Immobilizacja enzymów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immobilizacja enzymów-opracowanie - strona 1 Immobilizacja enzymów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Mikrobiologia przemysłowa ćw5
IMMOBILIZACJA ENZYMÓW
Immobilizacja – przeprowadzenie enzymu ze stanu rozpuszczalnego do nierozpuszczalnego
najczęściej przez związanie z mechanicznym, nierozpuszczalnym nośnikiem.
Bardzo trudno jest otrzymać czysty enzym :
- enzymy są rozpuszczalne w wodzie.
- Trudno je oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej
- Łatwo ulegają inaktywacji
Aby zapobiec powy szym czynnikom stosuje się techniki immobilizacji. Istnieją ró ne
metody:
- związanie na powierzchni nośnika (adsorpcja, adhezja) dzięki siłom jonowym czy
wiązaniom wodorowym. Wykorzystuje się takie nośniki jak :
celuloza, drewno, węgiel aktywny, krzemionka, ziemia
krzemionkowa
o łatwa, tania metoda, ale powstaje nietrwały układ
(mo e w nim dojść do wypłukania enzymu)
-
wiązania kowalencyjne (wiązania peptydowe czy estrowe)
o łatwa, bardziej stabilna metoda, ale du o dro sza
-
wiązanie w matrycy nośnika
o pułap kowanie – np. w elach syntetycznych, we włóknach
o kapsułkowanie – zamykanie
wewnątrz półprzepuszczalnych
membran
o dobre, tanie, ale nie wolno stosować
do enzymów hydrolitycznych (mogą
rozło yć el), wa na jest wielkość
substratu
-
unieruchomienie bez nośnika mechanicznego poprzez sieciowanie przestrzenne,
flokulacja czy agregacja komórek (np. kłaczki przy
oczyszczaniu ścieków)
o łatwa, tania, zapewnia du ą stabilność, stosowana
raczej do związków małocząsteczkowych
TYPY UNIERUCHAMIANYCH BIOKATALIZATORÓW
- pojedyncze enzymy katalizujące proste reakcje: kataliza, hydroliza
- kompleksy 2 – 3 enzymów, reakcje bardziej zło one
- całe komórki, ale bez zachowania ich funkcji yciowych
o wstępna obróbka : ułatwiająca migrację produktu
ywe komórki
- organelle, struktury wielokomórkowe mogące przeprowadzać określone procesy
PO CO UNIERUCHAMIAMY ENZYM? = ZALETY
- wielokrotnie u ywany, wykorzystywany w procesach ciągłych
Mikrobiologia przemysłowa ćw5
-
dość prosta w u yciu aparatura
łatwość oddzielenia produktu od biokatalizatora w mieszaninie poreakcyjnej
wydłu ona stabilność biokatalityczna enzymu
obni one koszty technologiczne procesu
UNIERUCHAMIANIE KOMÓRKI
- pominiecie kosztownych metod izolacji i oczyszczania enzymu
- wy sza reaktywność i stabilność enzymu (występuje w swoim środowisku wewnątrzkomórkowym)
- mo na przeprowadzić bardziej zło one reakcje czy wymagające u ycia kofaktorów
- wewnątrz komórki enzymy sa chronione przez szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych
Na ćwiczeniach dokonujemy unieruchomienia β- laktamazy. Jest to enzym nadający oporność
na antybiotyki β-laktanowe.
Po przebadaniu aktywności enzymu – enzym po immobilizacji wykazywał mniejsza
aktywność ni przed nią.
Dlaczego?
- trudny dostęp do enzymu (enzym zamknięty w sieci – w postaci kulek)
- straty wynikające z samej immobilizacji na ćwiczeniach (źle odwa ona „kilka” w
której mierzymy aktywność enzymu) z powodu niedociągnięć na ka dym z etapów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz