Idea zabezpieczenia społecznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Idea zabezpieczenia społecznego - strona 1 Idea zabezpieczenia społecznego - strona 2 Idea zabezpieczenia społecznego - strona 3

Fragment notatki:

Idea zabezpieczenia społecznego wiąże się przede wszystkim z dążeniem do wolności od niedostatku. Najpełniej została ona wyrażona w ogłoszonym w Anglii w 1942 roku Planie Bereridge'a. podstawowym założeniem tego planu było stwierdzenie odpowiedzialności państwa w zakresie udzielania pomocy tym, którzy jej potrzebują, ponieważ znaleźli się w określonych sytuacjach społecznych uniemożliwiających samodzielne rozwiązanie problemów czyli dotkniętych różnego rodzaju ryzykami socjalnymi. Za ryzyko socjalne uznaje się prawdopodobieństwo wystąpienia szkody związanej przede wszystkim z niemożnością zadowalającego spełnienia roli pracownika zarabiającego na utrzymaniu siebie i swojej rodziny. Niemożności tej w skrajnych przypadkach może towarzyszyć niezdolność do samoobsługi i samodzielnego życia.
Systematyczna lista ryzyk socjalnych pojawiła się w konwencji 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wymienia się tu następujące ryzyka socjalne: Zagrożenie zdrowia - mająca bardzo różne źródła ale podobne w skutkach, prowadzące często do niemożności zarobkowania i pokrycia dodatkowych wydatków na usługi leczenia. Zagrożenie starością - nieuchronne ze względów biologicznych, rozpatrywane ze względu na takie skutki jak niemożność zarobkowania a w dalszych fazach niezdolnością do obsługi. zagrożenie trwałą niepełnosprawnością - przejawiającą się również trwałą niezdolnością do pracy. Zagrożenie bezrobociem - będący efektem niezdolności systemu ekonomicznego do wykorzystania potencjału ludzkiego. Zagrożenie czasową utratą zdolności do zarobkowania - np. choroby Zagrożenie osób niezdolnych do pracy utrzymywanych przez pracownika śmiercią ich żywiciela - ryzyko śmierci jest tu rozpatrywane jako ryzyko źródeł utrzymania.
Ilość ryzyk socjalnych ciągle wzrasta ponieważ powstają nowe zagrożenia takie jak np.: Zagrożenie odejściem żywiciela rodziny - jako pochodna rozpadu życia rodzinnego (rozwód). Skutkuje nie tylko obniżeniem poziomu życia ale niosą też inne konsekwencje np. dysfunkcjonalność rodziny Ryzyko przedłużającego obciążenia uczącymi się - a wiec jeszcze nie samodzielnymi ekonomicznie dziećmi. Ryzyko szybkiego, okresowego przekwalifikowania się - jako pochodna postępu technicznego i gwałtownych zmian społecznych. Zagrożenie możliwości rozwoju - wynikające z braku perspektyw skutkującą niewydolnością ekonomiczną, poznawczą i interpersonalną. Ryzyko pogłębiania się zjawisk patologii społecznej - zarówno tych, które działają destrukcyjnie na rodzinę jak i tych, które wzmagają poczucie zagrożenia społecznego. Ryzyko wynikające z braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia w sytuacji nieprzewidzialnych zagrożeń -

(…)

…, socjalne, tworzenie kas wzajemnej pomocy, działalność charytatywna, dobrowolne ubezpieczenia osobowe i majątkowe ludności. Głównym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa socjalnego. Są jednak techniki związane z zabezpieczeniem społecznym.
Ważnym elementem w zakresie tworzenia bezpieczeństwa socjalnego w Europie stała się Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym. Sygnatatoriuszami jej są państwa członkowskie, Rady Europy, Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego, został otwarty do podpisu 16.04.1964 roku obejmuje on następujące gałęzie zabezpieczenia społecznego:
Świadczenia chorobowe i macierzyńskie, świadczenia inwalidzkie, świadczenia na wypadek starości, świadczenia dla osób pozostających przy życiu, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, zasiłku pogrzebowego, świadczenia z tytułu bezrobocia, świadczenia rodzinne.
Ważnym elementem dotyczącym przeciwdziałania zagrożeniom jest tworzenie warunków funkcjonowania samorządów terytorialnych jako lokalnych podmiotów polityki społecznej.
Idea samorządności przeżywa szczególny renesans w dobie globalizacji przede wszystkim jako antidotum na zagrożenia wynikające z funkcjonowania społeczeństwa masowego.
Idea…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz