Hydrologia i hydrogeologia - notatki z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia i hydrogeologia - notatki z ćwiczeń - strona 1 Hydrologia i hydrogeologia - notatki z ćwiczeń - strona 2 Hydrologia i hydrogeologia - notatki z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:


Hydrogeologia z podstawami geologii  Ćwiczenie nr 3  Temat: Dopływ do rowu, filtracja w niejednorodnej warstwie wodonośnej  1. Dla przedstawionego poniżej schematu filtracji w naporowej warstwie wodonośnej, wytworzonej z piasków  drobnych obliczyć:    a)  wartość ciśnienia w stropie i w spągu warstwy wodonośnej w połowie rozstawy rowów,    b)  jednostkowe natężenie dopływu do rowu,    c)  całkowite natężenie dopływu do rowu, przyjmując, że jego długość wynosi 400 m.    d)  czas, w jakim  woda z prawego rowu dopłynie do lewego rowu.  Niezbędne do obliczeń parametry hydrogeologiczne utworów wodonośnych należy przyjąć na podstawie literatury.           2. Dwa rowy dogłębione są oddalone o 90 m. Napełnienie w jednym rowie wynosi 4.0 m, w drugim natomiast 0.3 m.  Warstwa wodonośna jest niejednorodna i składa się z dwóch warstw o miąższościach m1= 2 m i m2= 3 m  i  współczynnikach filtracji k1= 2 m/d i k2= 10 m/d.  Obliczyć natężenie dopływu do rowu i wyznaczyć położenie krzywej depresji w obszarze pomiędzy rowami,  przyjmując, że nie występuje zasilanie warstwy wodonośnej infiltracją opadów atmosferycznych.  Obliczenia należy przeprowadzić dwoma metodami:   - uśredniając we właściwy sposób wartość współczynnika filtracji utworów wodonośnych,  - wykorzystując zastępczy potencjał Giryńskiego.  Porównać wyniki obliczeń uzyskane poszczególnymi metodami.    H0 = 3m  R = 80.0m  HR = 4.5m  m= 2.8m   warstwa nieprzepuszczalna 

(…)

… pomiędzy punktami A i B oraz pomiędzy punktami B i C
4.W trzech piezometrach, zlokalizowanych w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku 250 m pomierzono
głębokość wody. Piezometr A jest położony na południe od piezometru B, piezometr C leży na wschód od linii A-B.
Powierzchnia terenu w punktach A, B, C posiada rzędne odpowiednio: 95, 110 i 135 m n.p.m. Głębokość zwierciadła
wody w piezometrze A wynosi 5 m, w piezometrze B 30 m i w piezometrze C 35 m. Wyznaczyć kierunek przepływu
wód podziemnych w rejonie trójkąta ABC i obliczyć spadek hydrauliczny w tym rejonie.
5.Sprawdzić stateczność gruntu znajdującego się w dnie wykopu fundamentowego przez obliczenie współczynnika
pewności dla dwóch założeń:
a) przy założeniu, że glina pylasta jest gruntem słaboprzepuszczalnym o współczynniku filtracji k…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz