Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych - strona 1 Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych - strona 2 Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych na przykładzie kopalń złóż miedzi
Przyczyny likwidacji kopalń i najczęściej stosowane sposoby
Podstawową przyczyną likwidacji kopalni jest nieopłacalność wydobycia kopaliny, a więc przyczyna ekonomiczna. Owa nieopłacalność wydobycia ma swoje źródła w wielu aspektach działania kopalni. Do najważniejszych należy zaliczyć te związane z warunkami geologicznymi napotkanymi w złożu czyli stopień zuskokowania złoża, złożona tektonika, zmienna miąższość pokładów, możliwość rozcinania złoża na niewielkie pola eksploatacyjne, trudne warunki hydrogeologiczne i klimatyczne, wysokie ciśnienie górotworu i związane z tym koszty utrzymania wyrobisk. Sam proces likwidacji uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których należą: - warunki geologiczne
- sposób rozcięcia złoża i stopień wyeksploatowania kopaliny
- technologia eksploatacji złoża i sposób likwidacji wyrobisk,
- stan hydrodynamiczny drenowanych wód podziemnych i ich związek z wyrobiskami górniczymi,
- możliwości techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstwa likwidującego kopalnię,
- związki hydrodynamiczne likwidowanej kopalni z kopalniami sąsiednimi,
- inne obiektywne czynniki jak przepisy prawa, wymogi ochrony środowiska itp.
Kopalnie miedzi w Polsce likwidowane były poprzez ich zatopienie. Ze względu na efekty jakie powoduje zatopienie dzieli się ten sposób likwidacji na:
przynoszący negatywne skutki uboczne spowodowane upłynnieniem fragmentów podłoża gruntowego na terenach osuszonych, podtopieniem terenów obniżonych na skutek osiadań spowodowanego eksploatacją bądź zmianą powstałych i ustabilizowanych już po wieloletniej eksploatacji stosunków wodno-glebowych;
przynoszący pozytywne skutki w postaci powrotu do stanu zbliżonego do pierwotnego;
nie przynoszący istotnych oddziaływań hydrogeologicznych.
Od czasu rozpoczęcia likwidacji do dziś w większości likwidowanych kopalń nie dochodziło do pojawienia się negatywnych skutków ubocznych. Sam proces likwidacji kopalń miedzi w Polsce to przykład najprostszych działań - spowodowane to było przede wszystkim tym, że były to niewielkie jednostki, o niewielkich dopływach wody i stosunkowo prostych warunkach hydrogeologicznych. Nie oznacza to wcale, że warunki eksploatacji były proste - wręcz przeciwnie - pozornie proste warunki hydrogeologiczne w określonych przypadkach mogą sprawiać ogromne trudności eksploatacyjne włącznie z zaprzestaniem wydobycia. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku kopalń starego zagłębia miedziowego na Dolnym Śląsku.


(…)

… w 1988 r. i od tamtej pory kopalnia traktowana jest jako źródło wody pitnej dla potrzeb regionu. Uruchomiono nawet linię technologiczną do butelkowania wody mineralnej, jednak wysokie koszty pompowania wody z poziomu 650 m sprawiły, że KGHM zamierzało zlikwidować kopalnię poprzez jej całkowite zatopienie.
Jeżeli chodzi o skład chemiczny wód w przypadku likwidacji kopalń Lena, Nowy Kościół i Upadowa…
… miedziowe, na terenie którego znajdowały się dwa rejony górnicze - pierwszy położony obszarze synkliny grodzieckiej, a drugi w obszarze synkliny leszczyńskiej. Na terenie synkliny grodzieckiej eksploatację prowadziły kopalnie Konrad, Upadowa Grodziec i Lubichów, natomiast na terenie synkliny leszczyńskiej złoże eksploatowane było przez kopalnię Lena i Nowy Kościół. Obszar obu synklin cechuje się skomplikowaną tektoniką. Ukształtował się on ostatecznie w trzeciorzędzie podczas ruchów orogenezy alpejskiej. Depresja północno-sudecka oddzieliła się wówczas od bloku przedsudeckiego sudeckim uskokiem brzeżnym a dwa uskoki jerzmanicki i świerzawski podzieliły depresję na trzy obszary synklinalne. Cały teren eksploatacji górniczej jest silnie zuskokowany o zrzutach sięgających kilkudziesięciu metrów…
…,
podstawowych parametrów hydrogeologicznych takich jak współczynnik filtracji, odsączalności, infiltracja itp.
Likwidacja kopalni Lena (1973 r.), Nowy Kościół (1968 r.) i Upadowa Grodziec (1963 r.) są przykładami najprostszego sposobu zakończenia działalności górniczej. Po zaprzestaniu wydobycia i wyrabowaniu wartościowych elementów infrastruktury technicznej stosunkowo szybko doszło do przywrócenia…
… lub istnieją istotne przesłanki (np. oddziaływanie zatapianej kopalni na środowisko) proces ten się przedłuża. Niewielkie kopalnie jak np. Lena zatapiało się w ciągu kilkunastu tygodni. Pozostawiono jedynie szyb, który służy jako ujęcie wody pitnej. Ujęcia wody pitnej stworzono także w kopalni Lubichów, skąd w ramach rekompensaty szkód hydrogeologicznych pompowano wodę pitną dla potrzeb okolicznej ludności…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz