Historia społeczna Europy-program przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia społeczna Europy-program przedmiotu - strona 1 Historia społeczna Europy-program przedmiotu - strona 2 Historia społeczna Europy-program przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

Warszawa, 2012.10.01.
RAMOWY PROGRAM PRZEDMIOTU
Przedmiot: Historia społeczna Europy
Rodzaj studiów: Dzienne i Wieczorowe Licencjackie Studia Europeistyki
Forma zajęć: ćwiczenia (30 godz.) Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny na podstawie obecności na zajęciach, udziału w dyskusji i wypowiedzi świadczących o znajomości polecanej literatury oraz przygotowania 7 prostych zadań domowych w formie pisemnej (7x2 pkt., minimum 8) lub referatu (7 pkt.)
Termin: semestr zimowy, rok 2012/2013 Prowadzący: doc. dr Marek Nadolski
Dyżur: ul. Nowy Świat 67, pokój nr 207, środa godz. 16.45-18.15
1. Zajęcia organizacyjne. Pojęcie historii społecznej. Granice Europy. Periodyzacja jej dziejów. Linie podziałów społecznych. Literatura uzupełniająca: M.Nadolski, Metoda historyczna w badaniach europejskich, (w:) K.A.Wojtaszczyk, W.Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010, s.181-191.
2. Rewolucja Francuska jako rewolucja społeczna. Obraz społeczeństwa czasów ancien régime'u. Myśl oświeceniowa. Okoliczności wybuchu rewolucji i przebieg rewolucyjnych wydarzeń. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Terror. Formy partycypacji obywateli w wydarzeniach rewolucyjnych (kluby, siły zbrojne). Budowa nowego społeczeństwa. Postawy kontrrewolucyjne. Literatura podstawowa: J.Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, roz. VII, s. 347-361, 370-383, 390-394, 410-417 (w przypadku innych wydań roz. pt. Wielka rewolucja, a z niego podroz.: Ostatnie próby reform, Wokół zwołania Stanów Generalnych, Spory o rewolucje, „Rewolucja adwokatów”, 14 lipca 1789 4oku i rewolucja municypalna, Wielka trwoga i noc 4 sierpnia, Deklaracja Praw. Nowa interwencja ludu, Rewolucja i Europa, Varennes i Pole Marsowe, Zgromadzenie Prawodawcze, Woja z Austrią. Kampania wiosenne 1792 roku, Obalenie monarchii: 10 sierpnia, Pierwszy terror. Konwencja, Konflikty polityczne w Konwencji, Dyktatura „górali”, Drugi Dyrektoriat. 18 brumaire'a roku VIII, Nowe społeczeństwo. Lit. uzupeł.: M.Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006. J.Baszkiewicz, S.Meller, Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983. Deklaracja praw człowieka z roku 1789, [w:] L.Jaśkiewicz, I.Rusinowa, T.Wituch (red.), Historia powszechna 1789-1918. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1997, s. 11-12.
3. Eksport rewolucji - Europa napoleońska. Reformy Bonapartego (administracja, stosunki z Kościołem, Kodeks cywilny). Polityka zagraniczna i Wielkie Cesarstwo. Napoleon a podbite społeczeństwa. Bonapartowska wizja Francji i Europy. Lit. podst.: J.Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, rozdz. VIII, s. 418-451 (w przypadku innych wydań roz. pt. Pierwsze cesarstwo). P.Ziółek, Idea imperium

(…)

…, s. 213-218, roz. LXXIII, s. 412-418. 5. Procesy narodotwórcze na przełomie XIX i XX w. Czynniki narodotwórcze. Wpływ historyków, językoznawców i wieszczów. Walka narodów o własne państwa w I połowie XIX w. Wiosna Ludów. Upadek wielonarodowych imperiów. Zjednoczenie Włoch i Niemiec. Lit. podst.: M.Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992, roz. I, p. 1, s. 28-36, roz. II, p. 1, s. 66-73, roz. III, p. 1, s. 98-108. K.Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2009, roz. 19 (Drogi narodów. Europa Środkowa i Wschodnia), s. 151-160. M.Tanty, Bałkany w XX wieku, Warszawa 2003, roz. I, s. 9-21, roz. II, p. 6, s.55-59. M.Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2002, roz. XXXVI, s. 227-237, roz. XLII-XLIII, s. 265-279, roz. LXII-LXIII, s. 362-379, roz. LXVIII, s. 395-397, roz. LXXIX, s. 447-454, roz. LXXXIII, s. 485-495. Lit. uzupeł.: H.Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918, Warszawa 1982. E.Olczak, J.Tazbir (red.), Wielki atlas historyczny, Warszawa 2009, s. 64, 69-71, 86-89.
6. Reformy społeczne na przełomie XIX i XX w. Między rewolucją a reformą - warunki życia proletariatu i rozwój ruchu robotniczego w XIX w. Od liberalizmu gospodarczego do liberalizmu…
… o orientacji społecznej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1996, roz. 1, s. 9-16, roz. 2, s. 19-28, roz. 3, s. 31-34, 41-43. K.Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej, Warszawa 1994, s. 245-249. Lit. uzupeł.: G.Bukowska, Państwo opiekuńcze wobec zjawiska ubóstwa. Analiza historyczna, [w:] J.Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych, Warszawa 2007, s.543-557. K.Chojnacka, W.Kozub…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz