Historia Polski - wykład, 2sem - J. Piłsudski w dziejach II RP.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Polski - wykład, 2sem - J. Piłsudski w dziejach II RP. - strona 1 Historia Polski - wykład, 2sem - J. Piłsudski w dziejach II RP. - strona 2 Historia Polski - wykład, 2sem - J. Piłsudski w dziejach II RP. - strona 3

Fragment notatki:

OSTATNIE LATA II RP.
J. Piłsudski w dziejach IIRP.
Wpływ J. Piłsudskiego był bardzo duży w pierwszych lata niepodległości i dominujący po zamachu majowym. Niekiedy wyrażenie mu poparcia wystarczały jako program polityczny i jednostkom i grupom politycznym. Wiele wydarzeń z tego względu przybrało formę plebiscytu w którym miano mu wyrazić poparcie lub wotum nieufności. Po 1930r. ze względu na chorobę Piłsudski wycofał się z szerszej działalności politycznej, jednocześnie powiększając zakres uprawnień i kompetencji swoich najbliższych współpracowników. Jego zwolennicy budowali legendę o czuwającym nad losami kraju „ samotniku z Beldeweru”
Śmierć J.P
12.05.1935- Józef Piłsudski zmarł w Belwederze.
W ogłaszanych z tej okazji żałobnych komunikatach podkreślano, że zmarł „największy Polak”. Ogłoszono sześciotygodniową żałobę, która była początkiem zjawiska lawinowego nadawania ulicom i placom imienia Marszałka, oraz wznoszenia jego pomnikow
23.04.1937- uchwalono ustawę, o uznaniu dnia 11. 11 za oficjalne Święto Niepodległości. Co było jednocześnie złożeniem hołdu J.Piłsudskiemu.
Prezentowanie odmiennego stanowiska wobec śmierci J.Piłsudskiego spotykały się z ostrymi sprzeciwami, wyrażanymi przez kręgi rządzące jak i przez zwolenników zmarłego. Np. Przeciwko biskupowi kieleckiemu Augustynowi Łosińskiemu, który wydał w swojej diecezji zakaz odprawiania nabożeństw żałobnych, organizowano manifestacje jako znak znieważenia uczuć narodowych. Władze państwowe wstrzymały wypłatę uposażenia oraz zwrócono sied o Watykanu z żądaniem jego usunięcia.
Pogrzeb J.P
Centralne uroczystości pogrzebowe miały miejsce w Krakowie w dn. 18.05.1935 z udziałem tysięcy ludzi oraz licznymi reprezentacjami zagranicznymi w których w skład wchodzili głównie przedstawiciele armii. Wśród nich znaleźli się: Hermann Goring- III Rzesza, Philippe Petain i Piere Laval- Francja.
Problem spadku politycznego po J.P
Dopóki żył Marszałek w obozie sanacyjnym panowała jedność. Nie pozostawił on testamentu politycznego ani następcy, który dorównywałby mu autorytetem i mógłby przejąć ster władzy w państwie, nie wywołując tym samym żadnych sprzeciwów rządzącej elity oraz innych obozów politycznych. Stąd tez jedynymi przesłankami co do jego zamiarów były niektóre decyzje z przeszłości oraz luźne opinie. W sprawach wojskowych zaufaniem darzył gen. E. Rydza- Śmigłego, któremu powierzono pełnienie funkcji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Urząd Ministra Spraw Wojskowych objął gen. Tadeusz Kasprzykowski.
W kwestiach polityki zagranicznej jedynym uczniem i bliskim współpracownikiem Piłsudskiego, był

(…)

… Ś-R na szefa sił zbrojnych uznało za swego następcę na urzędzie prezydenta.
III.POWSTANIE OBOZU ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO I WYBORY 1938R.
29.06.1936- Manifestacja w Nowosielcach-zorganizowana dla upamiętnienia udanej obrony tej wsi przez miejscowego wójta Wojciecha Pyrza przed zagonem tatarskim w 1624r. Miała to być uroczystość lokalna która przerodziła się w imprezę o zasięgu krajowym, gdyż zjechały…
… się również dokonania zmiany konstytucji, rozwiązania „parlamentu mianowańców” i wyłonienia nowego na demokratycznych zasadach, oraz powrotu emigrantów brzeskich z Witosem na czele. Deklaracja Obozu Zjednoczenia Narodowego została ogłoszona w polskim radiu, 21.02.1937, przez jej współtwórce A.Koca. Była to próba pogodzenia tradycyjnych koncepcji piłsudczyków z nowymi elementami zaczerpniętymi od narodowców. Deklaracja…
konstytucji kwietniowej, gdyż prawo do wyłaniania członków gabinetu miał tylko prezydent.
Powstanie nieformalnego ciala złożonego z prezydenta, GISZ, premiera, ministra skarbu oraz ministra spraw zagranicznych od połowy 1936r.zajmującego się ważniejszymi zagadnieniami polityki wew. I zew. państwa, było pogwałceniem zasad prawnych konstytucji kwietniowej, gdyż te zadania przypisane były prezydentowi…
… w wyborach był swoistym manifestem za lub przeciw obozowi sanacji. Ekipa rządząca widząc polskie nastroje przedwyborcze, swa szczególną uwagę zwróciła na elektorat mniejszości narodowych. Zawarto porozumienie z UNDO oraz z Partią Narodowo- Katolicką ,na której czele stał bp. Grzegorz Chomyszyna. Owe ugrupowania zobowiązały się do wzięcia udziału w wyborach w zamian za: 1. Utrzymanie statusu quo…
… narodowych, zapewniano nadal równouprawnienie i możliwość swobodnego rozwoju, pod warunkiem pełnej lojalności wobec państwa.
- solidaryzm narodowy = jedność społeczeństwa. Kwestionowano zasadność istnienia partii politycznych, jako reprezentantów jedynie partykularnych interesów poszczególnych grup społecznych.
Struktura organizacyjna OZN;
- na jego czele stał szef,decydujący o wszystkich najważniejszych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz