Historia Lokalnej Agendy 21 - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Lokalnej Agendy 21 - wykład - strona 1 Historia Lokalnej Agendy 21 - wykład - strona 2 Historia Lokalnej Agendy 21 - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 8
Historia Lokalnej Agendy 21
Koncepcja Lokalnej Agendy 21 (LA21) opracowana została przez Międzynarodową Radę ds. Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI) w 1991 roku.
Koncepcja ta uznająca lokalny poziom administracji za szczególnie istotny z punktu widzenia wdrażania idei zrównoważonego rozwoju znalazła szerokie międzynarodowe uznanie i została włączona do głównego dokumentu
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro czyli Agendy 21.
Jednym z celów zapisanych w Agendzie 21 było rozpoczęcie przez samorządy lokalne do roku 1996 Lokalnych Agend 21.
Lokalne Agendy 21 są zatem ściśle powiązane z Programem Działań Agenda 21 dotyczącym skali globalnej. Realizacja lokalnego rozwoju zrównoważonego poprzez LA 21 oznacza tym samym sprowadzenie postulatów Globalnego Programu Działań do poziomu lokalnego.
Co to jest Lokalna Agenda 21 ?
LA21 jest to proces osiągania celów zawartych w Globalnym Programie Działań Agenda 21 na poziomie lokalnym poprzez uspołecznione, wielosektorowe opracowanie i wdrażanie długoterminowego planu strategicznego w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Zbiór szczegółowych kryteriów w zakresie
oceny procesu LA 21:
• aktywny udział społeczności lokalnej (uspołeczniony proces);
• konsensus w zakresie wizji zrównoważonego rozwoju;
• integracja wymiaru społecznego, ekonomicznego i środowiskowego;
• partnerskie, wielosektorowe działania;
• strategiczny plan zrównoważonego rozwoju z określonymi celami długoterminowymi;
• monitoring w oparciu o przyjęte mierniki.
Aktorzy lokalni
Cechy aktorów lokalnych
+
Relacje pomiędzy aktorami lokalnymi
Mieszkańcy - władza lokalna
Przedsiębiorcy - władza lokalna
Aktorzy lokalni - podmioty gospodarcze
• Cechy podmiotów gospodarczych;
Wpływ na sferę produkcji i konsumpcji
• Relacje pomiędzy przedsiębiorcami a władzą lokalną;
Wola współpracy
Formy współpracy - PPP
Udział aktorów w procesie rozwoju lokalnego
Jaki zakres władzy ma zostać przekazany mieszkańcom?
Na czym ma polegać partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy i w jakich formach ma się ona przejawiać?
Jakich metod Użyć do aktywizacji i zaangażowania mieszkańców w proces rozwoju lokalnego?
Komunikacja pomiędzy aktorami lokalnymi
• Wybór metod komunikacji, w tym sposobów zbierania i przekazywania informacji;
• Zakres uspołecznienia rozwoju, w tym metody angażowania społeczności w proces rozwoju lokalnego;


(…)

… Uspołecznienia
• Bieżące prowadzenie i doskonalenie polityki informacyjnej o procesie rozwoju lokalnego;
• Bieżące prowadzenie i doskonalenie polityki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu samorządności, historii i kultury regionu;
• Doskonalenie systemu udziału mieszkańców w konsultowaniu i opiniowaniu kierunków, celów i procesów rozwój lokalnego;
• Budowanie atmosfery społecznego poparcia i akceptacji dla kierunków rozwoju lokalnego;
• Wspieranie inicjatyw lokalnych.
Proces uspołecznienia - ocena sytuacji w Polsce
• Historyczne korzenie barier - słabość demokratycznych tradycji, bagaż niedemokratycznej historii;
• Niekorzystne cechy o charakterze społeczno-kulturowym;
• Relacje władza - społeczeństwo typu „my” - „oni”;
• Próżnia społeczna - bierność, alienacja;
• Roszczeniowość, krytykanctwo…
… lokalnym (local governance)
Współrządzenie rozwojem lokalnym rozumiane jest jako ukierunkowywanie rozwoju w oparciu o zdolności i współdziałanie kapitału społecznego stanowiącego najważniejszą składową danej jednostki lokalnej.
Współrządzenie ma generalnie na celu udoskonalenie mechanizmów łączących interes publiczny z interesem ogółu. Koncepcja współrządzenia rozwojem lokalnym przyczynia…
…. nastawienie na uspołecznienie rozwoju lokalnego;
 orientacja prodemokratyczna;
 ukierunkowanie na zgodę i consensus;
 łatwy dostęp do informacji;
 postępowanie zgodnie z zasadami etyki i empatii;
 odpowiedzialność i uczciwość;
 przejrzystość (transparentność).
Instrumentarium z zakresu dialogu i oddziaływania społecznego
• Instrumenty z zakresu komunikacji i wymiany informacji (komunikaty prasowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz