Historia giełdy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 6188
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia giełdy - strona 1 Historia giełdy - strona 2 Historia giełdy - strona 3

Fragment notatki:


Na początku dokumentu została opisana historia giełdy, główne założenia strategii giełdy papierów wartościowych oraz takie najważniejsze zagadnienia z nią związane jak: wyzwania stojące przed rynkiem kapitałowym i GPW, cele strategiczne, misja, cele długoterminowe, zadania strategiczne, inicjatywy strategiczne. Później opisano sposoby budowania podaży, zwiększania popytu oraz wzmocnienia infrastruktury. Kolejna tematyka poruszona w dokumencie dotyczy harmonogramu wdrażania strategii oraz oczekiwań wobec realizacji strategii. Ponadto w notatce można spotkać takie zagadnienia jak: zasady obrotu giełdowego, regulacje prawne, inwestorzy zagraniczni, system kursu jednolitego, system notowań ciągłych. Następnie pojawia się opis sposobów ograniczenia wahań kursów, a także pojawiają się takie pojęcia jak: notowania ciągłe i jednolite, transakcje pakietowe, system warset. Dalej został szerzej omówiony temat indeksów giełdowych, w tym: Wig20, MidWig, Wig i Pda. Na końcu dokumentu dokonano szczegółowej analizy istniejących papierów wartościowych, można tu wyróżnić 4 główne ich rodzaje. Pierwszy rodzaj to obligacje, w tym takie związane z tym tematem zagadnienia jak: rynek pierwotny, rynek wtórny obligacji, oprocentowanie obligacji, obligacje zerokuponowe, obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Kolejny rodzaj papierów wartościowych opisanych w dokumencie to akcje, poruszono tu zagadnienia: rodzaje akcji, ryzyko związane z posiadaniem nowych akcji, prawa akcjonariuszy, prawa do akcji. Dopełnieniem tematu papierów wartościowych jest omówienie 2 pozostałych ich rodzajów, czyli: certyfikaty inwestycyjne i warranty.

Historia giełdy
Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. Oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Podstawowe znaczenie miała jednak giełda w Warszawie, na której koncentrowało się 90% obrotów. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta. Wprawdzie po roku 1945 podjęto próby reaktywowania działalności giełd w Polsce, jednak ich istnienie było nie do pogodzenia z narzuconym systemem gospodarki centralnie planowanej. We wrześniu 1989 r. nowy, niekomunistyczny rząd rozpoczął program zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. W Polsce - równoczenie z prywatyzacją - konieczne było stworzenie niezbędnej infrastruktury rynku kapitałowego. Opracowanie szczegółowych procedur nowoczesnego obrotu giełdowego w okresie zaledwie kilku miesięcy było możliwe dzięki pomocy merytorycznej i finansowej Francji, a konkretnie Spółki Giełd Francuskich (Société de Bourses Françaises) i Centralnego Depozytu SICOVAM. W dniu 22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne głównych instytucji rynku kapitałowego: domów maklerskich, giełdy, funduszy powierniczych, jak również Komisji Papierów Wartościowych jako organu administracji rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych. W odniesieniu do giełdy ustawa ta określiła, że instytucja ta powinna zapewniać:
koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu g

(…)

… rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do roku 2005 bazuje na raporcie opracowanym przez firmę The Boston Consulting Group. Kluczowe znaczenie dla sporządzenia zawartej w tym raporcie diagnozy obecnej sytuacji miały wywiady przeprowadzone z przedstawicielami praktycznie wszystkich instytucji i środowisk rynku kapitałowego w Polsce oraz z przedstawicielami wybranych instytucji zagranicznych…
… punktów indeksowych, a cena wykonania wynosi 140 zł. Kwota rozliczenia przypadająca na jeden warrant wyniesie wówczas 10 zł (150 x 1 zł - 140 zł). Fakt, że cena warrantu stanowi małą część wartości akcji, powoduje, że inwestycjom w warranty nieodłącznie towarzyszy efekt dźwigni finansowej umożliwiający osiąganie znacznie większych zysków procentowych, niż z inwestycji w instrument bazowy. Zilustruje…
… papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego
W niecały miesiąc po uchwaleniu przez Sejm Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, dnia 12 kwietnia 1991 r., Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cztery dni później, 16 kwietnia odbyła…
… również pakiet inicjatyw zmierzających do redukcji potencjalnych zagrożeń rynkowych i minimalizacji zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stanowi wkład do opracowywanej obecnie narodowej strategii rynku kapitałowego.
Wyzwania stojące przed rynkiem kapitałowym i GPW Wpływ tendencji światowych na polski rynek kapitałowy nie jest jednoznaczny i jednokierunkowy…
… dokonujących się na tym rynku. Właściwego umiejscowienia GPW w integrujących się paneuropejskich strukturach giełdowych. Wypracowania mechanizmów reprezentowania interesów rynku kapitałowego w przyszłości
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest partnerem i głównym akcjonariuszem CeTO S.A. CeTO jest instytucją odpowiedzialną za organizację i prowadzenie publicznego obrotu papierami wartościowymi…
… one być zamienione na akcje na okaziciela przed wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego. Inny podział akcji wynika z zakresu związanych z nimi uprawnień. Mogą być zatem akcje zwykłe i uprzywilejowane. Rodzaj uprzywilejowania może być także różny. Może dotyczyć wielkości przysługującej dywidendy, liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub szczególnych uprawnień w przypadku postępowania likwidacyjnego spółki. Rodzaje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz