Historia administracji dr Bereza WSHE Zasmość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji dr Bereza WSHE Zasmość - strona 1 Historia administracji dr Bereza WSHE Zasmość - strona 2 Historia administracji dr Bereza WSHE Zasmość - strona 3

Fragment notatki:


Księstwo Warszawskie.
Działania militarne francusko- rosyjskie zakończyły się w czerwcu 1807r. bitwą pod Frydlandem. Konsekwencja było zawarcie pokoju w Tylży 7- 9 lipca 1807r. Na mocy jego postanowień zostało utworzone z drugiego i trzeciego zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie. Na czele Księstwa miał stać król saski Fryderyk August . Zaś konstytucję miał nadać Napoleon.
Napoleon nadał konstytucję (oktrojowo) 22. VII. 1807 r. w Dreźnie w obecności członków komisji Rządzącej. Jednocześnie przekazał władzę w Księstwie w ręce Fryderyka Augusta. Księstwo warszawskie było niewielkim państwem znajdującym się w odbicie sfery francuskiej. Konstytucja należała do grupy Konstytucji Napoleońskich gwarantujących przewagę władzy wykonawczej. Na czele władz publicznych stał król miał uprawnienia w zakresie różnych pionów władzy: USTAWODAWCZA- zwoływał sejm, miał wyłączną inicjatywę ustawodawczą, mianował senatorów oraz wydawał dekrety we wszystkich sprawach, które nie były zastrzeżone dla sejmu.
WYKONAWCZA- mianował wszystkich urzędników i ich odwoływał. Najniżsi urzędnicy byli mianowani z jego delegacji, dowodził armią i prowadził politykę zagraniczną.
SĄDOWNICZA- mianował dożywotnich sędziów, w jego i imieniu wydawano wyroki, realizował prawo łaski oraz miał prawa wykładni legalnej ustaw.
Władza ustawodawcza należała do dwuizbowego sejmu (izba poselska, senat). W skład izby niższej wchodzili posłowie szlachty wybierani na sejmikach generalnych oraz deputowani wybierani na zgromadzeniach gminnych. Sejm uchwalał prawa sejmowe w zakresie:
podatki
prawo cywilno- karne
system monetarny
Władza sądownicza - konstytucja wprowadza zasadę równości wobec prawa. Model francuski sądownictwo- zakładał podział sądów na dwa odrębne piony: cywilny i karny.
Sądy cywilne orzekały na podstawie kodeksu Napoleona i francuskiej procedury cywilnej.
Sądy karne- orzekały na podstawie przepisów pruskich (landrecht i pruska ordynacja kryminalna) lub austriacka ( franciszkanka).
Władza wykonawcza- najwyższymi organami były Rada Ministrów i Rada Stanu. Rada Ministrów było początkowo platformą porozumienia pomiędzy ministrami, gdy sprawa wykraczała poza pierwszy resort. Większe uprawnienia uzyskała po 1810r. kosztem Rady Stanu. Początkowo uzyskała uprawnienia kontrolne nad administracjami oraz prawo wydawania aktów w razie nagłej potrzeby. Uprawnienia rządu uzyskała w maju 1812r. Król przekazał jej uprawnienia własne z wyjątkiem zmian na stanowiskach ministrów i sądownictwie.
Rada Stanu- początkowo pełniła funkcje rządu, lecz z czasem przekazywała je do Rady Ministrów. W skład Rady Stanu obok ministrów wchodzili: radny stanu. Obsługę rady stanu zapewniali referendarze.

(…)

… wymaga, iż w latach 1776- 1789 istniał dualizm zarządu skarbowego.
/ \
Komisje skarbowe Departament Skarbowy Rady Nieustającej
Koronna i Litewska (zlikwidowany w 1789)
Komisje wojskowe istniały do 1776r., wtedy ich kompetencje przejął Departament Wojskowy Rady Nieustającej.
Na sejmie konwokacyjnym podjęto uchwały o powołaniu organów lokalnych itp. Dla dużych miast (takich jak Warszawa, Kraków) zostały…
… Prawa Kardynalne. Zawierały one:
Powtórzenie Praw Kardynalnych z 1768r.
Zaoszczono przepisy dotyczące wolnej elekcji
Utworzono radę nieustającą
Drugie Prawa Kardynalne były gwarantowane przez trzy państwa zaborcze.
Rada nieustająca miała być organem kontrolującym króla. W rzeczywistości stała się ona sprawnym narzędziem do zarządu państwem. Na czele rady stał król. W jej skład wchodziło 36 konsyliarzy, w połowie wybranych przez posłów, w połowie przez senatorów. Każda decyzja króla zapadała w radzie nieustającej. Oprócz zebrań plenarnych prace prowadzono w pięciu departamentach:
wojskowy
policji (czyli dobrego porządku) (nadzór administracyjny nad miastami królewskimi) sprawiedliwości skarbu
interesów cudzoziemskich ( czyli spraw zagranicznych)
* 1,2,3,4- po ośmiu członków
5- czterech członków
Departamenty zaczęły działać od 1786r. Rada nieustająca funkcjonowała do czasów Sejmu Wielkiego. W 1788 zniesiono departament wojskowy i interesów cudzoziemskich.
W styczniu 1789 Sejm Wielki podjął uchwałę o likwidacji rady nieustającej. W państwie feudalnym- administracja prywatna (władca traktował państwo jako własność- państwo patrymonialne)
Władca zarządzał państwem jak swoją rzeczą. W państwach Europy…
…. Rada Stanów miała podobne kompetencje jak w Księstwie Warszawskim z wyjątkiem wprowadzeń sądu kasacyjnego. Konstytucja nie przewidywała również Rady Stanu jako sądu administracyjnego. Sądownictwo administracyjne weszło kuchennymi drzwiami gdyż wykonywała je od 1816r. Delegacja Administracyjna przy Radzie Stanu.
Zadania te Rada Stanu przejęła dopiero w 1822r. Prawdziwym rządem była Rada Administracyjna
… (pod dowództwem marszałka Kutuzowa). Do zarządu Ziemiami polskimi powołano pięcioosobowa Radę Najwyższą Tymczasową. Po ostatecznej klęsce Napoleona w 1814r. o losach Księstwa Warszawskiego miał zadecydować Kongres Wiedeński. Decyzje o sprawie polskiej zapadły 3 maja 1815r. na mocy decyzji Kongresu Księstwo Warszawskie zostało podzielone:
I. Departament Poznański i Bydgoski przyłączono do Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie- prowincję pruska o ograniczonej autonomii II. Odłączono Kraków z okolicami tworząc Rzeczpospolitą Krakowską- republikę liberalną pod protektoratem trzech państw zaborczych. III. Skrawki Księstwa w postaci Pogórza i Wieliczki inkorporowano do Austrii rozciągając na dane tereny administrację austriacką.
IV. Z pozostałych terenów Księstwa utworzono Królestwo Polskie połączone unią…
… pieniędzy. Zebrane stany Generalne w czerwcu zaczynają obradować razem i ogłaszają się Zgromadzeniem Narodowym (28.06).
09.07 Zgromadzenie Narodowe ogłasza się Konstytuantą (zgromadzenie, które nie może być rozwiązane przed uchwaleniem konstytucji). Ci, którzy rozpoczęli rewolucje byli idealistami. Głosili postulat suwerenności ludu (władza pochodzi od ludu). W 1789r. zreformowano administrację. Francję…
…). Po uchwaleniu tej Konstytucji została ona od razu zawieszona z uwagi na stan wyjątkowy na panujący we Francji. Jakobini stali przed wyzwaniem stłumienia rebelii rojalistowskiej (królewskiej) oraz odparcia agresji zewnętrznej. W 1794r. obalono Jakobinów (spisek 9 termidora). Ustrój został ukształtowany w nowej Konstytucji dyrektorialnej z 1795r. Konstytucja ta realizuje w pełni zasadę trójpodziału władzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz