Hierarchia aktów prawnych w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hierarchia aktów prawnych w Polsce - omówienie  - strona 1 Hierarchia aktów prawnych w Polsce - omówienie  - strona 2 Hierarchia aktów prawnych w Polsce - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA
konstytucja - jest aktem o najwyższej mocy obowiązywania, fundamentem normatywnym całego systemu prawa, muszą być z nią zgodne wszystkie inne akty prawne, zmiana konstytucji wymaga specjalnej procedury
ustawy konstytucyjne - stosowano je do 1997 roku, były uchwalane w trybie przewidzianym dla zmiany konstytucji i miały równą z nią moc obowiązywania, wprowadzały do konstytucji trwałe lub czasowe zmiany
2.04.1997 - uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe
25.05.1997 - zatwierdzona w referendum
17.10.1997 - weszła w życie
bezpośrednie stosowanie Konstytucji - organy władzy publicznej mogą podejmować decyzje wprost na podstawie norm konstytucji, ale tylko samowykonalnych, nie potrzebujących uzasadnienia
nadrzędność materialna - bo normuje podstawowe zasady ustroju w państwie
nadrzędność formalna - bo jest aktem o najwyższej mocy prawnej
USTAWA
Ustawa - akt prawodawczy generalnie-abstrakcyjny uchwalony przez Sejm za zgodą Senatu
Ważne ustawy: o ratyfikacji umowy międzynarodowej; budżetowa, o zmianie konstytucji
kodeks - akt prawodawczy (ustawa), którego celem jest uregulowanie wybranej sfery życia społecznego, zastępujące akty normatywne rozproszone
proces prawotwórczy - powstawanie nowej ustawy, nowa zawiera przepis derogujący (uchylający) poprzednią
nowelizacja - częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny o tej samej lub wyższej mocy, uchwalony później nowelizacja wąska: zmienia się przepisy ustaw wyraźnym przepisem ustawy poświęconej innej materii, późniejszej niż ustawa zawierająca przepis zmieniany nowelizacja szeroka: zmiana przepisów ustawy odrębną ustawą nowelizacyjną
tekst autentyczny - tekst ostatecznie wiążący w razie sporów co do treści prawa, publikowany w Dzienniku Ustaw tekst jednolity - ustalany w wypadku dużej ilości nowelizacji pierwotny tekst prawny wraz z naniesionymi na niego nowelizacjami, publikacja tego tekstu w Polsce następuje drogą obwieszczenia ministra lub RM
WYJĄTEK: ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY
Rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP na wniosek RM, gdy sejm nie może się zebrać na posiedzenie, a gdy trzeba uregulować pewne kwestie rządzące - zatwierdzane jest to przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.
Nie może ono:
- zmienić ordynacji wyborczej do Sejmu, Senatu i prezydenta i samorządów
- zmienić konstytucji
- zmienić ustawy o stanach nadzwyczajnych
RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Umowa międzynarodowa - wspólne i zgodne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo


(…)

… z ustawami orzeka TK
Umowy bez zgody w ustawie:
- ustępują ustawom, ale mają pierwszeństwo przed niższymi aktami
Jeśli umowa traktuje o przekazaniu organizacji międzynarodowej kompetencji rządzących w Polsce:
- albo referendum ogólnokrajowe
- albo 2/3 głosów w Sejmie i Senacie
ROZPORZĄDZENIA
Akty normatywne wykonawcze wydane na podstawie upoważnień w ustawach i w celu ich wykonania - tworzą prawodawstwo wykonawcze
Organy wydające rozporządzenia:
- prezydent, RM, Prezes RM
- minister kierujący działem administracji rządowej, przewodniczący komitetu z ustawy powołanego w skład RM
- KRRiTV
zakaz subdelegacji - organy wydające rozporządzenia nie mogą przekazać kompetencji innemu organowi, kontroluje zgodność TK
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
Wydawane przez organy samorządu terytorialnego, terenowe organy administracji…
… Narodowego, niektóre akty innych centralnych organów państwowych
INFLACJA PRAWA I INNYCH REGULACJI
Lex contractus - umowne prawo cywilne, porozumienia w sprawach warunków umów
Normy techniczne - ustanawiane przez Polski Komitet Normalizacyjny, centralny organ administracyjny Podległy prezesowi RM

… z wzorcowym SP ogłoszonym w drodze rosporządzenia przez ministra SW
statut gminy- uchwala rada gminy
Akty zawierające przepisy wykonawcze:
Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych
Akty zawierające przepisy porządkowe:
Rozporządzenie porządkowe wojewody, uchwała rady powiatu, uchwała rady gmin, zarządzenia dyrektorów urzędów morskich - nie mogą być wydawane, jeśli są już w ustawach
PRAWO KONSENSUALNE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz