Handel międzynarodowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel międzynarodowy - wykład - strona 1 Handel międzynarodowy - wykład - strona 2 Handel międzynarodowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

HANDEL MIĘDZYNARODOWY
1. Polega na wymianie towarów i usług ⇒ (głównie o charakterze konsultingowym,
poza tym chodzi o sprzedaż patentów i licencji oraz o usługi budowlane i serwisowe.
2. Należałoby wyjaśnić kilka pojęć:
• Import – sprowadzanie towarów i usług z zagranicy
• Eksport – wywóz towarów i usług za granicę
• Reeksport – wywóz za granicę dóbr pochodzących z importu
• Saldo wymiany towarowej – różnica między eksportem i importem towarów i
usług
• bilans handlowy, czyli zestawienie wartości towarów wywiezionych za granicę
i wartości towarów przywiezionych z zagranicy (różnica między wartością dóbr
sprzedanych a zakupionych)
• bilans płatniczy – różnica między wpływami a wydatkami państwa (bilans
handlowy powiększony o wpływy z turystyki, odpłatność za przewozy towarów
tranzytem, spłaty kredytów zagranicznych)
• Saldo obrotów bieżących – jest to saldo wymiany towarowej skorygowane o
saldo przekazów
• Saldo obrotów kapitałowych – różnica pomiędzy wielkością eksportu i importu
kapitałów (czyli pieniędzy)
Są to główne elementy bilansu płatniczego kraju. Jeżeli kraj ma długotrwałe
ujemne saldo obrotów bieżących (lub wymiany towarowej) to znaczy, że inny kraj
udziela mu kredytu. Jeżeli saldo jest dodatnie – kraj udziela kredytu innym
państwom.
3. Wymiana towarów i usług rozwija się głównie, jeżeli gospodarka kraju cechuje się
specjalizacją produkcji (nastawienie na produkowanie pewnego rodzaju wyrobów),
społeczeństwo jest zintegrowane i ciągle rośnie popyt na coraz to nowe towary. Duże
znaczenie ma również dobrze rozwinięta komunikacja, stabilizacja ekonomiczna i
polityczna, nierównomierne rozmieszczenie bogactw i zróżnicowanie kosztów
wytwarzania poszczególnych wyrobów.
4. W dzisiejszych czasach zmniejsza się znaczenie tradycyjnej wymiany (towar za
towar). Rośnie znaczenie transakcji wiązanych a coraz większe znaczenie ma
pośrednictwo w wymianie. Jak widać są to kontakty wielostronne.
5. Wymiana handlowa nie polega dzisiaj na umowach między państwami. Obecnie same
firmy w poszczególnych krajach nawiązują bezpośrednie kontakty z firmami
zagranicznymi. Samo państwo ma jednak wpływ na charakter tej wymiany. W jaki
sposób? Poprzez różnego rodzaju instrumenty ekonomiczne, takie jak:
• Cła na wyroby importowane
• Opodatkowanie importu
• Cła eksportowe (subwencje)
• Manipulowanie kursem danej waluty
• Udzielanie kredytów eksportowych.
Niemałe znaczenie mają również instrumenty administracyjne. Chodzi o kontyngenty
importowe i eksportowe (np. jeśli firma motoryzacyjna sprowadza samochody
określonej marki to aby je sprzedać określa cenę za auto ale w tej cenie może
przywieść tylko daną liczbę samochodów), lub zakazy wywozu i przywozu
określonych produktów. Przypomnijcie sobie historię z wściekłymi krowami. To nie
był oczywiście przypadek tzw. wojny ekonomicznej tylko konieczność spowodowana
troską o zdrowie ludzi. Ale wyobraźcie sobie, że np. francuska firma zamówiła w
1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
waszym

(…)

… jak banany, bawełna, kauczuk,
kawa itd. Brakuje natomiast przemysłu elektromaszynowego lub jest
on rozwinięty na niskim poziomie).
W efekcie kraje te eksportują głównie surowce mineralne i płody
rolne a importują produkty wysoko przetworzone. Należy w tym
miejscu zwrócić uwagę, że średnie ceny wyrobów gotowych (jak
maszyny, nawozy sztuczne, urządzenia itp.) rosną szybciej niż ceny
surowców mineralnych i surowych płodów rolnych. Rezultatem tego
jest ukryty przepływ do krajów bogatych części wartości
wytworzonych w KSR. Pamiętajmy także, że ceny na większość
wyrobów produkowanych w krajach biednych dyktują kraje bogate.
To one są głównymi odbiorcami tych wyrobów. To tu jest największe
zapotrzebowanie np. na kawę. Taka wymiana w dłuższym czasie
prowadzi do wzrostu zadłużenia KSR.
Większość obrotów…
… bliskości geograficznej.
1. Struktura importu i eksportu
Międzynarodowa wymiana handlowa opiera się na wymianie towarów i usług. W
przypadku towarów – 78% wartości handlu światowego obejmuje handel : wyrobami
przemysłu elektromaszynowego (ok. 40%), produktami rolnymi (ok. 12%), paliwami
(ok.9%), żywnością (ok. 9%), wyrobami przemysłu chemicznego, rudami metali,
metalami, stalą oraz artykułami tekstylnymi…
… się czy dany kraj należy do KWR czy KSR.
Jest to więc jeden z mierników rozwoju gospodarczego państw. Obrazuje również stopień
specjalizacji danego państwa.
a) w KWR – opiera się głównie na towarach wysoko przetworzonych.
Kraje te eksportują głównie maszyny, środki transportu, elektronikę,
produkty nowoczesnej chemii. Importują natomiast żywność (nie
zawsze!) a przede wszystkim surowce mineralne
b) w KSR…
… 686
30 427
29 572
3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Holandia
Szwajcaria
Niemcy
Malezja
USA
Japonia
Korea S
Chiny
Polska
Ukraina
24 327
22 410
12 240
7 521
5 893
5 288
4 870
258
1 593
644
4. Handel międzynarodowy w poszczególnych fazach rozwoju gospodarczego państw.
1) faza – potrzeby importu i eksportu są bardzo małe. Eksportuje się głównie nadwyżki
żywności i płodów…
… spowodowana
troską o zdrowie ludzi. Ale wyobraźcie sobie, że np. francuska firma zamówiła w
1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
waszym przedsiębiorstwie 100 wagonów porzeczek. Gdy już wszystko zostało
ustalone okazało się, że wasze porzeczki są konkurencyjne w stosunku do owoców
rodzimych przedsiębiorców. Francuzi zaczęli strajkować, bo ludzie będą kupować
nasze porzeczki (są tańsze) a nie ich. Rząd wydaje zarządzenie, że nasze porzeczki nie
mogą przekroczyć francuskiej granicy, gdyż .....zostały spryskane środkiem
chemicznym, który jest szkodliwy dla zdrowia. Zostaliście na lodzie a Francuzi
ochronili swój rodzimy rynek. To był przykład instrumentu administracyjnego.
6. Obroty bieżące w handlu zagranicznym
a)są wyznaczane przez eksport i import (towarów i usług), kwoty…
… np. odkurzacz, komputer itp. Ta chęć zakupu nowych towarów,
pojawianie się nowinek ułatwiających życie ożywia handel międzynarodowy
5. Pewną rolę w wielkości handlu zagranicznego odgrywa również wielkość kraju.
a) kraje małe charakteryzują się wysoką specjalizacją produkcji, czyli specjalizują się w
produkcji tylko pewnej grupy wyrobów. W ten sposób większość siły roboczej i
kapitału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz