GUAM-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GUAM-opracowanie - strona 1 GUAM-opracowanie - strona 2 GUAM-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Łukasz Wełpa
GUAM
GUAM czyli Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju jest regionalną organizacją międzynarodową. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw państw-członków: Gruzji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Mołdawii. W latach 1999-2005, w związku z członkostwem Uzbekistanu, brzmiała ona GUUAM. Obecna - GUAM - Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju została ustanowiona podczas szczytu w Kijowie w 2006 roku.
Członkami są cztery państwa zupełnie nie powiązane ze sobą kulturowo, religijnie czy językowo: Gruzja (język kaukaski, religia prawosławna), Ukraina (język słowiański, religia prawosławna, grekokatolicka), Azerbejdżan (język z grupy tureckiej, religia islam), Mołdawia (język romański, religia prawosławna). Nie tworzą także zwartej płaszczyzny terytorialnej.
Przyczyny powołania organizacji były czysto polityczne. Wśród nich zwraca się uwagę na:
- chęć zademonstrowania przez państwa- założycieli prozachodniej orientacji oraz sprzeciwu wobec dominacji Rosji w WNP
- ekonomiczne a przede wszystkim energetyczne uniezależnienie się od Rosji, poprzez rozwój tranzytu źródeł energii na linii Azja - Kaukaz - Europa,
zapobieżenie ewentualnym dążeniom Rosji do umieszczenia kontyngentów wojskowych na terytorium Ukrainy, Gruzji
Cele:
 W oficjalnej deklaracji, przyjętej podczas szczytu stwierdzono, że nowa organizacja ma na celu demokratyzację krajów członkowskich, zapewnianie ochrony praw człowieka w regionie i rozwój ekonomiczny krajów członkowskich.
 Kraje członkowskie zobowiązały się do współpracy na rzecz rozwiązania konfliktów w regionie celem zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa na obszarze GUAM.
 Zapowiedziano utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
 W sferze polityki zagranicznej ogłoszono kontynuację działań zmierzających do integracji europejskiej przez umocnienie więzów z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi.
Historia organizacji
Etapy rozwoju GUAM:
a) Forum Konsultacyjne
Utworzone 10 października 1997 roku podczas szczytu Rady Europy w Strasburgu. Państwa wyraziły zainteresowanie rozwojem współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa, kontaktów ekonomicznych oraz kwestii politycznych.
24 kwietnia 1999 roku, podczas szczytu NATO/EAPC (Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa) w Waszyngtonie do GUAMu przystąpiło kolejne państwo - Uzbekistan, co pociągnęło za sobą zmianę nazwy na GUUAM.
b) Stowarzyszenie GUAM/GUUAM
7 czerwca 2001 roku w Jałcie miał miejsce pierwszy szczyt głów państw wchodzących w skład GUUAM, w trakcie którego podpisano Kartę GUUAM, która zawierała cele i płaszczyzny współpracy państw członkowskich. Zapowiedziano stworzenie strefy wolnego handlu. Przyjęto, że każde z państw będzie stało na czele prezydencji przez okres roku w porządku alfabetycznym. Jałta została ustanowiona stolicą organizacji.

(…)


Struktura
Według Statutu GUAM struktura GUAM obejmuje tylko dwie płaszczyzny: Radę i Sekretariat. Rada może jednak pracować na 4 poziomach
Rady Szefów (Głów) Państw
Rady Ministrów Spraw Zagranicznych
Rady Narodowych (Krajowych) Koordynatorów
Rady Stałych Przedstawicieli
Działanie Rady jest oparte na Statucie GUAM oraz na Regulaminie Rady.
RADA SZEFÓW PAŃSTW (CGH):
- najwyższy organ
- określa priorytety…

RADA MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH (MMFA)
-Jest najwyższym organem decyzyjnym w okresie pomiędzy zebraniami Rady Szefów Państw.
zapewnia wdrożenie decyzji podjętych przez Radę Szefów Państw, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych przez GUAM
opracowuje propozycje działania i przedstawia je Radzie Szefów Państw
stanowi forum konsultacyjne w sprawach polityki zagranicznej…
… jako goście (za wspólną zgodą członków Komitetu RMSZ)
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych obraduje co najmniej dwa razy do roku. Miejsce i data posiedzenia RMSZ powinny zostać uzgodnione z reguły na 30 dni przed posiedzeniem.
Przewodniczącym Rady Ministerialnej jest Minister Spraw Zagranicznych państwa, które akurat przewodniczy w GUAM. Przygotowuje i prowadzi obrady RMSZ.
Każde państwo członkowskie…
… się z krajowych koordynatorów - po jednym z każdego państwa, którzy są mianowani przez ministrów spraw zagranicznych z każdego państwa.
Kompetencje:
- przygotowanie projektu porządku obrad i wyniki posiedzeń Rady Ministrów Spraw Zagranicznych,
- uzgodnienie dokumentów i przygotowanie ich do zatwierdzenia lub podpisania przez Rady Szefów Państw, Rady Ministrów Spraw Zagranicznych lub innych upoważnionych…
… - Republika Mołdowy
• Podgrupa o zwalczaniu handlu ludźmi i nielegalnej migracji
• Podgrupa ds. zwalczania handlu narkotykami
- Podgrupa ds. zwalczania terroryzmu
- Podgrupa ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy
- Grupa robocza ds. planowania cywilnego
Kraj koordynatora - Republika Azerbejdżanu
- Grupa robocza ds. Kultury, Nauki i Edukacji
Kraj koordynatora - Gruzja
- Grupa Robocza ds. Turystyki…
… w sprawie rozwoju współpracy środowisk biznesowych i wśród podmiotów gospodarczych z państwami członkowskimi GUAM,
- świadczy kompleksową pomoc dla pogłębienia współpracy gospodarczej w ramach GUAM, wykonanie wolnego handlu, zapewniając korzystne warunki do przejścia na wyższy poziom współpracy gospodarczej w oparciu o swobodny przepływ towarów, usług i kapitałów, rozwoju więzi i współpracy naukowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz