Grupy producentów rolnych i ich związki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy producentów rolnych i ich związki - omówienie - strona 1 Grupy producentów rolnych i ich związki - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Grupy producentów rolnych i ich związki Grupy producentów stanowią preferowaną formę gospodarowania , której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu lub grupy produktów rolnych Mogą ją utworzyć :
-os. fizyczne, -jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej -os. prawne prowadzące gosp. rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Cel:
-dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynków -poprawa efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży -organizowanie sprzedaży produktów rolnych -ochrona środowiska naturalnego
Grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem :
1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub produktów objętych wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia,
2) działa na podstawie aktu założycielskiego, statutu lub umowy, które winny spełniać wymogi określone ustawą,
3) składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (zwanych członkami grupy), z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na w zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
4) przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona
5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym do jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowywania produktów do sprzedaży.
Grupy producentów rolnych podlegają rejestracji- marszałek woj. właściwy ze względu na siedzibę grupy stwierdza w drodze decyzji adm. spełnienie przez grupę warunków określonych przepisami pr .i dokonuje wpisu do rejestru grup. Jeśli grupa przestaje spełniać warunki określone prawem, marszałek woj. Wydaje decyzje o stwierdzeniu zaprzestania spełniania przez grupę warunków ustawowych i skreśleniu jej z rejestru grup. Marszałek woj. sprawuje nadzór nad działalnością grupy (przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez grupę wymogów warunkujących uzyskanie statusu prawnego grupy producentów oraz warunków dotyczących minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów)
Grupy producentów rolnych danego produktu lub grupy produktów mogą organizować się w związki grup producentów w celu reprezentowania swoich interesów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz