Grunt budowlany notatki na koło 1 (ćwiczenia)

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grunt budowlany notatki na koło 1 (ćwiczenia) - strona 1 Grunt budowlany notatki na koło 1 (ćwiczenia) - strona 2 Grunt budowlany notatki na koło 1 (ćwiczenia) - strona 3

Fragment notatki:

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca jego
element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych na terenie Polski. Frakcję
iłową tworzą w przeważającej mierze frakcje ilaste, tzn. uwodnione glinokrzemiany warstwowe. W składzie
frakcji piaskowej przeważają minerały twarde, z przewagą ziaren kwarcu.
Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności
człowieka ( odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) wwysypiskach, zwałowiskach,
budowlach ziemnych itp.
GRUNT
NAZWA GRUNTU
SYMBOL
żwir
Ż
żwir gliniasty
Żg
pospółka
Po
pospółka gliniasta
Pog
piasek gruby
Pr
piasek średni
Ps
piasek drobny
Pd
piasek pylasty
P
piasek gliniasty
Pg
pył piaszczysty
p
pył

glina piaszczysta
Gp
glina
G
glina pylasta
G
glina piaszczysta zwięzła
Gpz
glina zwięzła
Gz
glina pylasta zwięzła
Gz
ił piaszczysty
Ip

I
ił pylasty
I
gruboziarniste
niespoiste
grunty drobnoziarniste
spoiste
Grunty te wymagają w każdym przypadku indywidualnej oceny ich budowlanej przydatności, w tym również
oceny trwałości struktury, uwzględniającej również, np. wpływ zachodzących procesów chemicznych
Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych ( wietrzenie,
sedymentacja w środowisku wodnym itp..); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi.
Rozróżnia
się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka.
V
V = Vs+Vw+Va = Vp+Vs
m = ms+mw
m – masa próbki gruntu
md, ms – masa szkieletu gruntowego
mw – masa wody w porach gruntu
V – objętość gruntu
Vd, Vs – objętość szkieletu gruntowego
Vp- objętość porów gruntu
Vw – objętość wody w porach gruntu
1.Wilgotność gleby, wilgotność gruntu wyraża ilość wody w gruncie (glebie). Zasobność gleby (gruntu)
w wodę jest wyrażona wilgotnością poszczególnych warstw jej profilu
w
mw
100%[%]
ms
w
mw
[]
ms
Gęstość objętościowa gruntu ρ jest to stosunek masy próbki gruntu do objętości tej próbki
łącznie z porami. Gęstość objętościową określa się ze wzoru:

m
[ g  cm 3 , Mg  m 3 ]
V
1.Ciężar objętościowy gruntu-
    g[kN  m 3 ]
2.Gęstość właściwa gruntu-
s 
ms
[ g  cm 3 , Mg  m 3 ]
Vs
3.Ciężar właściwy gruntu-
 s   s  g[kN  m 3 ]
4.Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego –
d 
ms
[ g  cm 3 , Mg  m 3 ]
V
d 

1 w
5.Ciężar objętościowy szkieletu gruntowego
 d  d  g[kN  m3 ]
d 

1 w
d 

100%  w
(wilgotność – liczba niemianowana)
6.Porowatość
n
Vp
V
[]
n
s  d  s   d

[]
s
s
d 
 100%

100%  w
 100%
Porowatość zależy od:
- uziarnienia,
- sposobu ułożenia ziaren,
- zagęszczenia,
- kształtu ziaren.
7.Wskażnik porowatości
e
Vp

(…)

… szkieletu gruntowego, lecz
powoduje wypór (prawo Archimedesa).
Dlatego ciężar objętościowy szkieletu gruntu poniżej zwierciadła wody wynosi:
   (1  n)s g  (1  n)w g  (1  n)(s  w ) g[kN  m3 ]
   (1  n) s  (1  n) w  (1  n)( s   w )[kN  m3 ]
1. Analiza sitowa – grunty niespoiste.
2. Analiza areometryczna (areometryczno-sitowa) – grunty spoiste.
14.Wskaźnik jednorodności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz