GRASS - zajęcia 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GRASS - zajęcia 5 - strona 1 GRASS - zajęcia 5 - strona 2 GRASS - zajęcia 5 - strona 3

Fragment notatki:


Zastosowanie poleceń  GRASS w praktyce GRASS w praktyc Zadania Zad.1. Oblicz średnią wysokość terenu w granicach miasta Wrocławia. Skorzystaj z warstw:  dem.500, miasta2002 Wynik: 117.9m Wynik: 117.9 v.extract, v.to.rast, r.statistics Zad.2. Jaka jest średnia wysokość województwa dolnośląskiego? Jaki procent powierzchni województwa połoŜony jest powyŜej średniej? Skorzystaj z warstw:  dem.500 (raster), woj2002 (wektor) v.to.rast; r.statistics; r.mapcalc; r.report ś rednia: 249.3 procent powyŜej średniej: 31% Zad.3. Przedstaw na mapie powiaty, których średnia wysokość n.p.m. jest powyŜej średniej dla województwa dolnośląskiego. Skorzystaj z warstw:  dem.500, woj2002 ,  powiaty2002 v.to.rast; r.statistics; r.mapcalc Zad.4. Jaki procent powierzchni Wrocławia (wg warstwy wektorowej miasta2002) stanowią obszary zurbanizowane określone wg warstwy rastrowej uz? Skorzystaj z warstw:  miasta2002 ,  uz v.to.rast; r.report Tereny zabudowane (klasa 1): 63% Zad.5. Jaki procent uŜytków rolnych w województwie dolnośląskim jest zlokalizowanych na stokach o nachyleniu mniejszym niŜ 5°? Skorzystaj z warstw:  woj2002 ,  uz, dem.500 Odpowiedz: 97,11% Zad.6. Stoki o jakiej ekspozycji (N, E, S, W) wyróŜniają się największym odsetkiem terenów zagospodarowanych rolniczo na Dolnym Śląsku? Skorzystaj z warstw:  dem.500, uz Skorzystaj z warstw:  dem.500, u Stoki o ekspozycji E: 65,5% Zadanie 7 Jaka jest powierzchnia lasów połoŜonych w  odległości od 2 do 10km od rzeki Kaczawa (warstwa  wektorowa rzekids). Jaki procent stanowią one w  obrębie wszystkich terenów leśnych w województwie  dolnośląskim. dolnośląskim Skorzystaj z warstw:  woj2002; uz; rzekids  (wektorowa) v.to.rast; r.buffer; r.mapcalc, r.statistics Powierzchnia zalesiona: 391 km2 Stanowia: 6,4% Zadanie 8 Jaką powierzchnię województwa dolnośląskiego zajmują  obszary spełniające jednocześnie poniŜsze kryteria: 1. nachylenie stoku 

(…)

… wektorowa rzekids)
Jaką zajmują powierzchnię? Jaką powierzchnię zajmują te
obszary w zlewni Kaczawy (wektor zlewnie)? Ile jest takich
obszarów w województwie? Ile takich obszarów ma
powierzchnię przekraczającą 500ha?
a) 4401.5km2; b) 824.7km2; c) 959 obszarów; d) 106 obszarów
Zadanie 8
1.
nachylenie stoku <5o
2.
ekspozycja północna (od E do W przez N)
3.
wysokość między 100 a 500m
4.
uŜytkowane rolniczo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz