Gospodarowanie odpadami energetycznymi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


TEMAT: GOSPODAROWANIE ODPADAMI ENERGETYCZNYMI. Węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny to główne źródła energii. Wedle przewidywań, to pierwsze będzie nam służyło jeszcze co najmniej przez pięćdziesiąt lat. Wraz z jego eksploatacją, musimy również liczyć się, z konsekwencjami jakie poniesie nasze środowisko naturalne. Podczas wielu procesów technologicznych, w których dochodzi do spalania tego pierwiastka, emitowane są do atmosfery różnorakie pyły, tlenki węgla (CO, CO2), tlenki siarki (SO2, SO3) i tlenki azotu (NO, NO2). Wszystkie cykle przemysłowe w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sprawiły, że środowisko uległo negatywnej metamorfozie. Doszło do znacznego zanieczyszczenia powietrza, które jest nieodzownym czynnikiem powstałym w trakcie wytwarzania energii. Przede wszystkim jednak, wygenerowała się ogromna ilość odpadów energetycznych, tzw. ubocznych produktów spalania (UPS). Jest to obecnie jeden z największych problemów ekologicznych. W Polsce jest średnio produkowane 20 milionów ton popiołów, gipsu syntetycznego oraz innych nieprzydatnych śmieci. Pojawia się, więc pytanie co z tym wszystkim zrobić? Podstawowym aktem prawnym, który odnosi się do odpadów jest Ustawa o nich (Dz. U. nr 62, poz.628) z 27 kwietnia 2001 roku. Określa ona „ zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów ”. Gospodarowanie odpadami polega na : » zbieraniu; » transporcie; » odzyskiwaniu; » unieszkodliwianiu; » oraz nadzorze miejscami, w których dochodzi do ich destrukcji. Zatem zgodnie z wyżej wymienionymi punktami wykorzystuje się odpady tam, gdzie są pożądane ich właściwości fizykochemiczne. Np. popiół jest pozyskiwany w górnictwie, budownictwie, przy budowie stawów osadowych, stabilizacji gruntów i ich rekultywacji oraz w całym przemyśle materiałów budowlanych. Dodatkowo zastosować go można w rolnictwie (ma wysoki wskaźnik pH - co umożliwia odkwaszanie gleb), ochronie środowiska, a także gospodarce komunalnej (zobojętnianie ścieków oraz neutralizacja biologiczna i chemiczna). Charakterystykę odpadów pod względem paliwowym określa trójkąt spalania Tannera, którego współrzędne są następujące: » zawartość wilgoci - 50%, » zawartość substancji mineralnej - 60%, » zawartość substancji organicznej (palnej) - 25%. Wydaje się, że surowe przepisy w zakresie emisji do atmosfery szkodliwych gazów (SO2 oraz NO2) zaowocują wzrostem produktów ubocznych ze spalania niskojakościowego węgla przy zastosowaniu technik spalania fluidalnego. Bardzo ważny dla trwałego oraz zrównoważonego rozwoju w energetyce i przemyśle budowlanym jest maksymalny recykling. Np. przy produkcji betonów komórkowych (gazów i pianobetonów ) stosowanych przy budowie składowisk odpadów. Następnym konceptem jest materiał do budowy nasypów, który używany jest do stabilizacji gruntów w pracach drogowych w zależności od składu chemicznego (bez metali ciężkich). Dodatkowo wykorzystywany do rekultywacji wyrobisk surowców ilastych i innych, a dzięki wysokiej alkaiczności nadaje się do neutralizacji kwaśnego odczynu ścieków. Duża aktywność obecnego w nim tlenku wapnia pozwala na zastosowanie go w zobojętnianiu ścieków przemysłowych. Dzięki wysokiej porowatości spoiwa wykorzystywany jest przy pracach uszczelniających. Inny zaś s

(…)

efektu cieplarnianego. Biomasa jako źródło energii uważana jest jako "neutralne dla klimatu" ponieważ podczas spalania uwalniany jest jedynie węgiel, który został zakumulowany w tkankach roślinnych drogą fotosyntezy z atmosfery.
Energia z biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów komunalnych, w świetle uregulowań Prawa Energetycznego i Ustawy o odpadach, może być istotnym elementem gospodarki…
… z gospodarczym
wykorzystaniem UPS będą się nadal rozwijać.
Termiczna utylizacja odpadów komunalnych jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym procesy bezpośredniego spalania w celu pozyskania energii elektrycznej i energii cieplnej, jak również procesy przygotowania i spalania paliwa wydzielonego z odpadów jako paliwo alternatywne, które z powodzeniem zastępuje pierwotne nośniki energii. W procesach termicznej…
….
Może być ono realizowane przy użyciu różnych technologii. Większość spalanych stałych odpadów komunalnych trafia do pieców rusztowych. Stosuje się w tym celu także piece fluidalne. Każda z tych technologii występuje w wielu wariantach, które zostały zaprojektowane dla zoptymalizowania biegnących w nich procesów w pewnych ściśle określonych warunkach.
Współspalanie odpadów zastępujących inne paliwa (tzn. jako paliwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz