Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi - Region węzłowy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi - Region węzłowy  - strona 1

Fragment notatki:


Zawarte w notatce pytania: fazy rozwoju regionalnego, region i jego typy, konkurencyjność i miary jej oceny, dywersyfikacja rozwoju gospodarczego, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, lokalne szczeble samorządowe, bezrobocie strukturalne, obszar depresji gosp-społ i jak powstaje, zasada komplementarności.

Notatka pozwoli na uzupełnienie oraz na usystematyzowanie wiedzy na wyżej wymienione tematy.

7. Fazy rozwoju regionalnego:
I faza:
-charakter ilościowy, oparta na zasobach przyrodniczo-glebowych, bogactwach naturalnych, zasobach nisko wykształconej siły roboczej, nierozwiniętym majątku produkcyjnym i niewielkim kapitale finansowym oraz słabo rozwiniętej infrastrukturze techniczno-ekonomicznej i społecznej,
-rozwój regionalny polega na stopniowym wzroście produktu Reg. i jakości siły roboczej(wzrost kwalifikacji) oraz rozbudowie potencjału produkcyjnego gospodarki
-charakter tradycyjny i nie atrakcyjny dla kapitału zewnętrznego, brak innowacji,
II faza:
-bardziej dynamiczny charakter, wykorzystanie egzogenicznych czynników rozwoju oraz jakościowej restrukturyzacji gospodarki i jakościowego rozwoju kapitału ludzkiego
- regiony uzyskują konkurencyjność regionalną i wypracowują swoje regionalne specjalizacje gospodarcze i społeczne, mające pewne cechy innowacyjne, ale nie do końca wykształcone
III faza:
- przejście do gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, której udział w gospodarce regionalnej staje się znaczący oraz rozwinięte są regionalne oraz międzynarodowe sieci innowacyjne i instytucjonalne,
- dominują sektory tzw. new economy, generujące wysokie dochody oparte na rencie innowacyjnej,
- atrakcyjny dla kapitału zewnętrznego i zewnętrznych firm z sektorów innowacyjnych z uwagi na wysoki poziom jakościowy kadr i rozwój systemu badawczo-rozwojowego oraz sieci instytucji wspierających rozwój gospodarczy i postęp naukowo-techniczny, a także rozwój kapitału społecznego, przyjazne człowiekowi środowisko naturalne i wysoki poziom rozwoju społeczno-kulturalnego.
13.Region i jego typy.
Region- to takie terytorium (obszar) wyodrębnione administracyjno- prawnie, w którym funkcjonuje odrębny (regionalny) organ władzy publicznej, który jest powołany w drodze wolnych, demokratycznych wyborów; władza wyposażona w instrumenty prawne i finansowe (budżet) oraz prowadząca politykę intra- i interregionalną. Delimitacja jest to wyznaczanie granic regionu, bierze się tu pod uwagę różne kryteria:
- strefa ciążenia do wielkiego miasta( oddziaływania)- czynnik, które wiążą przestrzeń z wielkim miastem [ wielkie miasto + strefa ciążenia ]; strefa oddziaływania= strefa ciążenia do miasta wyznacza granicę
- kryterium historyczne - jest to historycznie ukształtowana więź między metropolią a obszarem, na przykład pod tym względem zupełnie sztuczne jest województwo lubuskie, leży ono w strefie ciążenia do Berlina, jest to woj. o dwóch stolicach : Zielona Góra i Gorzów.
Do czołówki najbardziej rozwiniętych regionów należą te z metropolią.
W ekonomii funkcjonuje pojęcie regionu węzłowego i strefowego.
Region węzłowy oznacza ujęcie regionu jako obszaru ciążeń powiązań usługowych bądź produkcyjnych. Są jednolite pod względem funkcjonalnym, ale różne pod względem działalności gospodarczej. Regiony węzłowe wyznacza się według związku między regionem centralnym a obszarami otaczającymi.


(…)

…) - w regionalizacji opieramy się na analizie jednej cechy ilustrującej specyfikę lub/i natężenie występowania jakiegoś zjawiska gospodarczego lub społecznego;
Grupowe (złożone heterogeniczne) - można w nich wyróżnić kilka rodzajów działalności, ale związanych z funkcją pierwotną;
Pełne ( uniwersalne, całkowite ) - gdy uwzględniamy wszystkie przejawy życia gospodarczego na danym obszarze ( obok funkcji pierwotnych…
… województwami są: mazowieckie i śląskie, natomiast najmniej atrakcyjnymi podkarpackie, podlaskie, opolskie, lubelskie i świętokrzyskie.
15. Komitet regionów i jego funkcje.
Powołany na mocy Traktatu o Unii Europejskiej w 1994 roku, Komitet Regionów (KR) jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w krajach członkowskich. Konsultacji z Komitetem wymagają wszelkie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz