gospodarka regionalna-pytanie i odp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
gospodarka regionalna-pytanie i odp - strona 1 gospodarka regionalna-pytanie i odp - strona 2 gospodarka regionalna-pytanie i odp - strona 3

Fragment notatki:

Pytania dotyczą głównie takich zagadnień jak: konkurencja między regionami, metodyka prognozowania rozwoju regionalnego, koncepcja zrównoważonego rozwoju regionalnego, fazy rozwoju regionalnego, polityka rozwoju innowacyjności regionów, komitet regionów i jego funkcje, region i jego typy, konkurencyjność i jej pomiar, dywersyfikacja rozwoju gospodarczego, zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego, restrukturyzacja gospodarki regionalnej, regionalna strefa funkcjonalno-przestrzenna, otoczenie rynkowe biznesu, rola miast i aglomeracji w rozwoju regionalnym, europejski komitetekonomiczno - społeczny, szczeble samorządowe na poziomie lokalnym, rodzaje polityki regionalnej, lokalne szczeble samorządowe, bezrobocie strukturalne, kontrakty wojewódzkie, cele polityki regionalnej, rola samorządów terytorialnych w rozwoju ich jednostek, równość szans w Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny, zasada pomocniczości w Unii Europejskiej, Europejski Bank Odbudowy, i Rozwoju, Strategia Lizbońska, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, monitoring Unii Europejskiej, Rada Europy, Rada Unii Europejskiej, model Hermin, założenia NSRO, programy operacyjne NSRO, cost benefits analysis, reguła N+2, analiza SWOT i jej cele, NUTS, NUTS V, ekskluzja społeczna i gospodarcza, zasada komplementarności, zasada partnerstwa w Unii Europejskiej, strategiczna diagnoza

2. Konkurencja między regionami i jej metryki.
(Prusek-notatki)
Konkurencyjność - to rywalizacja, współzawodnictwo miedzy podmiotami zmierzającymi do osiągnięcia tego samego celu.
- jest strategią gry uczestników uznających określone reguły osiągania przez siebie oczekiwanej struktury celów wraz z zawartą w nich użytecznością.
Związek między wartością, a wartością użytkową >>--> nie ma wartości bez wartości użytkowej. (Użyteczność-zaspokajanie potrzeb społecznych)
Rynkowa gra konkurencyjna przebiega w warunkach ryzyka i niepewności oraz niepełnej informacji o jej uczestnikach i indywidualnych strategiach osiągania celów strategicznych .
Celem polityki przemysłowo-innowacyjnej jest podniesienie konkurencyjnych wybranych sektorów gospodarki w oparciu o czynniki innowacyjne. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu jest to zdolnośc przedsiębiorstw do konkurowania w warunkach otwartego rynku. Przemysly konkurencyjne w skali międzynarodowej charakteryzują się cechami:
- nastawienie eksportowe produkcji,
- wysoki poziom skali koncentracji produkcji,
- wysoki poziom rozwoju badań rozwojowych i wdrożeniowych,
- proeksportowa strategia rozwoju,
- globalna strategia marketingowa,
- nowoczesne metody organizacji zarzadzania,
- wysoko kwalifikowane kadry,
- duże zasoby kapitałowe.
Region konkurencyjny posiada zbiór przewag komparatywnych nad innymi regionami podobnymi lub sąsiadującymi pod względem szeregu aspektów gospodarczych i społecznych. Przewagi te stwarzaja firmom funkcjonującym w tym regionie jak również inwestorom i ludności regionu ewentualne korzyści. Współczesny rozwój gospodarczy oparty na naukowo-chlonnych sektorach gospodarki i kapitale ludzkim preferuje infrastrukture intelektualna od przewag materialnych.
(z innego źródła)
Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie zmierza do umocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również do zwiększenia zatrudnienia. Czyni to w dwojaki sposób: po pierwsze, programy rozwoju, pomagające regionom w przewidywaniu i propagowaniu przemian gospodarczych poprzez innowacje i promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz