Gospodarka otwarta - Kapitał - Rynek walutowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka otwarta - Kapitał - Rynek walutowy - strona 1 Gospodarka otwarta - Kapitał - Rynek walutowy - strona 2 Gospodarka otwarta - Kapitał - Rynek walutowy - strona 3

Fragment notatki:

    Wykład: GOSPODARKA  OTWARTA     Rynek walutowy  – rynek międzynarodowy na  którym jedna waluta krajowa może być  wymieniana na inną. Kurs walutowy  – cena po jakiej waluta jednego  kraju jest wymieniana na walutę innego kraju. Rynek walutowy, kurs waluty     Czynniki kształtujące kurs waluty   Parytet siły nabywczej   Zakupy dóbr i usług   Stopy procentowe   Polityka fiskalna   Oczekiwania   Transakcje spekulacyjne         Systemy monetarne   Gold standard do 1914 r.   Okres międzywojenny   Porozumienie z Bretton Woods (1945-1973)   Systemy współczesne     Układem z Bretton Woods określa się porozumienia  zawarte na konferencji zorganizowanej w 1944 roku  w Stanach Zjednoczonych, przez rządy 44 państw  sprzymierzonych. Głównym celem spotkania było ustalenie  sposobu odbudowy gospodarek zniszczonych w wyniku  działań wojennych oraz określenie mechanizmów  stabilizujących światowy system gospodarczy.  Gwarancją  stabilizacji i zrównoważonego rozwoju miało być  ustalenie stałego parytetu wymiany dolara na złoto.  Obecny, płynny system wymiany walut został ustalony  w 1972 roku, w sytuacji, gdy system sztywnej wymiany  przyjęty w 1944 w Bretton Woods  uległ załamaniu pod  wpływem presji inflacyjnej.      Dewaluacja  – zmniejszenie oficjalnej ceny waluty danego  kraju, wyrażonej w walucie innych krajów lub w złocie  (w systemie płynnego kursu mówimy o  deprecjacji ). Rewaluacja  – zwiększenie oficjalnej ceny waluty danego  kraju, wyrażonej w walucie innych krajów lub w złocie  (w systemie płynnego kursu mówimy o  aprecjacji ). Dewaluacja i rewaluacja Aprecjacja i deprecjacja     Zalety i wady systemu płynnych kursów Z1: szybka reakcja kursu na zmiany popytu i podaży Z2: nierównowaga w płatnościach jest krótkotrwała  (nadwyżka popytu prowadzi do wzrostu kursu) W1: niestabilność kursu prowadzi do zakłóceń w HZ W2: niektóre państwa szczególnie narażone na wahania  kursowe W3: wahania  terms of trade  W4: niepewność, trudności z planowaniem W5: kłopoty z prowadzeniem wewnętrznej polityki fiskalnej  i monetarnej     Korzyści eksporterów z tytułu taniej marki SAP niemiecki producent oprogramowania 78 % swojej produkcji sprzedaje w USA 90 % procesów rozwojowych odbywa się w Niemczech Spadek kursu marki w stosunku do dolara w 1997 r.  spowodował następujące efekty (w pierwszej połowie roku):   9 % wzrost obrotów

(…)


 inwestycje bezpośrednie,
 inwestycje portfelowe oraz
 pozostałe inwestycje.
Inwestycje portfelowe obejmują transakcje udziałowymi i
dłużnymi papierami wartościowymi. Dłużne papiery
wartościowe zawierają długoterminowe papiery wartościowe
(np. obligacje, skrypty dłużne) oraz krótkoterminowe papiery
wartościowe (instrumenty rynku pieniężnego takie jak bony
skarbowe, papiery komercyjne), a także pochodne…

-1
-2
-2
-4
Net exports
(left scale)
-3
-4
-6
-8
-5
1950
-10
1960
1970
1980
1990
2000
Percent of GDP
Percent of GDP
Eksport netto i deficyt budżetowy, USA
Bliźniacze deficyty w USA, 2003
Źródło: Ministerstwo Finansów, Przegląd makroekonomiczny, nr 19, marzec 2003
Bilans obrotów bieżących
Bilans obrotów bieżących – obejmuje poza
bilansem handlowym także zestawienie pozycji
“niewidocznych” (usług).
Bilans obrotów bieżących – przykłady transakcji (1)
Towary (bilans handlowy):
 eksport i import towarów,
 remonty kapitalne towarów, uszlachetnienie towarów,
 towary zaopatrzeniowe zakupione / sprzedane
przewoźnikom w portach
Usługi (bilans obrotów bieżących):
 usługi transportowe,
 podróże zagraniczne,
 usługi pocztowe, kurierskie i telekomunikacyjne,
 ubezpieczenia i reasekuracja,
 usługi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz