Gospodarka narodowa-kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka narodowa-kolokwium - strona 1 Gospodarka narodowa-kolokwium - strona 2 Gospodarka narodowa-kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

GOSPODARKA NARODOWA -KOLOKWIUM Klasyfikacja działalności gospodarczej stosowana jest:
W celach statystycznych(GUS, REGON)
Do porównań międzynarodowych, sporządzania zestawień i bilansów stanu gospodarki narodowej
Do przedstawienia struktury gospodarki narodowej z pkt widzenia społecznego podziału pracy
REGON
Zbiór informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonyw systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych
Słuzy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej
Służy jednolitości opisów stosowanych w......?(dopisać)
Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
Osoby prawne
Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Jednostki lokalne- oddziały( w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne)
Składa się z 9 cyfr, jednostki lokalne -14 cyfr
PKD 2004 SEKCJE:
A) Rolnictwo, łowiectwo , leśnictwo B ) Rybactwo C ) Górnictwo D) Przetwórstwo przemysłowe E) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę F) Budownictwo G) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego H) Hotele i restauracje I) Transport, gospodarka magazynowa i łączność J) Pośrednictwo finansowe K) Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej L) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne M) Edukacja N) Ochrona zdrowi i pomoc społeczna O) Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała P) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Q) Organizacje i zespoły eksterytorialne
PKD 2007 SEKCJE:
A) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B) Górnictwo i wydobywanie C) Przetwórstwo przemysłowe D) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F) Budownictwo G) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle H) Transport i gospodarka magazynowa

(…)

… UE(NACE)
STRUKTURA:
Klasyfikacja 5- poziomowa z jednym pośrednim podsekcje(dla niektórych sekcji)
-Sekcje -17
-działy-62
-grupy-224
-klasy-514
-podklasy-687
KLASYFIKACJA PKD 2007
(Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD). Obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Równoległe funkcjonowanie obu klasyfikacji PKD2004 i PKD 2007. Okres z dwoma…
… ludzki kapitał społeczny
(umiejętności, wykształcenie, (współdziałanie,
Ukończone kursy, technologie) aktywność polityczna,
udział w wyborach)
Infrastruktura
Społeczna Techniczna
-ośrodki naukowe -podmioty gospodarcze
-instytuty badań -majątek trwały
-inkubatory przedsię- -sieć komunikacyjna
biorczości, technologii
-szkol.wyższe
Sposób prowadzenia działalności gospodarczej
Funkcjonowanie działu B+R…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz