Gospodarka Energetyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka Energetyczna - omówienie - strona 1 Gospodarka Energetyczna - omówienie - strona 2 Gospodarka Energetyczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Materiały z wykładów
Gospodarka Energetyczna
Kształcenie w zakresie gospodarki energetycznej
Treści kształcenia:
• Rola energii w rozwoju ludzkości.
• Racjonalizacja u ytkowania energii.
• Bilanse materiałowe i energetyczne.
• Krajowy system energetyczny i jego podsystemy:
paliw stałych,
paliw ciekłych,
• gazoenergetyczny,
• elektroenergetyczny,
• ciepłoenergetyczny.
• Rachunek skumulowanego zu ycia energii.
• Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna.
• Akumulacja energii.
• Zasady wykorzystania energii odpadowej.
• Segmenty rynku energii:
• paliw,
• energii elektrycznej,
• ciepła.
• Monopol naturalny.
• Regulacje prawne w obrocie energią.
• Instytucja regulatora.
• Specyfika i elementy rynku energii elektrycznej.
• Giełda energii elektrycznej
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
• ocena sytuacji energetycznej świata i Polski;
• rozumienie zasad działania rynku energii;
• ocena energochłonności procesu produkcyjnego.
2
LITERATURA:
1. Ireneusz Soliński – Ekonomia i organizacja sektorów systemu paliwowoenergetycznego.
2. Aleksander Sala – Zmniejszanie energochłonności
3. Marian Grochal – U ytkowanie energii cieplnej
4. Praca zbiorowa – Przemysłowa energia odpadowa
5. Lidia Luchter, Jerzy Adamus – Geografia elektroenergetyki Polski
6. Jan Górzyński, Krzysztof Urbaniec – Wytwarzanie i u ytkowanie energii w
przemyśle
7. Józef Paska – Ekonomika w elektroenergetyce
8. Henryk Charun – Podstawy gospodarki energetycznej
9. Andrzej Hrynkiewicz – Energia. Wyzwanie XXI wieku
10. Józef Górzyński – Audyting energetyczny
11. Kazimierz Kuciński – Energia w czasach kryzysu
12. Jan Szargut, Andrzej Ziębik – Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności
– elektrociepłownie
13. Stanisław Góra – Gospodarka elektroenergetyczna
3
WPROWADZENIE
Przegląd rozwoju wykorzystania energii wskazuje,
e człowiek – od czasu
wykorzystania ognia pochodzenia naturalnego w zamierzchłych czasach – do
wykorzystania energii elektrycznej i energii atomowej przebył bardzo długą drogę.
Obecnie wykorzystuje dla swoich potrzeb ogromne ilości energii.
Człowiek pierwotny wykonywał wszelką pracę siłą własnych mięśni. Następnie w
miarę rozwoju umysłowego człowiek zaczął wykorzystywać istniejące w przyrodzie
siły, które mogą mu ułatwić ycie.
Najstarszą
formą
energii
zapoczątkowaną
w
zamierzchłych
czasach

prawdopodobnie ju około 500 tys. lat p.n.e. – było ciepło uzyskiwane ze spalania
drewna czy suchego nawozu dla przygotowania pokarmu i ogrzania się.
Następnie kamieniami milowymi postępu energetycznego ludzkości, zwłaszcza w
ostatnich wiekach, były:
• wykorzystywanie zwierząt do prac, zastępujące siłę ludzkich mięśni;
• zapoczątkowanie ok. 3 tys. lat p.n.e. wykorzystania siły wiatru (łodzie
aglowe, wiatraki) i pod koniec staro ytności energii wodnej (koło wodne);
• wynalezienie maszyny parowej i wykorzystanie węgla do jej napędu, co w
XVIII, a zwłaszcza w XIX w. zrewolucjonizowało świat poprzez gwałtowny
rozwój przemysłu i transportu; stąd wiek XIX jest

(…)

… roślinne i zwierzęce
12
• odpady przemysłowe stałe i ciekłe (bez produktów naftowych odzyskanych do
powtórnego przerobu),
• odpady komunalne
• biogaz otrzymywany z wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków
• inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych (metanol, etanol,
dodatki uszlachetniające)
• energia wody wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej
energia wiatru wykorzystywana…
… elektrycznej są odwrotnie
proporcjonalne do napięcia, na jakim jest ona przesyłana, energię elektryczną
transportuje się liniami o mo liwie najwy szym napięciu.
W drodze z elektrowni do klientów finalnych energia elektryczna transportowana jest
dwoma rodzajami sieci elektroenergetycznych:
sieciami przesyłowymi o napięciu 220 i 400 kV nale ącymi do Polskich Sieci
Elektroenergetycznych SA, którymi energia…
… kamiennego (łącznie z brykietami uzyskanymi z odzysku
węgla z hałd )
• brykiety z węgla brunatnego
• produkty procesów koksowania węgla (koks, półkoks, gaz koksowniczy,
smoła, benzol, itp.)
• produkty przerobu ropy naftowej w rafineriach (benzyny, paliwa odrzutowe,
oleje napędowe, oleje opałowe, półprodukty tj. benzyny i oleje bazowe oraz
produkty nieenergetyczne takie jak parafiny, asfalty itp.)
• paliwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz