Gmina-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gmina-opracowanie - strona 1 Gmina-opracowanie - strona 2 Gmina-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GMINA Podstawową jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego jest gmina
Mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową
Przynależność do wspólnoty wynika z mocy prawa
Osobowość prawna
Sądowa ochrona samodzielności
Podmiot prawa publicznego i prywatnego
Samodzielność publiczno i prywatnoprawna
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym Sprawy gminne muszą posiadać 2 cechy : charakter publiczny i znaczenie lokalne
Mogą stosować władztwo administracyjne
Może pozywać, być pozywana, być uczestnikiem postępowania sądowego
Wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu.
Jej zadania polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.
Domniemanie właściwości gminy we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.
Ingerencja organów państwowych w sferę samodzielności gminnej tylko w postaci nadzoru (zgodność z prawem)
Typy gmin: wiejska i miejska
Formy demokracji bezpośredniej Konsultacje z mieszkańcami
Referendum gminne
Wybory
Zebranie wiejskie
Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Charakter obligatoryjny (w przypadkach przewidzianych w ustawie) lub fakultatywny (inne ważne sprawy dla gminy) RG w drodze uchwały ustala: zasady i tryb ich przeprowadzenia, formę, sposób, czas, miejsce, reguły ustalania wyników, sposób ich ogłoszenie.
Są formą zasięgnięcia opinii mieszkańców
Wyniki opinii nie są wiążące, ale należy się z nią liczyć Kiedy? W procesie tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia gmin
Ustalania ich granic i nazw, siedzib władz
Przy zmianie granic miast
Przed podjęciem uchwały przez RG o utworzeniu jednostki pomocniczej Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb określa ustawa. Cechy: Bezpośredni udział obywateli w wypowiadaniu się
1 głos
Wola większości decydująca o uchwaleniu aktu prawa lub rozstrzygnięciu sprawy Referendum OBLIGATORYJNE: Samoopodatkowanie Odwołanie rady gminy przed upływem kadencji oraz wójta W głosowaniu powinno się rozstrzygać o : przedmiocie, podmiotach i wysokości podatku
Musi być wskazany cel na który środki będą przeznaczone
Wniosek mieszkańców może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru


(…)

…):
Z inicjatywy rady
Na wniosek 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania
Głosują mieszkańcy stale posiadający stałe zamieszkanie oraz czynne prawo wyborcze do rad gmin
Ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30%
Wyjątek - referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu pochodzącego z wyborów bezpośrednich, które dla ważności wymaga udziału nie mniej niż 3/5 liczby mieszkańców biorących udział…
… pracy radnego - rozwiązanie stosunku pracy z nim wymaga uprzedniej zgody RG której jest członkiem
Zakazy:
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat
zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności
być członkiem władz zarządzających…
… o umowach cywilnoprawnych małżonka, informacji o zatrudnieniu, rozpoczęcia świadczenia pracy, czynności zarobkowych, zmianie stanowiska
Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu przewodniczący przesyła wojewodzie i komisarzowi wyborczemu, a w wojewódzkim dzienniku urzędowym publikuje się obwieszczenie o wygaśnięciu mandatu.
Przeprowadza się wybory przedterminowe
Do czasu wyboru zastępuje osoba powołana przez PRM…
… rządowej
Mandatem posła lub senatora
Wójt nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn
Nie w radach nadzorczych
Zarządach i komisjach rewizyjnych fundacji
Posiadanie pakietów akcji i udziałów
Kompetencje:
Wykonuje uchwały RG i zadania gminy
Organ wykonawczy rady
Przygotowuje projekty uchwał
Określa sposób ich wykonania
Gospodaruje mieniem komunalnym
Wykonuje budżet
Zatrudnia i zwalnia…
… i tryb działania określa status gminy
W skład wchodzą:
Wyłącznie radni
Przedstawiciele wszystkich klubów
Bez przewodniczącego i wice
Zadania:
Zlecone przez rade kontrole
Opiniuje wykonanie budżetu
Występuje z wnioskiem do RG w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi
Odwołanie przed upływem kadencji
Jedynie w drodze referendum lokalnego, na wniosek co najmniej 10% uprawnionych…
…, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Statut określa:
Nazwę i obszar JP
Zasady i tryb wyborów organów JP
Organizację i zadania organów JP
Zakres zadań przekazywanych przez gminę i sposób ich realizacji
Zakres i formy kontroli i nadzoru
Sołectwo
Samorząd mieszkańców wsi ma zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub statutu nadanego przez RG.
Proces powoływania:
Określenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz