Gips - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gips - ćwiczenia - strona 1 Gips - ćwiczenia - strona 2 Gips - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

1 imi i nazwisko  ...................................................    ...................................................  ...................................................    ...................................................  ...................................................    ...................................................  ...................................................    ...................................................  ...................................................    Pracownia technologiczna  sem. VII    Temat:    Spoiwa ceramiczne – gips   Prowadz cy: dr  in . Zofia Puff i Ewa Ga aj    Wprowadzenie Do sporz dzania form do formowania wyrobów ceramicznych metod odlewania z  mas lejnych s u y gips, który okre(la si jako gips ceramiczny, w odró nieniu do np.  gipsu budowlanego. Gips ceramiczny jest materia em, którego g ównym sk adnikiem  jest pó wodny siarczan wapnia – CaSO4 0,5H2O, otrzymywany na skal przemys ow przez cz (ciowe odwodnienie i zmielenie kamienia gipsowego. Stanowi on  mieszanin dwóch odmian  i , a zmieszany z wod w odpowiedniej proporcji daje  zaczyn o ciek ej konsystencji, z którego mo na odlewa2 dowolne kszta ty. Po  wysuszeniu formy gipsowe maj wystarczaj c wytrzyma o(2 mechaniczn , a porowato(2 ich umo liwia poch anianie wody z mas lejnych i tworzenie si czerepu  odlewanych wyrobów na powierzchni form. W zwi zku z tym do produkcji gipsowych  form ceramicznych cechy fizyczne jak i wytrzyma o(ciowe gipsu maj bardzo istotne  znaczenie.  Aby wyniki bada4 mog y by2 mi dzy sob porównywalne, powinny by2 wykonywane  w takich samych warunkach. Badany gips i woda stosowana do oznacze4 powinny  mie2 temperatur pokojow (20o+2o). Aparatura do bada4 powinna by2 wykonana z  materia u niekoroduj cego, o g adkiej powierzchni i utrzymana w stanie czystym, bez  (ladów stwardnia ego gipsu, poniewa dzia a on jako czynnik krystalizuj cy,  przyspieszaj c proces twardnienia.  2 Bardzo wa nymi czynnikami, wp ywaj cymi zw aszcza na oznaczenie czasu  wi zania, s : czas przygotowania zaczynu i intensywno(2 mieszania, dlatego te nale y zwraca2 uwag na wykonanie tych operacji: (ci(le wed ug podanego  przepisu.   UWAGA:  Podczas pracy nale y szczególnie przestrzega , aby odpadki gipsu by"y wyrzucane tylko do specjalnych pojemników. Gips wrzucony do zlewu powoduje zatykanie  przewodów kanalizacyjnych . Wykonanie 2wiczenia 9wiczenie obejmuje nast puj ce badania w a(ciwo(ci gipsu:  1. Badanie  wielko(ci rozp ywu  2.  Badanie czasu wi zania  3. Badanie  wytrzyma o(ci na (ciskanie.    1. Badanie rozp"ywu gipsu  Wykonanie do(wiadczenia polega na pomiarze (rednicy rozp ywu „placka” po czasie 

(…)

… w coraz to innym miejscu zaczynu.
Skrócenie czasu wi,zania
Stosuje si dodatki: gips dwuwodny – CaSO4 2H2O lub NaCl kryst.
W ramach badania wykona2 zaczyny o stosunku W/G=0,55 z dodatkiem 1 i
3%wag. gipsu CaSO4 2H2O i zmierzy2 czas wi zania.
4
Opó/nienie czasu wi,zania
Stosuje si dodatki: Na2CO3, kwas cytrynowy lub cukier. Dodatki te w
prowadza si w ilo(ciach nie przekraczaj cych 3%wag.
Wykona2 pomiar…
… do(wiadczenia polega na pomiarze (rednicy rozp ywu „placka” po czasie
zwi zania zaczynu gipsowego przy danym stosunku W:G, tj. wody do gipsu.
Oznaczenie wykonuje si przy pomocy urz dzenie typu wiskozymetr Southarda,
który sk ada si z cylindra (wykonanego z tworzywa) o wysoko(ci ok. 10 cm i
(rednicy ok. 5 cm oraz szklanej p yty. Pod p yt uk ada si karton z narysowanymi
koncentrycznie okr gami kó o (rednicach 10…
… w parownicy mieszaj c w ci gu
30 sekund. Po wsypaniu gipsu nale y nadal szybko miesza2 zaczyn przez nast pne
20 sekund, aby otrzyma2 jednolit mas , poczym pozostawi2 w spokoju przez
2 minuty. W dalszej kolejno(ci zaczyn szybko wlewa si do cylindra stoj cego na
p ycie szklanej. Czynno(2 ta nie powinna trwa2 d u ej ni 30 sekund. Nape niony
cylinder unosi si szybkim, p ynnym ruchem do góry, prostopadle do p yty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz