Giełda papierów wartościowych - Akcja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda papierów wartościowych - Akcja - strona 1 Giełda papierów wartościowych - Akcja - strona 2 Giełda papierów wartościowych - Akcja - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: główne informacje na temat giełdy, giełda, transakcja giełdowa, akcja, emitent, rynkiem niedźwiedzia, rynkiem byka, warszawska giełda papierów wartościowych, analiza techniczna czy fundamentalna, warset, fazy notowań, harmonogram sesji, notowania z dwoma fixingami, notowania kontraktów terminowych, realizacja zleceń, składanie zleceń, ograniczenia wahań kursów papierów wartościowych w stosunku do kursu odniesienia, Giełda Papierów Wartościowych, market maker, WIG, WIG20, MIDWIG, WIRR, NIF, 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Rada Giełdy, Centralna Tabela Ofert, Euronext, kalkulator indeksów, interfejs centralny, system komunikacji zewnętrznej, system notujący, Fixing, notowania ciągłe, transakcje pakietowe, dogrywka, faza przed otwarciem.

Giełda Papierów Wartościowych
1.Główne informacje na temat giełdy.
Giełda to miejsce, gdzie kupuje się i sprzedaje określone towary po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Istnieją różne rodzaje giełd - walutowe, zbożowe, kwiatowe. Giełda papierów wartościowych jest specjalnym typem giełdy. Jako instytucja finansowa podlega szczególnym regulacjom. Jej działanie jest bardzo starannie określone i podlega ścisłej kontroli. Lecz podobnie jak każda inna giełda, umożliwia spotkanie jak największej liczby sprzedających z kupującymi, by doprowadzić do ustalenia rynkowej ceny towaru - w tym wypadku papierów wartościowych. Giełda jest instytucją rynku wtórnego. O rynku wtórnym mówimy wtedy, gdy papiery wartościowe po ich sprzedaniu przez emitenta pierwszemu właścicielowi są po raz kolejny odsprzedawane. Giełda i rynek kapitałowy są dla gospodarki tym, czym dla organizmu człowieka jest serce. Podstawowym zadaniem giełdy jest umożliwianie przepływu kapitałów od tych, którzy szukają jak najlepszej lokaty do tych, którzy potrafią z tych kapitałów zrobić jak najlepszy użytek. Na rynku giełdowym codziennie dokonywana jest ocena notowanych na nim spółek i całej gospodarki. Notowanie na giełdzie zapewnia spółce bezpłatną reklamę i podnosi jej wiarygodność, a inwestorom daje pewność, że wszystkie ważne informacje ze spółki podane zostaną do publicznej wiadomości.
Przykładem papieru wartościowego jest akcja. Są również inne rodzaje papierów wartościowych: obligacje, bony skarbowe, warranty. Ogólnie biorąc, papier wartościowy to dokument, z którego wynikają dla jego właściciela określone prawa (tzw. majątkowe) - prawo udziału w spółce, prawa do otrzymywania odsetek. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych emitowanych przez spółki giełdowe jest to, że są one emitowane w seriach, w znacznych ilościach, i że każdy papier wartościowy należący do tej samej serii daje takie same prawa. Na giełdzie warszawskiej handluje się takimi papierami wartościowymi jak akcje i obligacje, a także prawami do nich (na przykład prawami poboru), prawami do nowych akcji, warrantami.
Akcja to udział w przedsiębiorstwie zwanym spółką akcyjną. Właściciel akcji, czyli akcjonariusz, jest współwłaścicielem spółki - proporcjonalnie do posiadanej liczby akcji, z czego wynika między innymi prawo do udziału w zyskach. Nabywając akcje uzyskuje się również prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmuje najważniejsze dla spółki decyzje. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zyskach spółki. W spółkach akcyjnych zysk, który wypłacany jest akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji nazywany jest dywidendą. Decyzja o wypłacie dywide

(…)

… są w formie zapisów elektronicznych w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Informacja o tych samych papierach wartościowych zapisana jest w komputerach biur maklerskich. Po zawarciu transakcji giełdowej Depozyt "przenosi" papiery wartościowe z konta biura maklerskiego sprzedającego na konto biura maklerskiego kupującego. Inwestor otrzymuje ze swojego biura maklerskiego…
… obrotem papierami wartościowymi.
- kto rządzi na rynku kapitałowym?
O przestrzenie reguł uczciwego obrotu i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji dba Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która jest instytucją rządową. Sprawuje ona nadzór nad działalnością takich instytucji rynkowych jak Giełda, domy maklerskie, fundusze powiernicze, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wszelkie zmiany…
… prowizji i opłaty za prowadzenie rachunku. 3. WARSET
WARSET jest to system elektroniczny, kierujący zawieraniem transakcji na WGPW. Przygotowania do nowego systemu giełdowego rozpoczęło się od podpisaniu umowy (21 sierpień 1998) pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Giełdą Paryską i firmą Euronext. System został wprowadzony i jest zmodyfikowanym ( na potrzeby WGPW) systemem komputerowym…
… i Giełd, która sprawuje nadzór nad całym rynkiem kapitałowym. Konieczność uzyskania licencji zapewnia, że zawód maklera wykonują jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach i dogłębnej wiedzy z zakresu rynku kapitałowego.
W czasie sesji giełdowej na parkiecie przebywają maklerzy specjaliści, którzy mają do wykonania specjalne zadania. Dbają oni o prawidłowe ustalenie kursów giełdowych, tak aby płynność…
… ciągłym. Indeksem ilustrującym koniunkturę na rynku tych 16 funduszy jest NIF.
Analiza techniczna czy fundamentalna Podczas gdy analiza techniczna koncentruje się na badaniu zachowań rynku, analiza fundamentalna zajmuje się gospodarczymi uwarunkowaniami popytu i podaży, które są przyczynami wzrostów, spadków lub stabilizacji cen. Przy podejściu fundamentalnym bada się wszystkie czynniki oddziaływujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz