Geomorfologia - Augit - Skorupa kontynentalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia - Augit - Skorupa kontynentalna - strona 1

Fragment notatki:

1. Skorupa kontynentalna -wasrstwy: osadowa,granitowa,bazaltowa. grub35-40 km, gęstość w.granitowej-2,7g/cm3,gęstość w.bazaltowej 3,3 g/cm3 2. Skorupa oceaniczna -bez warstwy granitowej; cienka(7km), młoda, gęsta 3. Astenosfera -Górna część płaszcza górnego, plastyczna, podatna na odkształcenia 4. Ruchy izostatyczne -pionowe ruchy litosfery, reakcja na zmiane miąższości lub gęstości litosfery.Przyczyny: powst.i topn. lodowców, sedymentacja i akumulacja, erozja, zwiększenie obciążenia skorupy ziemskiej w wyniku sfałdowania 5. Ruchy orogeniczne -ruchy skorupy ziem. prowadza do powstania gór fałdowych 6. Przyczyny: - ruch płyt litosfery; -prądy konwencjonalne w płaszczu Ziemi; 7. Ryft- Szczelina powstała w miejscu gdzie magma dociera do podstawy litosfery i powoduje jej spękanie 8. Proces subdukcji - polega na wciąganiu lub wypychaniu jednej płyty litosferycznej (oceanicznej) pod drugą (oceaniczną lub kontynentalną) 9. Sudety zostały wypiętrzone podczas orogenezy hercyńskiej 10.Hipocentrum (ognisko) miejsce pod pow. Ziemi gdzie powstaje fala sejsmiczna 11. Obszar asejsmiczny -obszar, na którym nigdy nie występują trzęsienia Ziemi 12. Do obszarów sejsmicznych należą - Strefa ryftowa, strefa subdukcji 13.Linia biegu warstwy - linia przecięcia pow. warstwy z płaszczyzną poziomą 14.Linia upadu warstwy - prostopadła do linii biegu leżąca na powierzchni warstwy 15. Płaszczowina -wlk.rozmiarów fałd leżący lub przewalony oderwany od macierzystego podłożą i przesunięty nawet o kilka km na skutek nacisków bocznych 16.Naszkicuj zrąb i rów tektoniczny... 17. Kaldera -zagłebienie w szczytowej partii stożka wulkaniczn. powstałe w wyniku wysadzenia szczytowej partii wulkanu lub przez zapadniecie części wulkanu 18. Współczesne wulkany występują w -strefie subdukcji, strefie ryftowej 19. P lutonizm -ogół procesów geol.polegających na podziemnym przemieszczaniu się magmy i jej zastyganiu w obrębie dolnej skorupy ziemskiej i górnego płaszcza 20. Intruzja- wkraczanie magmy między istniejące wczesniej skały 21. Tufy -skały powst.przez scementow.piasków i popiołów, osiadłych po wybuchu 22.Ż yły pokładowe(sille) -intruzja magmowa ograniczona równoległymi ścianami 23.D ajka -intruzja w formie żyły biegnącej w poprzek warstw skalnych 24. Batolity -nieregularne bloki granitowe o znacznych rozmiarach pod powierzchnia ziemi, powstałe z zastygnietej magmy 25. Skały metamorficzne powstały w wyniku - przeobrażenia skał w wyższych temp. bądź ciśnieniach niż panują na Ziemi(granit-gnejs,wapień-marmur) 26. Skały ma gmowe: sjenit,melafir,granit,bazalt,dioryt,gabro,aplit,pegmatyt,laprofir, Skały m etamorficzne :Gnejs,marmur,kwarcyt, łupki talkowe,amfibolity, łupki 27. Minerały metamorficzne :Dysten, sylimanit,staurolit,talk,grafit,gr.serpentynu, gr.epidotów, gr.chlorytów Magmowe :Kwarce, skalenie, amfibole, pirokseny, miki, oliwiny, skaleniowce

(…)

… wapiennych: CaCO3+H2O+CO2->Ca2+2HCO3 38.Proces kaolinizacji: 2KAlSi2O3+3H2O→H2Al2Si2O3∙H2O+4SiO2+2KOH skaleń potasowy(ortoklaz) + woda → kaolinit + krzemionka + potas Ca[Al2Si2O8] + H2O + CO2 → H2Al2Si2O8 ∙ H2O + CaCO3 skaleń wapniowy(plagioklaz)+woda+dwutlenek węgla→kaolinit+węglan wapnia 39.Proces laterytyzacji: 2KAlSi3O8 + 4H2O → 2Al(OH)3 + 6SiO2 + 2KOH skaleń potasowy(ortoklaz) + woda → lateryt + krzemionka + potas 40.Maksimum natężenia wietrzenia chem., klimat - gorący, wilgotny 41.Jaki rodzaj wietrz.przeważa w klimacie gorącym suchym - fizyczne 42.Denudacja-proces niszczący dążący do zdarcia zwietrzeliny i odkr. sk.zwięzłej 43.Ruchy masowe-przemieszczanie w obrębie stoku pokrywy zwietrzelinowej a także skał luźnych czy zwięzłych na skutek działania siły ciężkości 44.Kąt naturalnego zsypu-określa…
…), w Chinach, na Półwyspie Indochińskim, Borneo i na Nowej Zelandii. 154. Krasowienie polega na rozpuszcz. skał przez wodę zawierającą dwutl.węgla Woda nasycona dwutlenkiem węgla (pochodzącym z atmosfery oraz z gnijących szczątków organicznych) wsiąka w ziemię łącząc się ze znajdującym się tam węglanem wapnia (CaCO3). W wyniku reakcji tworzy się wodorosól - wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2. Następnie woda wraz z rozpuszczoną solą przepływa do jaskini, gdzie w wyniku odwrotnej reakcji wytrąca się węglan wapnia tworząc nacieki. CaCO3 + H2O + CO2 › Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 › CaCO3ˇ + H2O + CO2 155.Jakie skały podl. proces.krasowym? wapienie, dolomity, gips, sól kamienna 156.Jaki gaz umożliwia przebieg pr.krasowych? dwutlenek węgla 157.Które z wymienionych... - pyt 150 !!! 158.Które są liniami charakterystycznymi rzeźby…
… (do kilku cm na rok) pełzanie wierzchniej warstwy gruntu. Soliflukcja sprzyja sezonowe rozmarzanie powierzchniowej warstwy zwietrzeliny, która silnie nasączona wodą "ślizga się" po głębszej warstwie nadal zamarzniętej. 56.Ruch masowy charakterystyczny dla klimatu tropikalnego: cieczenie 57.Soliflukcja wyst.w klimacie: zimnym(stałe lub okres.przymarzniete podłoże) 58.Które zostały utworzone w skutek ruchów…
…, a gdy znajduje się on ponizej poz.morza stanowią depresje deflacyjne. 140. Opis wydmy parabolicznej- ma kształt łuku, o ramionach skierowanych pod wiatr. Mniej ubita miękka część, znajduje się na kierunku przeciwnym niż kierunek dominującego wiatru. Jej centralna część jest ruchoma. 141.Opis barchanu-rodzaj ruchomej wydmy o półksiężycowatym kształcie i ramionach wysuniętych zgodnie z kierunkiem wiatru (w stronę…
… - wybrzeża riasowe 145.Urwisty brzeg morski powst. na wskutek podcinania falami przyboju - klif 146. Powierzchnia abrazyjna - pyt. 122 !!! 147.Tombolo - pomost łączący dwie wyspy lub wyspę z lądem usypany z materiału piaszczystego lub żwirowego przez fale. 148. Czy wg Klimaszewskiego półwysep Hel to mierzeja? nie to kosa 149.Od czego zależy intensywność procesu krasowienia?
-klimatu(il.wody-opadów i temp…
…, klacyt, augit, hornblenda, wolno wietrzejące - skalenie i biotyt, b.wolno wietrzejące- skalenie biotyt 175. odporne na wietrzenie - cyrkon i muskowit , wykazujące pewną odporność na wietrzenie- akalenie alkaliczne, stosunkowo łatwo wietrzejące - oliwin i biotyt, 176/177 jest podział nowy i stary i nie wiem, który trzeba..

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz