Geografia ekonomiczna cz.5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna cz.5 - strona 1 Geografia ekonomiczna cz.5 - strona 2 Geografia ekonomiczna cz.5 - strona 3

Fragment notatki:REGIONALIZM – pojęcie regionalizmu odnosi się do stanu świadomości społecznej, oraz do aktywności gospodarczej, kulturowej lub politycznej danej zbiorowości.

INFRASTRUKTURA – to podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania działu gospodarki i zapewniające odpowiednie warunki buty ludności.

Infrastruktura techniczno – ekonomiczna tworzy układy liniowe:
KOMUNIKACYJNE (transport + łączność)
ENERGETYCZNE (sieci przemysłowe)
WODNO – SANITARNE

Infrastruktura społeczna tworzy układy punktowe:
np. szkoły, szpitale, urzędy, sądy, obiekty kulturowe, teatry, kina

ZMIANA INFRASTRUKTURY TECHNICZNO – EKONOMICZNEJ
zapewnienie właściwego funkcjonowania poszczególnych działów gospodarki narodowej
integracja układów przestrzenno – ekonomicznych

ZMIANA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
zaspokajanie potrzeb cywilizacyjnych człowieka

PRZYROST RZECZYWISTY – przyrost naturalny powiększony o saldo migracji.

Stopa przyrost naturalnego jest ściśle uzależniona od poziomu rozwoju gospodarczego oraz warunków społecznych.
Rozwój demograficzny świata odbywał się w dość dynamiczny sposób. Wszystkie kraje przechodziły przez tzw. proces transformacji demograficznej.

I FAZA – wskaźnik urodzeń i zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie, czyli przyrost naturalny jest mały. Przeciętna długość życia 45 lat (Etiopia).

II FAZA – stopa urodzeń wysoka, stopa zgonów spada. Czas trwania życia około 55 lat. W tej fazie obserwuje się początek eksplozji demograficznej (Gwinea, Sierra Leona, Uganda, Afganistan).

III FAZA – stopa urodzeń obniża się. Spadek stopy zgonów, stabilizujący się w tej fazie na stosunkowo niskim poziomie. Czas trwania życia 55-65 lat (Brytania, Meksyk, Kolumbia).

GEOFRAFIA EKONOMICZNA
FAKTOGRAFIA - konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby.
PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO - w przestrzeni analiza przyczyn ich terytorialnego rozmieszczenia, uwarunkowań i konsekwencji nierównomierności rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów.
Jak gospodarka jest zróżnicowana w przestrzeni i jakie są przyczyny jej aktualnej struktury przestrzennej?
Jakie są relacje zjawiska gospodarczych w przestrzeni do środowiska przyrodniczego?
Analizujemy zachowania człowieka podejmującego określone decyzje gospodarcze.
KIERUNKI GEOGRAFII EKONOMICZNEJ
regionalny (historyczny) w przeszłości był ważny. Zmierzał do uogólnienia zmiennego charakteru powierzchni ziemi. Uogólnienie w celu wydzielenia jednostek terytorialnych - regionów. Potem poddawano je opisowi. Przy wydzieleniu regionów stosowano kryterium jednorodności obszaru z punktu widzenia cech uznawanych za ważne. Kryterium spójności obszaru.
ekologiczny - badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społecznego.
przestrzenny - głównymi problemami badawczymi tego kierunku są przestrzenne struktury i procesy różnorodnych zjawisk społeczno - gospodarczych, ich rozmieszczenie, organizacja i oddziaływanie w przestrzeni.
Społeczeństwo wybiera lokalizację dla działalności gospodarczej, buduje infrastrukturę techniczną i ekonomiczną. Rozwija sieć osadniczą i użytkuje ziemię w różnych formach.
SYSTEM, STRUKTURA, PROCES
Co to jest system - to zbiór elementów i zbiór relacji zachodzących między tymi elementami. Systemy mogą mieć różną strukturę i skalę.
Mogą składać się z obiektów kosmicznych, komórek, fabryk, domów, miast, regionów a także równań matematycznych. Skalę systemu określa stopień złożoności a

(…)

… jak i społecznego. Nie bez przyczyny jedna z książek Klubu Rzymskiego nosi tytuł „Granice wzrostu”.
KLUB RZYMSKI - to grupa uczonych, zastanawiających się nad przyszłością świata.
Problemy gospodarcze i społeczne współczesnego świata mają swoje źródło w dynamice wzrostu ludności na świecie.
Na początku I w.n.e. 300 mln - ludność świata, z tego 230 mln w Indiach i Chinach.
Na podwojenie ludności na świecie…
… złóż.
STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W PRZELICZENIU NA WĘGIEL KAMIENNY (przeliczenie energetyczne)
RODZAJ PALIW
1966 r
1996 r
PALIWA STAŁE
39,1%
28,8%
ROPA NAFTOWA
42,3%
36,7%
GAZ ZIEMNY
16,5%
24,4%
ENERGIA JĄDROWA, WODNA
GEOTERMICZNA
2,1%
10,1%
ROPA NAFTOWA W MILIONACH TON
KRAJ
1980 r
1996 r
ŚWIAT
2979 t
3108 t
ARABIA SAUDYJSKA
496 t
404 t
ROSJA
547 t
301 t
USA
424 t
320 t
WĘGIEL KAMIENNY…
…;
niekorzystna struktura zużycia surowców energetycznych;
W dalszym ciągu w ponad 70% paliwa stałe są w Polsce nośnikami energii.
ZMIANY STRUKTURY GAŁĘZIOWEJ I PRZESTRZENNEJ PRZEMYSŁU W POLSCE
Współczesna gospodarka światowa znajduje się w jednym ze swoich punktów zwrotnych. Przemysł stanowi jeden z najważniejszych elementów składowych tych przemian. Przemysł światowy podlega restrukturyzacji, ale o charakterze…
… znaczenie gazu ziemnego, a spadła rola paliw stałych np. węgla
Pojawiło się szereg nowych producentów, tak że rola OPEC uległa nieco zmniejszeniu w stosunku do 1973 r.
Produkcja węgla wzrosła o 40%. Kraje rozwijające opierają swoją gospodarkę na lokalnych złożach węgla. Europa zachodnia ograniczyła wydobycie węgla do minimum potrzeb ze względów ekonomicznych i ekologicznych
W USA węgiel pokrywa tylko 25…
… na surowce i energię
Występujące coraz jaskrawiej zróżnicowanie regionalne nędzy i bogactwa
Występuje złożony kompleks problemów związanych z ochroną środowiska o charakterze tak globalnym jak i regionalnym (global: efekt cieplarniany, dziura ozonowa)
PRZESTRZEŃ I JEJ STRUKTURA, POJĘCIE ŁADU PRZESTRZENNEGO
Przestrzeń zdefiniować można jako zbiór dowolnych przedmiotów między, którymi ustalone zostały pewne…
… są przez miasta, których strategia rozwoju uległa rewolucji. Miasta swój rozwój upatrują w rozwoju uniwersytetów (potencjał intelektualny).
TECHNOPOLIA - skupienie w jednym miejscu działalności przemysłowych, uniwersytetów oraz instytucji otoczenia biznesu.
Chodzi o efekt SYNERGII, czyli wzajemnego oddziaływania.
Technopolia utożsamiane są terytorialnie z jednostkami osadniczymi złożonej skali, będącymi centrami…
… przez wzrost temperatury, nazywamy efektem cieplarnianym.
GAZY CIEPLARNIANE (SZKLARNIOWE) - para wodna, CO2, ozon, metan, freony i halony.
Czym gęstsza jest warstwa gazów szklarniowych tym jest większy wzrost temperatury na ziemi.
Gdyby gazów szklarniowych w ogóle nie było to temperatura na ziemi byłaby o 30 stopni niższa.
Z kosmosu biegnie promieniowanie UV krótkie i bez problemu przechodzi przez te gazy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz