Geografia ekonomiczna - 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - 9 - strona 1 Geografia ekonomiczna - 9 - strona 2 Geografia ekonomiczna - 9 - strona 3

Fragment notatki:

Przestrzenny wymiar Gospodarki
Geografia a inne nauki
Kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej
Przestrzeń
Zagospodarowanie przestrzeni
Geografia ekonomiczna
jako nauka zajmuje się opisem i badaniem struktur przestrzennych działalności gospodarczej róŜnego rodzaju, jak równieŜ organizacji przestrzennej gospodarki poszczególnych regionów, krajów i ich ugrupowań integracyjnych. Geografia ekonomiczna bada te struktury i jednostki przestrzenne zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym.
główne kierunki geografii ekonomicznej:
regionalny
ekologiczny
przestrzenny
Kierunek regionalny - do głównych jego zadań naleŜy dostarczanie uporządkowanego opisu zmiennego charakteru powierzchni Ziemi. Zmienność jest uogólniana przez wyodrębnianie jednostek terytorialnych - regionów -
o w miarę jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie
Kierunek ekologiczny -
zajmuje się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa.
Kierunek przestrzenny
bada przestrzenne struktury i procesy oraz ich współzaleŜności
Przedmiotem badań geografii ekonomicznej jest: rozmieszczenie poszczególnych podmiotów gospodarczych w przestrzeni geograficznej kształtowanie się wzajemnych powiązań między podmiotami gospodarczymi formowanie się skupisk podmiotów gospodarczych róŜnicowanie się form, typów i efektów działalności podmiotów gospodarczych.
Nowa geografia
Analizuje gospodarkę poszczególnych regionów w kontekście całej gospodarki
Bada przepływy dóbr między poszczególnymi regionami danego kraju i ich wpływ na rozmieszczenie produkcji
Bada siły dośrodkowe i odśrodkowe przyczyniające się do koncentracji i rozpraszania lokalizacji działalności gospodarczej
Bada mechanizmy przenoszenia działalności Gospodarczej
Paul Robin Krugman
Paul Robin Krugman (ur. 28 lutego 1953 w Nowym Jorku) - twórca tzw. nowej geografii ekonomicznej -
teorii wyjaśniającej m.in. zjawiska związane z procesem globalizacji - a takŜe nowej teorii handlu międzynarodowego. W 2008 r. otrzymał nagrodę
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz