Genetyka populacji - wykład 2: kojarzenia losowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka populacji - wykład 2: kojarzenia losowe - strona 1 Genetyka populacji - wykład 2: kojarzenia losowe - strona 2 Genetyka populacji - wykład 2: kojarzenia losowe - strona 3

Fragment notatki:


Kojarzenie losowe Kojarzenie losowe w du Kojarzenie losowe w d ej populacji ej populacj Co to jest kojarzenie losowe? Jedna para al eli Seria al eli Niezale ne pary al eli Geny sprz one z płci Co to jest kojarzenie? Co to jest kojarzenie Z punktu widzenia genetycznego: Poł czenie gamety  e skiej i m skiej w zygot Z punktu widzenia matematycznego: Zdarzenie losowe polegaj ce na tym,  e ł cz ce  si gamety przenosz okre lone geny Co to jest kojarzenie? Co to jest kojarzenie Zdarzenie Prawdopodobie stwo Gameta  e ska ma gen A1 P(A 1) = q1 Gameta m ska ma gen A2 P(A 2) = q2 Poł czyły si gamety z genami A1 i A2 P(A 1 ∩ A2) Co to jest kojarzenie losowe? Co to jest kojarzenie losowe Kojarzenie Kojarzeni jest losowe losow , je eli wyst puje takie samo  prawdopodobie stwo poł czenia si gamety z  ka d z gamet drugiej płci. ( ) ( ) ( ) 2 1 2 1 A P A P A A P ⋅ = ∩ Oznacza to,  e frekwencja genotypu jest równa  iloczynowi frekwencji tworz cych go genów (alleli). Kojarzenie losowe  Kojarzenie losowe Kojarzenie losowe  Kojarzenie losowe Kojarzenie losowe w du Kojarzenie losowe w d ej populacji ej populacj Co to jest kojarzenie losowe? Jedna para al eli Seria al eli Niezale ne pary al eli Geny sprz one z płci Jedna para alleli Jedna para allel Gamety  e skie i ich frekwencje A p a q Gamety  m skie i  ich  frekwencje A p AA p2 Aa pq a q Aa pq aa q2 Pokolenie  rodzicielskie Pokolenie potomne Jedna para alleli Jedna para allel Frekwencje genotypów w pokoleniu potomnym: D = p2 H = 2pq R = q2 A frekwencje genów w pokoleniu potomnym? ( ) q p p q p q p p pq p pq p H D p = − = − = = + = + = ⋅ + = + = 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 Jedna para alleli Jedna para allel Wniosek 1: Frekwencje genów si nie zmieniły. Wniosek 2: W kolejnym pokoleniu frekwencje  genotypów te nie ulegn zmianie. Jedna para alleli Jedna para allel Populacja, w której z pokolenia na pokolenie nie  zmieniaj si frekwencje genotypów  (i genów), nazywa si POPULACJ POPULAC W R W  ÓWNOWADZE GENETYCZNEJ WNOWADZE GENETYCZNE Prawo Hardy Prawo Hard ’ego  ego – Weinberga Weinberg Du a,  losowo  kojarzona  populacja,  w  której  nie  działaj czynniki  zmieniaj ce  frekwencje  genów,  pozostaje  w  równowadze  genetycznej,  a  frekwencje  genotypów s równe odpowiednio:  p2, 2pq,  q2. Frekwencja genotyp Frekwencja genoty ów 

(…)


one z płci
Geny sprz one z płci

Zało enia
Zał
Samice – płe homogametyczna (XX)
Samce – płe heterogametyczna (XY)
Oznaczenia
pf , qf
frekwencje genów A, a w ród samic
pm, qm frekwencje genów A, a w ród samców
p, q
frekwencje genów A, a w całej
populacji
Geny sprz one z płci

Frekwencje genotypów
genotypó
Samice
Samce
Genotyp
AA
Frekwencja
Aa
aa
A–
a–
Df
Hf
Rf
Dm = pm
Rm = q m
Geny sprz one z płci
pł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz