Funkcjonowanie spółek z kapitałem zagranicznym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie spółek z kapitałem zagranicznym - wykład - strona 1 Funkcjonowanie spółek z kapitałem zagranicznym - wykład - strona 2

Fragment notatki:

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM Istnieje duża swoboda tworzenia tego typu spółek , może pojawiać się tylko przeszkoda prawa bankowego. osoby z zagranicy mogą występować w roli inwestorów. KH przewiduje istnienie 4 kategorii spółek : sp. jawne, sp. komandytowe , sp. z o.o. , sp. akcyjna. Jeżeli osoby z zagranicy chcą inwestować to tylko w granicach dwóch spółek : z o.o i SA. Spółka z udziałem zagranicznym jest to sp. z 1 udziałem lub 100% udziałów   KTO MOŻE UTWORZYĆ SP. Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM. 1.       Osoba mająca miejsce zamieszkania za granicą ( os. fiz. ) 2.       Spółka mająca siedzibę zagranicą , czyli tam gdzie funkcjonują organy spółki ( osoba prawna ) 3.       Jednostka nie mająca osobowości prawnej - spółka mająca siedzibę zagranicą i została utworzona na mocy tamtych przepisów.   Jeżeli większość głosów ma zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy należy do osób zagranicznych i jednocześnie jeśli osoba zagraniczna jest uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków zarządu - to w takim przypadku pojawiają się ograniczenia - dokonanie czynności cywilnoprawnych takiej sp. z państwową os. prawną wymaga zezwolenia w przypadku np. korzystania z majątku państwowego przez sp. przez okres dłuższy niż 6 miesięcy , wniesienie do sp. z udz. zagr. części majątku gospodarstwa państwowego , objęcie przez państwową os. prawną w sp. udziałem zagr. akcji lub udziałów w zamian za składniki niepieniężne. Takie zezwolenia wydaje Min. Skarbu Państwa. Może on odmówić wydania zezwolenia jeśli miałoby to zagrażać bezpieczeństwu państwa , obywateli, naruszać interes państwa. Min. Skarbu może w zezwoleniu przewidywać warunki obowiązujące w sp. z udziałem zagr. , może zastrzec , że polski wspólnik powinien mieć określony % udziałów w sp. oraz , że polskiemu wspólnikowi będzie przysługiwała określona liczba głosów w sp. Jeśli te warunki nie zostaną zrealizowane Min. Skarbu może cofnąć zezwolenie, co oznacza rozwiązanie spółki. Dokonuje jej sąd rejestrowy. Jeśli sp. z udz. zagr. jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców to musi ona uzyskać zezwolenie od Min. Spraw Wew. i Adm. na nabycie nieruchomości. Cudzoziemcem jest osoba fizyczna, która nie ma obywatelstwa polskiego, osoba prawna , która ma siedzibę zagranicą , os. pr. kontrolowana przez cudzoziemców ( tj. gdy większość kapitału sp. należy do cudzoziemców i gdy większość członków zarządu może być powoływana lub odwoływania przez cudzoziemców ).     SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - uczestniczą tu przedsiębiorcy. W Polsce jest 17 specjalnych stref ekonomicznych ( 2 nie funkcjonują ).

(…)

… w tym względzie nie są uprawnieniami własnymi , ale pochodnymi. Min. Gospodarki może przekazać zarządcy strefy uprawnienie do wydawania zezwoleń. Zarządca może mieć przekazane także uprawnienia do wydawania decyzji w sprawie zabudowy i zagospodarowania terenu. Może również wydawać dc. w sferze prawa budowlanego ( pozwolenie na budowę ) , jednakże we wszystkich przypadkach obowiązują go przepisy KPA . Zarządca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz