Funkcje zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje zarządzania - strona 1 Funkcje zarządzania - strona 2 Funkcje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


2010-06-06 1 proces, w którym mened erowie formułują  określone cele organizacji i dą ą do ich  realizacji ustalanie celów, ich rodzaju, po ądanego  poziomu oraz czasu i miejsca ich osiągania, a  tak e dobór metod ich realizacji proces polegający na świadomym ustalaniu  kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji  opartych na celach, faktach i dobrze  przemyślanych ocenach Planowanie Planowani Planowan Planowa – cel  i jak go  osiągnąć Określenia rodzaju struktury  organizacyjnej Określenia rodzaju ludzi  koniecznych do zatrudnienia Osiągnięcia jak największej  efektywności zarządzania i  kierowania ludźmi Opracowania odpowiednich  narzędzi kontroli potrzebne do: 2010-06-06 2 Prognozowanie – naukowe przewidywanie  przyszłych zjawisk i procesów, informacja o  najbardziej prawdopodobnym kształcie  przyszłości Programowanie – zmierza do ustalenia  sformalizowanego opisu celów działalności  organizacji oraz określenia optymalnych  środków ich realizacji Tworzenie planu – plan jest jedyny i posiada  charakter obowiązujący, jest zbiorem decyzji Celowy – formułowany dla zapewnienia  sprawnej realizacji postawionego celu Prymat planowania – bez niego nie ma dobrego  organizowania, zarządzania zasobami ludzkimi  i kontroli Kompletny – plany tworzone na ró nych  szczeblach decyzyjnych organizacji muszą być  ze sobą zintegrowane Skuteczny we wdro eniu – cel osiąga się przy  minimum niepo ądanych konsekwencji i przy  wynikach przewy szających nakłady cele jakościowe - mają charakter postulatów, np. firma  zajmie pierwsze miejsce w obrotach danej bran y na rynku, cele ilościowe - cele bardziej skonkretyzowane przez  określenie czasu ich realizacji, cele rzeczowe - dotyczą zakresu i przestrzeni działania np.  w jakich bran ach i w jakich regionach kraju musi działać  organizacja, cele wartościowe - najczęściej obrazują działalność  gospodarczą firmy, jej wyniki oraz sytuację finansową, cele społeczne - odnoszą się do samego przedsiębiorstwa,  jak i otoczenia. W przedsiębiorstwie dotyczą one płacy,  warunków i bezpieczeństwa pracy, natomiast zewnętrzne  cele społeczne to wszelkiego rodzaju świadczenia na cele  lokalne. Dawca własnego kapitału Dawca własnego kapitał Dawca własnego kapita Dawca własnego kapit •Wysoka rentowność •Pewna lokata kapitału •Udział w kształtowaniu  przedsiębiorczości pracowników Kierownicy przedsiębiorstwa Kierownicy przedsiębiorstw Kierownicy przedsiębiorst Kierownicy przedsiębiors •Zabezpieczenie przetrwania firmy •Wygospodarowanie zysku •Wysokie dochody własne

(…)

… szy poziom powinien
gwarantować co najmniej minimum socjalne,
bodźcowa - płaca stanowi czynnik
aktywizujący, pobudzający do lepszej,
efektywniejszej pracy.
Na podstawie informacji otrzymywanych od
przeło onych dokonywana jest ocena szans
sukcesu lub ryzyka pora ki oraz relatywnych
korzyści związanych z działaniem w
porównaniu do ewentualnych strat
spowodowanych powstrzymaniem się od niego
Otrzymywane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz