FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna - strona 1 FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna - strona 2 FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJE PARLAMENTU
Funkcja ustawodawcza
zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej:
żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny;
kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany, wyjątkowy i interpretowany zwężająco;
funkcja ustawodawcza dzieli się (doktryna francuska) na:
funkcję ustrojodawczą → parlament, ale w innej procedurze, a tylko wyjątkowo zatwierdzane w referendum;
funkcję ustawodawczą sensu stricto;
Funkcja kontrolna
odnosi się do rządu i administracji i musi być rozpatrywana na tle 2 zasad:
rząd pochodzi z parlamentu i przed nim odpowiada → by to było możliwe konieczne jest posiadanie przez parlament wiedzy o faktycznym funkcjonowaniu rządu;
istnienie opozycji, która musi mieć wgląd w działania rządu, także wtedy gdy dla większości parlamentarnej nie jest to wygodne;
możliwe działania:
prawo żądania informacji → włącznie z obecnością ministrów na posiedzeniach Sejmu;
prawo żądania wysłuchania → konieczność ustosunkowania się do ocen i sugestii formułowanych przez parlament;
prawo żądania wykonania → w normalnych sytuacjach jest niedopuszczalne, gdyż jest złamaniem istoty zasady trójpodziału władz, choć Konstytucja przewiduje wyjątki związane z wprowadzeniem lub utrzymaniem stanów nadzwyczajnych:
decyduje o wojnie i pokoju (art. 116);
zgoda sejmu jest konieczna dla rozp. Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego (art. 231);
zgoda sejmu jest konieczna dla przedłużenia terminu konstytucyjnego stanu klęski i wyjątkowego (art. 232);
Funkcja kreacyjna
Polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów, a zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności.
Prezydent - izby (jako ZN) mogą uznać trwałą niezdolność Prezydenta (art. 131 ust. 2 pkt. 4) lub postawić Prezydenta przez Trybunałem Stanu (art. 145);
Rada Ministrów - związana z funkcją kontrolną;
Ministrowie - związana z funkcją kontrolną;
TK - wszyscy wybierani przez Sejm (art. 194 ust. 1), a odwołanie jest niemożliwe (zasada niezawisłości);
TS - wszyscy wybierani przez Sejm, a przewodniczącym z urzędu jest Pierwszy Prezes SN (art. 199 ust. 1 i 2);
prezes NIK - wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (art. 205 ust. 1);
PRO - wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (art. 209 ust. 1);
PRD - wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (ustawa o RPD);
KRRiTV - 4 przez Sejm, 2 przez Senat, 3 przez prezydenta (art. 214 ust. 1)


(…)

…. i rozp. premiera z 2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej → tryb przygotowania projektu przez rząd;
Inicjatywa ustawodawcza:
to prawo konstytucyjnie określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, z jednoczesnym obowiązkiem ich rozpatrzenia przez Sejm;
przysługuje:
posłom → art. 32 ust. 2 - komisje sejmowe lub min. 15 posłów;
Senatowi → konieczna uchwała całej izby;
Prezydentowi RP…
… roku budżetowego, chyba że wyjątkowy wypadek, wtedy ustawa o prowizorium budżetowym (na krótszy czas);
rozpatrywanie przez Sejm → w 3 czytaniach, bez możliwości trybu pilnego, ale 1-wsze czytanie tylko na posiedzeniu Sejmu (art. 37 RSejm), a następnie projekt kierowany do Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne części do innych (art. 106);
na posiedzeniu KFP rozpatrywane są wnioski i poprawki…
… tak;
komisja może wystąpić z wnioskiem o pociągnięcie do odp. konstytucyjnej;
podobne uprawnienia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (art. 9 ust. o TS);
czy komisja to organ konstytucyjny? → raczej nie, bo organem konstytucyjnym jest organ o kompetencjach i strukturze w podstawowych zrębach określonych w Konstytucji;
procedury interpelacyjne - (art. 115) to indywidualne wystąpienia poselskie…
…. retroaktywnego działania przepisów 3 zasady ogólne:
generalny zakaz, gdy przepisy pogarszają sytuację obywateli;
nakaz takiego vacatio legis, by adresaci mieli odpowiedni czas na przygotowanie się;
nakaz ustanowienia przepisów przejściowych, chroniących interesy w toku;
wg art. 9 ustawy w Dz. U. ogłasza się: Konstytucję; ustawy, rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy; rozporządzenia prezydenta, RM, premiera…
… to:
dezyderaty (art. 159 RSejm) - uchwała komisji zawierająca postulaty w określonej sprawie, przekazywana przez Marszałka adresatowi, którym może być RM, minister, prezes NIK, prezes NBP, Główny Inspektor Pracy i ma 30 dni na ustosunkowanie się do nich; nie ma mocy wiążącej; W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi wniosek o zwrócenie odpowiedzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz