Funkcje kontroli w zarządzaniu - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje kontroli w zarządzaniu - omówienie - strona 1 Funkcje kontroli w zarządzaniu - omówienie - strona 2 Funkcje kontroli w zarządzaniu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Funkcja kontroli w zarządzaniu
Część VI
Dr Andrzej Stańda
Funkcja kontroli w logice procesu
zarządzania
organizowanie
realizacja
planowanie
motywowanie
kontrolowanie
Funkcja kontroli w zarządzaniu
- istota kontroli
• Ustalenie wyników i postępu działalności, interpretowanie
stwierdzonych faktów i ewentualne przedsiębranie środków
niezbędnych do eliminacji niepożądanych zjawisk powstałych w
trakcie działalności (Z. Martyniak)
• Kontrola kierownicza jest to systematyczne działanie zmierzające do
ustalenia norm efektywności przy planowaniu celów, do
zaprojektowania systemów informacyjnych sprzężeń zwrotnych,
porównania rzeczywistych wyników z ustalonymi normami,
stwierdzenia, czy występują jakieś odchylenia i do pomiaru ich
znaczenia oraz podejmowania wszelkich działań potrzebnych do
zapewnienia, aby wszelkie zasoby organizacji były najskuteczniej i
najsprawniej wykorzystane do osiągnięcia celów korporacji (R.J.
Mockler)
Funkcja kontroli w zarządzaniu
- proces kontroli
Ustalenie norm i
metod pomiaru
efektywność
Pomiar
efektywności
Czy efektywność jest
zgodna z
normami
tak
Nie podejmować
działań
nie
Podjęcie działań
korygujących
Funkcja kontroli w zarządzaniu
- proces kontroli
• Ustalenie norm i metod pomiaru efektywności –
zasadne już na etapie formułowania celów, bo:
– Ogólnikowo sformułowane cele są jedynie pustymi hasłami
(np. podwyższyć umiejętności pracowników)
– Konkretnie sformułowane cele łatwiej ocenić pod względem
ich dokładności i przydatności (np. podnieść kwalifikacje
pracowników w zakresie negocjacji przez organizowanie
cotygodniowych szkoleń przez okres kwartału i po tym
okresie dokonać oceny)
– Precyzyjnie sformułowane, wymierne cele są prostsze do
przekazania, przełożenia na normy oraz metody oceny
Funkcja kontroli w zarządzaniu
- proces kontroli
• Pomiar efektywności – jest procesem ustawicznym i
powtarzalnym. Częstotliwość pomiaru zależy od
rodzaju mierzonej działalności
• Ustalenie, czy efektywność jest zgodna z normami –
porównanie zmierzonych wyników z ustalonymi z
góry celami
• Podjęcie działań korygujących – etap konieczny w
sytuacji, jeżeli wyniki nie odpowiadają normom i z
analizy wynika, że trzeba interweniować
Zasady kontroli (H.Koontz, C.O`Donnell)
• Zasada natychmiastowości – systemy kontroli
powinny natychmiast informować o odchyleniach
• Zasada obiektywności – szczególnie dotyczy kontroli
wyników pracy podwładnego; dążyć należy do
obiektywizacji, co jest możliwe przez stosowanie
wymiernych mierników oceny
• Zasada korygowania – kontrola powinna mieć
dynamiczny charakter, co oznacza, że nie może tylko
stwierdzać odchylenia, ale powinna wskazywać
środki zaradcze
Rodzaje kontroli – przepływy informacji i
działania korygujące przy rodzajach kontroli
informacje
Kontrola
sterująca
Kontrola
akceptująca lub
odrzucająca
Nakłady
Przetwarzanie
Kontrola
wstępna
działania
korygujące
Wyniki
Kontrola
końcowa
Rodzaje kontroli
Kontrola wstępna – ma stwierdzić, czy zaplanowano wszystkie

(…)

Ścisłość
Aktualność
Obiektywizm
Zrozumiałość
Koncentracja na strategicznych
punktach kontroli
Realizm ekonomiczny
Realizm organizacyjny
Koordynacja
Elastyczność
Normatywność i operacyjność
Akceptacja przez członków
organizacji
Controlling w zarządzaniu
• 1931 Controller`s Institut of America
– Katalog zadań controllera:

Planowanie
Sprawozdawczość
Ocena i doradztwo
Nadzór nad realizacja zadań
Badania rozwoju całej gospodarki
Istota controllingu
• Controlling to ponad funkcyjny instrument
zarządzania, który powinien wspierać dyrekcję
przedsiębiorstwa i pracowników zarządu przy
podejmowaniu decyzji
• Controlling obejmuje całość zagadnień
składających się na planowanie, nadzorowanie i
kontrole działalności gospodarczej oraz na
zasilanie informacyjne
Cechy controllingu
• Podsystem zarządzania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz