Funkcje kierownicze - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje kierownicze - omówienie - strona 1 Funkcje kierownicze - omówienie - strona 2 Funkcje kierownicze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE
proces podejmowania decyzji obejmujący przewidywanie (ustalenie) przyszłego układu warunków i środków działania oraz formułowanie celów działania przy uwzględnieniu cech tego układu - planowanie wyprzedza podjęcie działania określenie pożądanego przyszłego stanu i czasu jego osiągnięcia oraz ustalenie działań niezbędnych do osiągnięcia zamierzeń mających formę planu, które nie mogłyby się urzeczywistnić naturalną koleją rzeczy
Etapy procesu planowania:
określenie celów
ocena sytuacji
ustalenie procedury
ustalenie harmonogramu pracy
wyznaczenie odpowiedzialności
sprawdzenie wykonalności planów i kosztów jego realizacji
Cele i zadania planowania:
NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO
organizacja jako całość

ŚREDNI SZCZEBEL
menadżerowie średniego szczebla

NAJNIŻSZY SZCZEBEL
menadżerowie I linii
MISJA - formułowany w procesie planowania ogólny cel istnienia organizacji, przedstawiający zwięzłe określenie przyczyn jej istnienia
PLAN STRATEGICZNY - ogólny plan długoterminowy, obejmujący decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągania celów strategicznych. Plan ten określa, co przedsiębiorstwo powinno robić, aby dokonać zmian i poprawy lub umocnienia pozycji rynkowej. Realizacja planów strategicznych odbywa się poprzez realizację celów taktycznych.
PLAN TAKTYCZNY - plan średnioterminowy, na podstawie którego realizowane są elementy planu strategicznego. Koncentruje się na konkretnych sprawach, angażując zwykle wyższy i średni stopień zarządzania
PLAN OPERACYJNY - plan krótkoterminowy, który jest nakierowany na wykonywanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Planowanie operacyjne odzwierciedla proces transformacji zasobów w rezultaty, nakładów w wyniki.
jednorazowy → przygotowane do realizacji działań jednorazowych, które nie będą powtarzane
PROGRAM = jednorazowy plan do szerszego zestawu działań
PROJEKT = jednorazowy plan o węższym zakresie i mniejszej złożoności
ciągły → plan trwale obowiązujący, opracowany dla działań, które powtarzają się regularnie
WYTYCZNE POLITYKI = określają ogólną reakcję organizacji na dany problem lub sytuację
PRZEPISY I REGULAMINY = opisują dokładny sposób wykonania określonych czynności
STANDARDOWA PROCEDURA DZIAŁANIA = określa kroki, jakie należy podjąć w określonych okolicznościach
CELE PRZEDSIĘBIORSTWA
pogrupowane wg. kategorii
klasyczne dla przedsiębiorstwa komercyjnego:
minimalizacja kosztów


(…)

… jej trwania
konieczne umieszczenie informacji o tym, że jest to „sp. jawna”
spółka partnerska
utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu
partnerami w tej spółce mogą być: adwokat, architekt, biegły rewident, farmaceuta, doradca podatkowy, lekarz, weterynarz, księgowy, notariusz, pielęgniarka i położna, radca prawny, tłumacz przysięgły
za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonywania wolnego zawodu odpowiada tylko osoba, której działania doprowadziły do jej powstania
w nazwie powinno się pojawić sformułowanie „sp. partnerska” i nazwisko co najmniej jednego wspólnika.
spółka komandytowa
wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem jeden wspólnik (komplementariusz), natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu = sumy komandytowej
taka forma działalności jest korzystna w przypadku, gdy jeden ze wspólników chce ulokować kapitał w jakimś przedsiębiorstwie bez obawy majątek osobisty
spółka komandytowo-akcyjna
co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem spółki…
… niezbędne do rozpoczęcia działalności
łatwość i szybkość dostosowywania się do wymogów rynku
zysk w całości należący do właściciela
do prowadzenia tego typu działalności wymagane są:
wpis do KRS-u (Krajowy Rejestr Sądowy)
wpis do EDG (Ewidencja Działalności Gospodarczej)
pozyskanie numeru REGON
wybór formy opodatkowania podatkiem VAT
zgłoszenie do Urzędu Skarbowego
brak konieczności posiadania określonego…
… odpowiedzialnością
tworzona przez jedną lub więcej osób bez ograniczeń osobowych
wspólnicy wnoszą wkłady, do wysokości których ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli
kapitał zakładowy spółki wynosi minimum 50 tys. zł i jest on cały czas w posiadaniu spółki (stanowi gwarancję wypłacalności i jest podstawą udzielania kredytów)
organami spółki są: zgromadzenie wspólników, rada nadzorca i/lub komisja rewizyjna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz