Fundusze celowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze celowe - strona 1 Fundusze celowe - strona 2 Fundusze celowe - strona 3

Fragment notatki:


FUNDUSZE CELOWE Art. 29 Ust. z 30 czerwca 2005. o finansach publicznych Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizacje wyodrębnionych zadań. Publiczne fundusze celowe jako alternatywna w stosunku do budżetu państwa forma organizacyjna gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Istnienie celowych funduszy publicznych napotykamy już w starożytnej Grecji, gdzie istniał np. fundusz wojskowy i fundusz widowiskowy. Można zatem powiedzieć, że fundusze celowe były wcześniej rozwinięte niż budżety w znanej nam dzisiaj formie tzn. jako fundusze ogólnego przeznaczenia. Fundusze należy odróżnić od fundacji (często fundusze uważane są w publicystyce jako synonim fundacji), ponieważ fundacji nie zalicza się do podmiotów sektora finansów publicznych, gdyż nie są państwowymi osobami prawnymi ani też państwowymi jednostkami organizacyjnymi nawet wtedy, gdy ich działalność w całości lub części jest finansowana z budżetu państwa. Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy , którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Fundusz celowy prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego , który powinien być zawarty w ustawie budżetowej na dany rok. Fundusz celowy dokonuje wydatków, które nie mogą być wyższe niż suma środków finansowych obejmujących przychody (łącznie z dotacjami budżetowymi) i pozostałości środków z okresów poprzednich. Jednak ustawa o finansach publicznych zezwala na zaciąganie przez fundusz celowy kredytów i pożyczek , jeśli ustawa powołująca fundusz celowy dopuszcza taką możliwość. Dysponenci funduszów są zobowiązani do sporządzania sprawozdań budżetowych na zasadach określonych przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Powstanie funduszu celowego oznacza wyodrębnienie organizacyjne części środków publicznych z ogółu środków publicznych . Wiąże się to z przekazaniem części dochodów publicznych np. podatków, obowiązkowych składek z różnych tytułów dysponentom funduszu celowego. Pozwala to zagwarantować źródła finansowania dla wybranej dziedziny działalności . Prowadzi to do związania części środków publicznych z wyznaczonymi zadaniami, a co za tym idzie władze publiczne mają ograniczoną swobodę działania przy alokacji środków publicznych. Zadania finansowane za pomocą funduszy celowych są wyłączone spod rutynowej procedury stosowanej przy budżetowej alokacji środków , co powinno gwarantować uniknięcie "rywalizacji" z innymi zadaniami publicznymi (cele z pozabudżetowych funduszy mają zapewnioną ciągłość finansowania ). Utworzenie funduszu celowego oznacza uniezależnienie finansowe jakiejś dziedziny od decyzji parlamentu i procedury corocznego uchwalania budżetu

(…)

…, której postanowienia weszły w życie 1 czerwca 2002. Znów celem było ograniczenie możliwości korzystania ze świadczeń przez osoby o wyższych dochodach. Miała temu służyć zmiana kryterium dochodowego z 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1154,29 zł, na określone przez ZUS minimum socjalne, 612 zł. Pojawił się też wymóg uzyskania zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego. Mimo kolejnych ograniczeń wydatki Funduszu Alimentacyjnego rosły, a jednocześnie zmniejszała się skuteczność egzekucji długów alimentacyjnych. Powołując się przede wszystkim na przesłanki ekonomiczne, zlikwidowano Fundusz Alimentacyjny i zastąpiono go dodatkiem do zasiłku rodzinnego (ustawa o świadczeniach rodzinnych, przyjęta przez Sejm w listopadzie 2003). Alimenty zastąpił dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 170…
… ustawa z 2009 stwarza warunki dla takiej konsolidacji, ponieważ wraz z ustawą wprowadzającą:
- stanowi, że dotychczasowe przychody funduszy samorządowych staną się dochodami budżetów samorządowych,
- wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania, organizacji i gospodarki finansowej funduszy,
- zwiększa nadzór nad gospodarką finansową funduszy, - określa standardy dotyczące sporządzania planów…
… państwa i budżetów samorządowych, pozycję, jaką zajmują fundusze celowe w bilansie skonsolidowanym sektora finansów publicznych.
Jeżeli chodzi o porównanie ustaw o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 z jej wcześniejszą wersją z 26 listopada 1998 roku to w części poświęconej funduszom celowym nie było większych zmian.
Fundusz Pracy
Fundusz Pracy realizuje ważne zadania społeczne w zakresie…
… przez Fundusz przed dniem 1 stycznia 2002 r.
Fundusz Alimentacyjny
Fundusz nie posiadający osobowości prawnej, dysponentem którego środków jest ZUS. Fundusz powołany został ustawą z dn. 18 lipca 1974 i został utworzony w celu „wzmożenia opieki nas dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych” , czyli chodzi o wypłacanie…
… środków publicznych- przy przeznaczaniu i przydziale określonych zasobów gospodarczych wykorzystywany jest mechanizm administracyjny; taki stan rzeczy niesie za sobą pewne negatywne konsekwencje jak: marnotrawstwo, arbitralność(tj. narzucenie określonych form działania, bez uwzględniania woli innych) lub nawet woluntaryzm(pogląd uznający wyższość woli nad innymi władzami umysłowymi człowieka: rozumem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz