Ekonomia - Funkcje finansów publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Funkcje finansów publicznych - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest ekonomia. Zajęcia odbywały się na Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: funkcje finansów publicznych, funkcja alokacyjna, funkcja stabilizacyjna, zasady budżetowe, fundusze celowe.

Funkcje finansów publicznych
Funkcje finansów publicznych są postrzegane powszechnie jako funkcje państwa, z tym że mają charakter pieniężny. Do klasycznych funkcji finansów publicznych zalicza się najczęściej:
funkcję alokacjną,
funkcję redystrybucyjną,
funkcję stabilizacyjną
Funkcja alokacyjna polega na przekazywaniu środków publicznych do różnych podmiotów i na cele wskazane w ustawie budżetowej (w formie przepływów pieniężnych w postaci dochodów i wydatków). Wyraża się ona w oddziaływaniu na procesy gospodarcze, rozmieszczanie czynników produkcji (pracy i majątku) oraz strukturę produkcji zwłaszcza tam gdzie zawodzi rynek. Ograniczoność zasobów publicznych skłania do efektywnej alokacji. Funkcja alokacyjna realizowana jest za pomocą różnych instrumentów finansowo-prawnych:
podatków - hamujących lub pobudzających rozwój określonej działalności,
dotacji,
zamówień publicznych,
różnych zasiłków i subwencji,
a także bezpośrednio, przez prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa państwowe, budowę dróg, mostów, prowadzenie szkół, muzeów, teatrów, ośrodków kultury, sportu i rekreacji.
Funkcja redystrybucyjna odnosi się do procesów gromadzenia zasobów publicznych, a polega na podziale dochodu i bogactwa zgodnie z tym co społeczeństwo uważa za słuszny czy sprawiedliwy podziału. Funkcja stabilizacyjna nazywana również funkcją regulacyjną, wyrównawczą, kompensacyjną, polega na wykorzystaniu polityki budżetowej jako instrumentu utrzymywania wysokiego stanu zatrudnienia, racjonalnego poziomu stabilności cen i właściwej stopy wzrostu gospodarczego. Za pomocą podatków i ceł państwo oddziałuje na popyt, wpływa na pobudzanie i „schładzanie” gospodarki. Poprzez wielkość i strukturę wydatków budżetowych państwo kreuje popyt lub rozwój poszczególnych branż (np. wspieranie budownictwa mieszkaniowego). Funkcję stabilizacyjną pełni także polityka pieniężna realizowana przez bank centralny tworząc tzw. system finansowy państwa. Finansom publicznym przypisywane są w literaturze także inne funkcje takie, jak: fiskalna, stymulacyjna i kontrolna. Funkcje te jednak wiążą się bezpośrednio z funkcjami podatków w gospodarce rynkowej.
3) . System budżetowy w Polsce - pojęcie i cechy budżetu państwa
Budżet państwa jest pojęciem wieloznacznym. Dlatego zasadne jest sformułowanie definicji budżetu państwa, która określa, że budżet państwa to plan finansowy, uchwalany na okres jednego roku kalendarzowego przez Sejm w formie ustawy budżetowej, zawierający ustawowo określone źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa, opracowany w terminach i na warunkach określonych w ustawie przez Radę Ministrów i wykonywany pod jej kierunkiem
Budżet państwa określa się również jako wielostronne zjawisko finansowe, ekonomiczne, prawne i organizacyjne.

(…)

… z bezrobociem. Do najbardziej znanych funduszy celowych państwowych zalicza się:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
Fundusz Kredytów i Pożyczek Studenckich,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp.
Samorządowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz