Francuskie spółki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Francuskie spółki - strona 1 Francuskie spółki - strona 2 Francuskie spółki - strona 3

Fragment notatki:


5.03.2012r. Francuska spółka cywilna (od 1980r.) spółka osobowa posiadająca osobowość prawną co zbliża ją do spółek handlowych w szczególności kapitałowych. Posiada kapitał statutowy, który podzielony jest na równe udziały. Wkłady(do kapitału) w formie usług nie są częścią kapitału ale wspólnik ma prawo do udziału w zyskach, do aktywów spółki i obowiązek uczestniczenia w stratach. Odpowiedzialność wspólników jest proporcjonalna do wielkości swoich udziałów, ma charakter pośredni- najpierw spółkę w drodze postępowania sądowego, wytoczonego przez wierzyciela należy postawić w zwłoce, a następnie wierzyciel może zwrócić się do dowolnie wybranego wspólnika z roszczeniem. Odrębną umową może być wprowadzona odpowiedzialność bezpośrednia i solidarna. Sprawy spółki prowadzi zarządca, jednoosobowo i może być nim osoba fizyczna lub osoba prawna, zakres umocowania ukształtowany jest według przedmiotu spółki, bez prawa przeciwstawienia osobom trzecim ograniczeń wynikających z ustaleń między wspólnikami. Merytoryczny zakres praw, którymi zajmuje się zarządca jest ściśle oznaczony , reszta spraw w kompetencji zebrania wspólników, którzy uchwały podejmują na zasadzie jednomyślności chyba że umowa stanowi inaczej. Powołanie lub odwołanie zarządcy- głosowanie zwykłą większością głosów liczoną według ilości udziałów posiadanych w kapitale spółki. Francuska spółka udziałowa- nie posiada osobowości prawnej, jest spółką nie tylko ograniczoną do stosunków wewnętrznych między wspólnikami ale także wywierająca wpływ na stosunki z osobami trzecimi, a jednocześnie wspólnicy ustalili że nie będzie ona wpisana do rejestru. Nie uczestniczy na rynku kapitałowym, bo nie ma prawa emisji papierów o charakterze papierów wartościowych. W zależności od woli wspólników przedmiot działalności może mieć charakter cywilny regulowany przypisami kodeksu cywilnego albo handlowy. Tworzona być może dla celów jednorazowych albo wymagających stałego współdziałania. Wspólnik może występować jako wspólnik ukryty albo jako osoba prowadząca działalność na zewnątrz z podaniem lub bez podania wspólnika ukrytego. Odpowiedzialność wspólników jest różna co zależy od tego czy wspólnik występujący na zewnątrz działa w sposób widoczny za wiedzą osób trzecich w charakterze wspólnika wtedy odpowiadają za wszelkie podjęte działania wszyscy pozostali wspólnicy, a jeżeli czynność prawna ma charakter handlowy to odpowiedzialność solidarna , a jeżeli ma charakter cywilny to każdy wspólnik odpowiada w równych częściach .
Jeżeli nie ma warunków spełnionych w punkcie 1 wtedy każdy ze wspólników zawiera umowy we własnym imieniu, a tym samym tylko on jest odpowiedzialny wobec osób trzecich. Wkłady wniesione do spółki pozostają

(…)

… swoim majątkiem, jeżeli więcej niż jeden odpowiedzialność solidarna
komandytariusz- jego nazwisko nie figuruje w nazwie, nie prowadzi spraw spółki, w majątku spółki uczestniczy wkładem stąd jego odpowiedzialność wyznaczona jest do wysokości sumy komandytowej, ma prawo do przeglądania ksiąg handlowych i wszystkich innych dokumentów handlowych i korespondencji, ale także umów, partycypuje zawsze w zyskach w stratach do wysokości sumy komandytowej
Uczestnictwo w spółkach osobowych Spółki osobowe nie mogą być jednoosobowe, ponieważ są spółkami umownymi i członkostwo wyraża się we wspólnocie celów i majątku, nie jest potwierdzone żadnym dokumentem, członkami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w Anglii mogą nabywać członkostwo z ograniczoną odpowiedzialnością…. , wspólnicy sprawy spółki prowadzą…
… wspólnika cichego z udziału w zyskach, ze strat można. Ma prawo badania ksiąg handlowych, zapoznania się z bilansem. Upadłość wspólnika jawnego- wspólnik cichy ma obowiązek pokrycia udziału w stratach, następnie może domagać się zwrotu wniesionego wkładu.
Osobowa spółka komandytowa: dwa rodzaje wspólników:
komplementariusz- prowadzi sprawy spółki, odpowiada bezpośrednio w sposób nieograniczony, czyli całym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz