Franchising - historia i pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Franchising - historia i pojęcie - strona 1 Franchising - historia i pojęcie - strona 2 Franchising - historia i pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

Franchising Spis treści Wstęp 3 Historia 3 Rodzaje franchisingu 6 Formy franchisingu 9 Zalety franchisingu 11 Wadu franchisingu 12 Uwarunkowania prawne 13 Podsumowanie 1 4 Bibliografia 15 Załącznik 1. Umowa franchisingu a inne formy współpracy 17 Załącznik 2. Kodeks etyczny 18 Wstęp Rozwój gospodarki wolnorynkowej oraz mocno związany z tym faktem wzrost konkurencji prawie w każdej dziedzinie działalności gospodarczej spowodował t e ż zwiększenie zainteresowania, przyswojonymi dzięki prozachodnim ten dencjom , nowoczesnymi typami umów gospodarczych. I stotną rolę wśród nich odgrywa umowa franch isingu, będąca szczególną formą współpracy współczesnych podmiotów gospodarczych. „ … F r anchising jest to system sprzedaży towarów (usług) lub technologii, oparty na ścisłej współpracy między prawnie i finansowo oddzielnymi i niezależnymi podmiotami, przedsiębiorcami , Twórcą sieci i jego poszczególnymi Partnerami franchise, za pomocą którego Twórca sieci udziela swojemu odrębnemu Partnerowi franchise prawa i nakłada obowiązek do prowadzenia działaln o ści gospodarczej zgod nie z koncepcją Twórcy sieci … ” . Nowoczesny franchising jest instytucją obrotu gospodarczego uformowaną w Stanach Zjednoczonych, jako, najogólniej ujmując, udostępnienie w uprzywilejowanej formie przez renomowaną zwykle firmę tzw. recepty sukcesu drugiej stronie w ramach wspólnego systemu dystrybucji . W ykorzystywane tu są powszechnie znane i cenione symbole, emblematy i znaki firmowe franchisingodawcy oraz udostępniane wyłącznie franchisingobiorcy, a okryte tajemnicą doświadczenia, koncepcje techniki i technologie. Historia Stosunki gospodarcze o charakterze zbliżonym do franchisingu miały miejsce w wielu krajach już we wczesnym średniowieczu. Za p rzykład moż na poda ć system cechowy funkcjonujący w londyńskim City już w XI wieku, działający nadal, choć w zaktualizowanej formie. W czasach największego rozkwitu systemu cechowego nikt nie mógł prowadzić działalności gospodarczej w City, jeśli nie był członkiem cechu. Członkostwo w nim można było uzyskać po ukończeniu długotrwałego szkolenia , uiszcz eniu opłat y na jego rzecz , co w sumie dopiero pozwala ło rozpocząć w City działalność gospodarczą na własny rachunek, korzystać z renomy i prestiżu, jak ą dawała przynależność do cechu . Dawne struktury zawierały podstawowe elementy franchisingu jakimi są: · nazwa; · metoda prowadzenia działalności gospodarczej (udostępniana poprzez szkolenia);

(…)

… produkowanego przez danego wytwórcę.
Za ojczyznę współczesnego franchisingu uważane są Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie w połowie ubiegłego stulecia firma Singer stworzyła sieć samodzielnych dystrybutorów sprzedających produkowane przez nią maszyny do szycia, otwierając w ten sposób szlak, którym później poszły inne przedsiębiorstwa, przede wszystkim z branży sprzedaży samochodów oraz produkcji napojów…

5.1. Umowa franchisingu musi być zgodna z prawem narodowym, prawem Unii Europejskiej, Kodeksem Etycznym i wszelkimi narodowymi uzupełnieniami do powyższych.
5.2. Umowa odzwierciedla interesy członków sieci franchisingowej w zabezpieczeniu praw branżowych i zasobów intelektualnych Twórcy sieci i w utrzymaniu tożsamości i reputacji sieci franchisingowej.
Wszelkie umowy i wszelkie umowy kontraktowe…
… produktu), który polega na tym, że franchisingobiorca sprzedaje produkty franchisingodawcy z wykorzystaniem jego marki i oznaczeń handlowych. Franchisingobiorca jest identyfikowany z produktem dostarczanym przez franchisingodawcę-producenta (np. stacje benzynowe sprzedające paliwa dostarczane przez daną rafinerię; salony sprzedaży samochodów określonej marki). Tak więc, franchising jest ogólnie rzecz…
… i franchisingobiorców, z pomocy doradców prawnych, banków i konsultantów specjalizujących się we franchisingu. Kodeks Etyczny został pomyślany, jako praktyczny zbiór istotnych klauzul fair-play dla uczestników umowy franchisingowej w Europie.
Formy franchisingu
Franchising może przyjmować różne formy - do tych najbardziej popularnych w systemie dystrybucji dóbr konsumpcyjnych zaliczamy:
1. Umowa producent - detalista…
… franchise na żądanie Twórcy sieci
• nie ujawniać osobom trzecim know-how dostarczanego przez Twórcę sieci, zarówno czasie działania, jak i po wygaśnięciu umowy
2.4. Zobowiązania stałe obu stron.
Strony obowiązuje zasada fair-play we wzajemnych stosunkach. Twórca sieci jest zobowiązany do wystawienia pisemnego zawiadomienia Partnera franchise o jakimkolwiek naruszeniu prawa kontraktu i tam gdzie stosowne…
… o ustalenia dotyczące wyłączności terytorialnej oraz wymogi zaopatrywania się u jednego dostawcy.
W świetle prawa polskiego franchising jest umową nie nazwaną, tzn. jej zasadnicze postanowienie nie są wyraźnie ujęte przepisami prawa stanowionego, a jedynie dopuszczalne ze względu na pojęcie swobody umów.
„…Umowa franczyzy łączy w sobie elementy wielu umów uregulowanych w kodeksie cywilnym. Są to umowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz