fotogrametria semestr 3 WAT

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
fotogrametria semestr 3 WAT - strona 1 fotogrametria semestr 3 WAT - strona 2 fotogrametria semestr 3 WAT - strona 3

Fragment notatki:

1. Ściśle pionowe zdj lotnicze 23x23cm wykonane stożkiem o f=150mm zeskanowano pikselem20µm. Śr wysokość lotu
ponad terenem wyniosła 1200m. max deniwelacje terenu wynoszą +- 90m.należy obl:
- ilość pikseli w wierszu lub kolumnie obrazu cyfrowego tego zdjęcia: 23*0,0020= 11500
-mianownik średniej skali zdjęcia:W/Ck=1200/0,15=8000
- średni piksel terenowy tego zdj: Ps*mz=20um*8000=0,0020*8000=16cm
- max. I min. Mianownik skali zdj.: a-mz min =(1200-90):0,15= 7400b- mz max = (1200+90):0,15= 8600
-max i min. Piksel terenowy zdj.: a- min- 0,0020*7400=14,8 cm b-max-0,0020*8600=17,2cm
-max prognozowane przesunięcie radialne(max. Promień radialny = 150mm) 9000*16/1200=12mm
2. Poza plaszczyzną zdjęcia (tlowa) znajduje się: srodek rzutow
3. Z definicji, początkiem przestrzennego układu tlowego jest: punkt główny zdjęcia
4. Odl. pomiędzy środkami rzutów sąsiednich zdj w szeregu nazywa się : bazą natomiast wielkość wspólnej części obrazu
obu zdj nazywamy pokryciem podłużnym
5. Skutkiem bledu dystorcji obiektywu jest: nie prostoliniowość promieni rzutujących
6. Wymień trzy podstawowe zespoły lotniczej kamery analogowej: 1-Obiektyw(wolny od dystorsji) 2-Korpus kamery
3Kasety lub ładowniki 4. Zawieszenia lub spodarki ze statywem
7.Układ fotogrametryczny to układ: przestrzenny, terenowy
8. Początek układu pikselowego obrazu cyfrowego umieszczony jest: w lewym gornym narozniku obrazu
9. Urządzenie zmniejszające plamkę rozmazania obrazu zdjęcia fotogrametrycznego w kamerze lotniczej to: FMC
10. Stozek nadszerokokatny posiada ogniskowa 88 mm i stosowany jest do wykonywania zdjęć terenow: plaskich
11. Podaj wzor i oblicz wartość stosunku bazowego dla zdjęć lotniczych o pokryciu podłużnym 60% i stozku
normalnokatnym(f=300mm=ck) k = Ck/b; b=(1-0.6)*230=92
k=3,3
12. Elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia to parametry umożliwiające odtworzenie położenia: wiązki promieni
rzutujących w stosunku do płaszczyzny zdj
13. Elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia (wiazki promieni rzutujących) sluza do: odtworzenie położenia wiązki promieni
rzutujących w układzie terenowym
14. Wykonanie ortofotomapy cyfrowej wymaga posiadania i znajomości: 1. Zdjęcie lotnicze w postaci cyfrowej 2.orient
wewnę 3. Orient zewnę 4. Opis ukształtowania terenu w postaci NMT
15. Na ortofotomapie cyfrowej niepoprawne geometrycznie(nieortogonalne) położenia mają zawsze punkty znajdujące się
na obrzeżach i jest to cecha technologii orto.
16. Podaj wzor na kolinearność promieni rzutujących w przestrzeni obrazowej i podmiotowej
( opisz elementy we wzorze ) R=lambda(współc skali)*A(macierz obrotu z ukł. Kamery do ukł terenow)*r(wektor wodzący
tłowy)
17. Z definicji punkt główny jest rzutem prostokątnym środka rzutów na płaszczyznę zdjęcia
18. Które punkty zdjęcia fotogrametrycznego, bez względu na polozenie na czy nad terenem, na ortofotomapie wykonanej
z tego zdjęcia zajma zawsze poprawne geometrycznie polozenie: położone na środku zdjęcia
19. Jak nazywa się orientacja w autografie w wyniku której jest

(…)

…: radar
-Pasmo widzialne, bliskiej i średniej podczerwieni:
-Pasmo dalekiej podczerwieni:
-Fale akustyczne: sonar
48. Skaner teralny rejestruje promieniowanie emitowane przez obiekty
49. Jako podczerwień rozumiemy prominowanie elektromagnetyczne o długości fali z przedziału 0,7-1000 mikrometrow
50. Uszereguj zobrazowania z satelitów GeoEye,Landsat,Quick,Ikonos, w kolejności od największego…
…. Procedura laczenia ortofotogramow utworzonych z kolejnych zdjęć to: mozaikowanie
22. Metode kameralnego zagęszczania osnowy fotogrametrycznej zdjęć lotniczych nazywamy w fotogrametrii:
aerotringulacja
23. Ortofotomapa na której wszytskie punkty zdjęcia zajmują poprawne geometrycznie położenie to ( z ang) TRUE-ORTHO
24. Z definicji środek rzutów jest punktem wspólnym wszystkich promieni rzutujących
25. Jaka…
… obrazu zdjęcia fotogrametrycznego w kamerze lotniczej to: FMC
4. Procedura łączenia ortofotogramów utworzonych z kolejnych zdjęć to: mozaikowanie
5. Metodę kameralnego zagęszczania osnowy fotogrametrycznej zdjęć lotniczych nazywamy w fotogrametrii:
aerotriangulacją
6. Ortofotomapa, na której wszytskie pkt. zdjęcia zajmują poprawne geometrycznie położenie to ( z ang) TRUE-ORTHO
7. Od czego zależy dok…
… ortogonalny, którego początkiem jest punkt główny, a osie są równoległe
do osi układu znaczków tłowych.
Urządzenia do pozyskiwania i rejestracji obrazów w fotogrametrii: *kamery fotogrametryczne lotnicze i naziemne –
analogowe, *kamery fotogrametryczne lotnicze i naziemne – cyfrowe, *skalibrowane aparaty fotograficzne analogowe i
cyfrowe.
Współczesne kamery lotnicze wyposażone są w: *obiektywy nowej…
…), *system DGPS/INS umożliwiający wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć i wykonywanie zdjęć
celowanych.
Rzut środkowo – ortogonalny w rzucie środkowym jest przedstawiony tylko obraz w pojedynczych liniach.
Fotogrametria i teledetekcja – to nauki i technologie wytwarzania (pozyskiwania) obiektywnych informacji o
przedmiotach, obiektach i ich otoczeniu, a także zjawiskach (procesach) fizycznych…
…, niwelacja,
GPS); *wykorzystywanie istniejących map (rzeźba w postaci warstwic + punkty i linie charakterystyczne, skanowanie +
wektoryzacja); *pomiary fotogrametryczne na modelu stereoskopowym (postać danych: punkty rozproszone, zdigitalizowane
warstwice, przekroje, siatka regularna), *lotniczy skaning laserowy, *satelitarny interferometryczny skaning radarowy
(SRTM rok 2000).
Wykorzystanie NMT: *określnie…
… znaczków tłowych.
2. Elementy orientacji zew. zdjęcia lotniczego to: c) współ. (XYZ) środka rzutów w ukł.
terenowym oraz trzy kąty określające azymut, nachylenie i skręcenie zdjęcia w stosunku do
osi terenowego ukł. współ.
3. Elementy orientacji zew. zdjęcia umożliwiają: c) odt. położenia wiązki promieni
rzutujących w ukł. tereno.,
d) obl. 3 kątów(omega, fi, kappa)
4. Czym spowodowane są przesunięcia…
… równoległych do siebie Warstwice Zbieranie
informacji o kształcie powierzchni terenu źródła informacji: pomiar bezpośredni (GPS) pomiar fotogrametryczny
wektoryzacja istniejących map wysokościowych pomiar lotniczym skanerem laserowym satelitarny pomiar radarowy
rozróżniamy interpolację w celu utworzenia NMT oraz interpolację wysokości punktu o dowolnym położeniu na podstawie
NMT.
Zastosowania NMT Na podstawie…
… – mapy warstwicowe)
2. Przetwarzanie danych
3. Udostępnianie danych.
W każdej z tych faz może powstać inny model, właściwy ze względów technologicznych lub użytkowych dla danej fazy
ZAKRES PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO WYKORZYSTUJE SIĘ W teledetekcji *VIS(widzialne 0,4-0,7um
*podczerwone 0,37um-300-bliska i średnia-daleka *mikrofale 300um-300cm
2.Rejestracja wielospektralna
Rejestracja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz