FORMY ROZLICZEŃ POLSKI Z BUDŻETEM UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FORMY ROZLICZEŃ POLSKI Z BUDŻETEM UE - strona 1 FORMY ROZLICZEŃ POLSKI Z BUDŻETEM UE - strona 2

Fragment notatki:

FORMY ROZLICZEŃ POLSKI Z BUDŻETEM UE 1. WYDATKI Z BUDŻETU POLSKI - SKŁADKA CZŁONKOWSKA - PREFINANSOWANIE (ma charakter zwrotny)) 2. WYDATKI Z BUDŻETU UE - ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z TRAKTATU AKCESYJNEGO PROGRAM „URBAN”. To program w ramach inicjatywy wspólnotowej skierowany do określonych regionów ukierunkowany na wspomaganie rozwoju miast. Kryteria: a) miasta powyżej 100tys. B) wysoki % bezrobocia c) bieda d) du zo emigrantów e) degeneracja środowiska. Miast amoga pozyskiwać środki na renowację, tworzenie miejsc pracy, rozwój komunikacji. PROGRAM „LIDER” - ukierunkowany na rozwój wsi PROGRAM „INTERREG” . To program w ramach inicjatywy wspólnotowej ukeirunkowany na wspieranie terenów przygraniczcnych
ZASADY WDRAŻANIA PROGRAMÓW
Obowiązuje system prejściowy . Zakłada się, że wszystkie regionalne programy operacyjne zostały ujęte w ramach 1go „ Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego” . Jest to program wielofunduszowy, obejmujący środki z: a ) EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego b ) EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Celem tego planu jest pobudzenie rozwoju i wzmocnienie konkurencyjności regionów w szczególności poprzez: rozwój infrastruktury, rozwój zasobów ludzkich, rozwój zasobów lokalnych. Zarządza nim Min ds. rozwoju regionalnego (występuje z wnioskiem do funduszy o refundację, dokonuje oceny i monitu). ORGANY WDRAŻAJĄCE: Organami pośredniczącymi w alokacji środków są wojewodowie , którzy: a) podpisują umowy z beneficjentami końcowymi b) przewodniczą komitetowi monitorującemu c) gromadzą informacje finansowe. Inną instytucją odpowiedzialną za wdrażanie są samorzady wojewódzkie , które: a) przyjmują wnioski od beneficjentów b) przekazują wojewodzie listę zakwalifikowanych projektów c) przekazują wojewodzie informacje o wyborze beneficjentów. Beneficjenci koncowi : a) przedstawiają wnioski o środki do instytucji pośredniczących (np. do AP); b) realizują programy zgodnie z wymogami wspólnoty ŚRODKI NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ
Środki pochodzące z UE mają charakter pomocniczy i uzupełniający nie mogą więc w pełni pokrywać kosztów realizacji programów. Dla samorządów które nie mogą wygenerować włąsnych środków przewidziano następującą pomoc: 1. PREFINANSOWANIE - jest instrumentem finansowym mającym na celu wspieranie beneficjnetów w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, którzy nie dysponują odpowiednią ilością środków własnych na płatności wynikające z projektów. O prefinansowanie mogą ubiegać się podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Prefinansowanie stanowi oprocentowaną pożyczkę z budżetu państwa. Obsługą pożyczki na prefinansowanie w imieniu budżetu państwa i Instytucji Płatniczej zajmuje się BGK. Pożyczka podlega zwrotowi po otrzymaniu środków z UE. Wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem warunkuje koneiczność jej zwrotu. Korzyści z pożyczki: a) preferencyjne % b) brak zabezpieczeń c) prosty sposób uzyskania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz