Formy prawa obowiązującego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy prawa obowiązującego - strona 1 Formy prawa obowiązującego - strona 2 Formy prawa obowiązującego - strona 3

Fragment notatki:

Prawo obowiązuje: powszechnie
wewnętrznie
- forma pośrednia (ogólne akty stanowienia prawa)
Krytyka dotychczasowych stanowisk w prawie administracyjnym konstytucji przyjęła ten dycho tom. Charakter prawa to doktryna (praktyka) - prawo administracyjne nie może tworzyć innych źródeł. Decyzja administracyjna w stosunku do jednostek
Postulat kierowany do ustawodawcy - by nie tworzył w ustawach sytuacji, które wywołują nie pewność w organach administracyjnych.
Hierarchizacja źródeł prawa w Polsce:
- konstytucja
- ratyfikowane umowy międzynarodowe
- prawo europejskie
- ustawy
-rozporządzenia
- akty prawa miejscowego
Na podstawie art.8, Konstytucja jest najważniejszym aktem normatywnym. Wszelkie problemy powinny być rozwiązywane w oparciu o reguły "przyjaznej wykładni".
W systemie prawa pozostają hierarchiczne powiązania i mogą być trojakiego rodzaju:
a) Powiązania kompetencyjne-kiedy dany akt jest wydany na podstawie normy upoważniającej, zawartej w innym akcie np. ustawa rozporządzenie;
b) Powiązania treściowe-kiedy treść jednego aktu wyznacza treść drugiego np. Konstytucja ustawy;
c) Powiązania derogacyjne-uwzględniają różnicę w zakresie mocy prawnej, która eliminuje inną normę prawną np. Konstytucja ustawa.
Multicentryczność systemu źródeł prawa: (współistnienie wielu ośrodków-centrów decyzyjnych, których rolą jest stanowienie prawa, wyznaczanie kierunków jego wykładni)
- kwestia umów międzynarodowych i prawa UE, niepowodzeniem zakończą się próby wtłaczania na siłę wszystkich umów i praw UE
3 rodzaje umów międzynarodowych:
1. ratyfikowane umowy międzynarodowe za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (mają pierwszeństwo przed ustawami)
2.ratyfikowane umowy międzynarodowe, takie w stosunku do których nie była wymagana zgoda wyrażona w ustawie (nie mają pierwszeństwa przed ustawami, art. 87,art.91, art. 188 pkt 3. Art. 87. 1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. 3. niewymagające ratyfikacji umowy międzynarodowe zatwierdzane przez Radę Ministrów (art. 146 ust 4 pkt 10) - tzw. umowy rządowe i resortowe, dość często występują w działaniu organów administracji. Art. 146, ust.10)Rada Ministrów zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe

(…)

… konstytucji, czyli zmiany jej podziałów ustrojowych lub dokonać tzw. Małej Konstytucji
Grudzień 1989 - zmiana konstytucji PRL na Konstytucje RP
Mała Konstytucja z 1992 roku - ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym
- na jej mocy zostały uchylone przepisy konstytucji PRL z 1952 roku dotyczące ustroju socjalistycznego i wprowadzone nowe, stanowiące podstawę ustroju politycznego i gospodarki rynkowej (wł. Wykonawcza - prezydent, wł. Ustawodawcza - sejm i senat, wł. Sądownicza - niezawisłe sądy)
Konstytucja RP - uchwalona 02.04.1997 przez Zgromadzenie Narodowe, 17 października 1997 - weszła w życie obecna konstytucja
- ustawy konstytucyjne: mała konstytucja, ustawa o trybie przygotowania uchwalenia konstytucji
- przepisy…
… usum. Chodzi o rozdzielenie kompetencji z tej samej materii pośród różne organy z różnych systemów obowiązujących na tym samym obszarze. Rozdzielenie kompetencji może polegać na wypracowaniu odpowiednich norm kolizyjnych.
O systemie multicentryczności pisała Ewa Łętowska.
- funkcjonują obok krajowych źródeł prawa, inne źródła określające obowiązki i kompetencje organów państwa, jeśli chcemy…
… podstawowe zasady ustrojowe państwa, więc tworzy się konstytucje jako akt sztywny - o utrudnionym trybie zmian,
- nie można powiedzieć, że cechą konstytucji jest niezmienność, należy mówić tylko o stabilności, która ma służyć ochronie podstawowych reguł dot. tworzenia podstaw ustrojowych
- konstytucja diametralnie zmieniała się tylko wtedy, gdy dochodziło do zmian ustrojowych, np.: konstytucja marcowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz