Formy planowania państwowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy planowania państwowego- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Formy planowania państwowego.
*VI.1936r. - 4letni (36-40) plan inwestycyjny Kwiatkowskiego (budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego). *XII.1938 - projekt wieloletniego planu perspektywicznego Kwiatkowskiego [15-letnit ( 39-54)] Miały być realizowane zadania gospodarcze. Przyczyny planowania: *konieczność odbudowy powojennych zniszczeń (Plan Marshalla)*wysoki stopień rozwoju sił wytwórczych i idąca za tym złożoność związków gospodarczych *potrzeba dokonania zmian w gospodarce by dostosować się do nowej sytuacji gosp. *nacjonalizacja i wzrost znaczenia sektora państwowego w gospodarce *odkrywanie nowych problemów gospodarczych *weryfikacja decyzji rządowych. Formy planowania: *pl. koniunkturalne - osiągnięcie ogólnej równowagi gospodarczej i równ. bilansu płatniczego; plany krótko i średnio terminowe *pl. częściowo strukturalne - do realizacji zadań w krótszym czasie; pochodna państwowej polityki budżetowej *pl. strukturalne - celem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie, umożliwienie dokonania odpowiednich przemian strukturalnych *pl. indykatywne - nie zawierają normatywnych zadań dla sektora prywatnego; informacja o przewidywanym kształtowaniu się sytuacji gosp. i działaniach rządu. Typy planów: *informacyjne - rozpowszechnianie informacji *parametryczne - oddziaływanie na adresatów za pomocą bodźców ekonomicznych *normatywne - nakazują lub zakazują określonych działań.
Działania nadzorcze państwa w gospodarce.
Cel - zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania porządku gosp. i usuwanie nieprawidłowości powstających w tym zakresie. Nadzór: *forma powiązań między podmiotami w układzie stosunków zdecentralizowanych *jedna z funkcji kierowniczych *f. władcza o charakterze korygującym *ma ograniczony zakres przedm. i podm. *realizowany w formie indywidualnych aktów adm. 2 koncepcje zasięgu uprawnień organu nadzorczego: *k. ogólnej kompetencji organu sprawującego nadzór - org. nadzoru ma prawo władczo wkraczać w sferę działania nadzorczej jednostki *k. ograniczonej komp. o. s. n. - władcze wkroczenie org. sprawującego nadzór w sferę działania przedś. jest możliwe tylko w sprawach określonych konkretnym przepisem prawnym i przy zastosowaniu odpowiednich środków i form prawnych. Nadzór obejmuje: *podstawę prawną, określającą zakres przedm. i podm. nadzoru oraz jego zakres i środki *treść oraz podmioty stosunku nadzoru *odpowiedzialność *formy sprawowania n. *procedurę realizacji n. *środki ochrony prawnej wobec decyzji nadzorczych.
9. Formy oddziaływania państwa na gospodarkę.
*Działania organizatorskie państwa w gospodarce. Formowanie lub utrzymanie dla danego typu gospodarki struktury przesiębiorców. Przeprowadzenie ewidencji i rejestracji. *Działania koordynacyjne państwa w gospodarce. Stworzenie systemu przepisów prawnych odnoszących się do podmiotu gospodarczego.

(…)

…. Jest jedną z funkcji kierowniczych, funkcją władczą o charakterze korygującym, realizowany w formie indywidualnych aktów adm. *Działania kontrolne państwa. Kontrola- konfrontacja wyznaczonego stanu z jego wykonaniem, powołane specjalne organy w celu kontroli: NIK, Urząd Skarbowy, sanepid, policja, banki. *Działania ochronne państwa. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, praktykom monopolistycznym, sądownictwo gospodarcze, gwarancja państwa na tworzenie związków zawodowych, konsumenckich, samorządu gospodarczego.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz