Formy państwa i systemy rządów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy państwa i systemy rządów-opracowanie - strona 1 Formy państwa i systemy rządów-opracowanie - strona 2 Formy państwa i systemy rządów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

FORMY PAŃSTWA, SYSTEMY RZĄDÓW
Rozumienie pojęcia państwa odnosi się do przynajmniej 3 ujęć :
całość terytorialna ograniczonego obszaru, ziemi (kraj)
ogół obywateli i charakteru relacji między nimi zachodzącymi (społeczeństwo)
aparat sprawowania władzy i administracji (instytucja władzy)
często za 4 czynnik uznaje się suwerenność państwa
"Państwo, to trwały związek ludzi, stale zamieszkujących określone terytorium, podlegających władzy zwierzchniej" Chmaj
DEFINICJE PAŃSTWA :
1 funkcjonalna :
"zrzeszenie doskonale wolnych ludzi w celu korzystania z prawa, oraz dobra powszechnego" Gratius
"organizacja społeczna mająca rozstrzygającą władzę nad wszystkimi osobami zamieszkującymi określone terytorium i mająca za swój główny cel rozwiązywanie wspólnych problemów i zabezpieczanie wspólnychdóbr, a przede wszystkim utrzymywanie porządku" Smith
2 odnosząca się do elementów składowych -koncepcja Jelinka - jak u Chmaja
3 koncepcje socjologiczne
Wesołowski - związek ludzi wystepujących jako członkowie, lub funkcjonariusze określonych instytucji i posiadających z tej razji określone prerogatywy
4 psychologiczne
Petrażycki - zbiór wyobrażeń dotyczących władczych stosunków międzyludzkich
5 ideologiczna Marksizm - państwo jako instrument panowania danej klasy społecznej
Zjawiska związane z definiowaniem pojęcia państwa podlegają zmianom, odnosi się to do elementów państwa i zachodzących między nimi powiązań.
CELE, FUNKCJE PAŃSTWA :
określenie celów minimalnych, koniecznych do utrzmymania państwowości, integralności państwa
cele o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym
celem państwa jest zapewnienie dobra ogółu, dobra publicznego, dobra wspólnego
Funkcje :
grupowe, ogólnospołeczne (np. reformowanie państwa)
wewnętrzne (ochronna, regulacyjna, kulturalna, wychowawcza, adaptacyjna, innowacyjna, socjalna, ekonomiczna
zewnętrzne (defensywna, ofensywna, utrzymująca dotychczasowy stan rzeczy)
ze względu na obszary działalności : -polityczne (regulacyjna i kontrolna) - organizacyjna (ekonomiczna i socjalna) - oświatowo-kulturalna
PODZIAŁ FORM PAŃSTWA :
forma rządów :
monarchie - absolutne i konstytucyjne
republiki - prezydenckie i parlamentarne
Forma reżimu :
demokratyczne
niedemokratyczne
ze względu na strukturę :


(…)


Arabia Saudyjska i Kuweit (z zachowaniem pewnego demokratycznego porządku)
Monarchie konstytucyjne - monarcha panuje, władza ustawodawcza należy do parlamentu a wykonawcza do rządu (Anglia, Japonia, Szwecja, Hiszpania)
na 44 monarchie Elżbieta II panuje w 15
od 1929 roku, monarchią elekcyjną jest Watykan!!!
REPUBLIKI - res publica - rzecz ogółu
Forma państwa, w której najwyższe organy (jednoosobowe, bądź kolegialne) byłaniane są na czas określony w drodze wyborów bezpośrednich bądź pośrednio
Ze względu na strukturę :
prezydenckie - USA
półprezydenckie - FRANCJA
parlamentarno-gabinetowy - ANGLIA
parlamentarno-komitetowy - SZWAJCARIA
System prezydencki USA
- dominująca rola prezydenta - głowa państwa, szef rządu, naczelny wódz sił zbrojnych, odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Prezydent mianuje…
… rządu)
system prezydencki w USA
systemy prezydenckie w Ameryce Łacińskiej
system szwajcarski
parlamentarne (podwójna egzekutywa)
Parlamentarne systemy rządów występują w formie monarchicznej (Anglia Szwecja) jak i republikańskiej. Systemy rządów współczesnych państw prezydialnych tylko w republikańskiej

… ministrów. Nie są oni odpowiedzialni przed parlamentem
Parlament i prezydent są reprezentantami narodu
Prezydent jak i ministrowie mogą być pociągani do odpowiedzialności konstytucyjnej (Izba Reprezentantów), skazać może Senat
Prezydent jest wybierany w yborach powszechnych i pośrednich
System półprezydencki :
Prezydent posiada szerokie uprawnienia osobiste, jest powoływany niezależnie od parlamentu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz