forma państwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
forma państwa - omówienie  - strona 1 forma państwa - omówienie  - strona 2 forma państwa - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE PUNKT 5 - 25.10.11r.
POJĘCIE FORMY PAŃSTWA
Pojęcie formy państwa odnosi się do rozwiązań strukturalnych zastosowanych w sposobie zorganizowania państwa. Arystoteles wskazał, iż można podzielić formy państwa na dwie podstawowe grupy A i B. A - monarchia, arystokracja, politea. B - tyrania, oligarchia, demokracja. Forma państwa to struktura organizacyjna oraz całokształt sposobów i metod sprawowani władzy państwowej. Podział formy państwa ze względu na: 1) Reprezentanta najwyższej władzy w państwie - monarchia - republika 2) charakter ustroju państwowego - forma unitarna - forma federalna 3) reżim polityczny - forma demokratyczna - forma autokratyczna Forma państwa to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przez rządzących. Składają się na nią cztery elementy: forma rządów, charakter głowy państwa, ustrój terytorialny oraz reżim polityczny.
Arystoteles dokonał podziału państw ze względu na ich formę na: monarchie i tyranie (rządy jednoosobowe), arystokracje i oligarchie (rządy kolegialne) oraz politee i demokracje (rządy ludu).
„Typ państwa wyznaczają podobne stosunki społeczno-ekonomiczne oraz podobny status ludzi” (E. Zieliński). Na podstawie tej definicji wyróżniamy 4 podstawowe typy państw:
Państwo niewolnicze - cechuje je występowanie właścicieli niewolników, oraz niewolników będących ich własnością. Kształtują się między nimi stosunki zwierzchnictwa i podporządkowania. Właściciele niewolników są warstwą panującą i posiadającą prawa obywatelskie, niewolnicy natomiast pozbawieni są praw i swobody.
Państwo feudalne - występuje tu feudalna własność ziemi należącej do stosunkowo małej części ludności (np. rycerstwa, duchowieństwa). Stosunki zwierzchnik - podporządkowany kształtują się na zasadzie poddaństwa chłopów feudałom. W tym systemie warstwy podporządkowane (chłopi) podlegają pewnej ochronie prawnej.
Państwo kapitalistyczne - charakteryzuje się występowaniem prywatnej własności środków produkcji oraz wytwórców sprzedających swoją siłę roboczą. Główną siłą społeczną są właściciele środków produkcji, lecz grupy społeczne korzystają z formalnie równych praw. Ten typ dzielimy na: państwo wczesnokapitalistyczne
państwo liberalno-demokratyczne
państwo faszystowskie
państwa trzeciego świata
Państwo socjalistyczne - charakteryzuje się ono daleko posuniętą uniformizacją stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych. Istnieje tu społeczna własność środków produkcji pozostających w rękach państwa i swobodni wytwórcy zatrudnieni w państwowych zakładach. Istotną różnicą pomiędzy państwami kapitalistycznymi a socjalistycznymi, jest forma własności - w państwach kapitalistycznych większość dóbr skupiona jest w rękach tzw. klasy średniej oraz wyżej, w krajach socjalistycznych własność jest domeną państwa, rozumianego jako prawny przedstawiciel całego narodu i ogółu żyjących w nim obywateli.


(…)

… jest konstytucja. Ustawa zasadnicza jest formą umowy zawartej pomiędzy monarchą a jego poddanymi.  
Monarchia demokratyczna - współczesna forma monarchii demokratycznej (monarchii parlamentarnej) ogranicza rolę króla do pełnienia funkcji reprezentacyjnej. Do najważniejszych państwowych organów należy władza wybrana w demokratycznych wyborach, czyli parlament, a później rząd. Monarcha w tym systemie pełni rolę…
… i pozwalających na objęciem rządem politycznym całego obszaru państwa.
Jednostki terytorialne państwa mogą być ściśle ze sobą powiązane i tworzyć jednolitą wspólnotę terytorialną bądź pozostawić w luźniejszych związkach i tworzyć wspólnotę zespoloną.
PAŃSTWA UNITARNE
Przykładem państwa jednolitego terytorialno-politycznego oraz jego wyznacznikiem jest państwo unitarne. Cechą charakterystyczną państwa unitarnego jest brak występowania części wykazujących znamiona znacznej samodzielności. W państwie unitaryzm istnieje jednolita i wspólna dla wszystkich części składowych władza centralna oraz jednolity system organów państwowych, kształtowany na jednolitych zasadach. Państwo unitarne przyjmuje mniej lub bardziej scentralizowaną postać. Scentralizowane wiąże się ze stworzeniem zwartej struktury organizacyjnej władzy…
… działalność samorządu jedynie w zakresie określonym prawem.
FEDERALIZM
Federalistyczna koncepcja integracji na kontynencie europejskim - realizowana w oparciu o założenie, że przyczyną niepowodzeń i wielu konfliktów w Europie (w postaci wojen, konfliktów międzynarodowych/etnicznych/religijnych, problemów gospodarczych), jest istnienie suwerennej władzy na poziomie państwowym. W związku z tym - federaliści…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz