Forma czynności prawnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma czynności prawnej - wykład - strona 1 Forma czynności prawnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ.
I. Prawo właściwe.
Kurczy się znaczenie starej zasady locus regit formam actus. Systemy prawne które ją do dziś zachowały przewidują od niej wyjątki.
Coraz częściej dochodzi do głosu w zakresie formy prawo właściwe dla czynności prawnej.
Art.12 ppm” forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności, wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana.”
Odrębne uregulowania właściwości prawa w zakresie formy zawierają normy
Art.15 - forma zawarcia małżeństwa
Art.35- forma czynności prawnych mortis causa
Art.78 pr,weksl - forma oświadczenia wekslowego
Art.64 pr, czek - forma oświadczenia czekowego
Formę oświadczenia wekslowego i czekowego ocenia się wg prawa państwa, w którym oświadczenie zostało podpisane.
Jeżeli oświadczenie wekslowe i czekowe, nieważne z punktu widzenia wymagań prawa miejsca podpisania, odpowiada prawu kraju w którym zostało podpisane późniejsze oświadczenie, ważność późniejszego oświadczenia nie uchybia okoliczność, że forma wcześniejszego oświadczenia była nieprawidłowa.
Obowiązania wekslowe i czekowe zaciągnięte za granicą przez obywatela polskiego są ważne w Polsce w stosunku do innego obywatela polskiego także wówczas, jeżeli zostały zaciągnięte z zachowaniem formy przewidzianej przez prawo polskie.
Konwencja rzymska z 1980.
Szczególne uregulowanie formy dotyczy wyłącznie umów obligacyjnych podlegających konwencji.
Zastosowanie art12 jest wyłączone.
Art.,9 dla umów dochodzących do skutku pomiędzy osobami znajdującymi się w tym samym państwie ustanawia alternatywna właściwość legis causae ( prawo właściwe na podstawie konwencji) oraz legis loci actus ( prawo państwa w którym umowa została zawarta).
Jeżeli umowa dochodzi do skutku między osobami znajdującymi się w różnych państwach, przy jej zawarciu wystarczy dopełnić wymagania co do formy przewidziane w prawie jednego z tych państw lub w prawie właściwym dla umowy wg postanowień konwencji.
Omawiany przepis nie określa prawa, wg którego należy oceniać sankcję niezachowania formy wymaganej przez wchodzące w grę systemy prawne.
Rozstrzygana na korzyść prawa przewidującego sankcję łagodniejszą.
Prawem właściwym wg konwencji może być prawo wybrane przez strony, wskazane przez normy konwencyjne posługujące się łącznikami obiektywnymi.
Forma dla czynności prawnych jednostronnych, odnoszących się do zamierzonej lub wcześniej zawartej umowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz