Fizyka jądrowa - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka jądrowa - opracowanie  - strona 1 Fizyka jądrowa - opracowanie  - strona 2 Fizyka jądrowa - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Fizyka jądrowa  W skład jader atomowych wchodzą protony ( o ładunku dodatnim) i neutrony (elektrycznie obojętne).Wszyst- kie składniki jądra nazywa się nukleonami (wspólna nazwa neutronów i protonów) Oznaczenie jądra atomowego X A Z    X – symbol chemiczny pierwiastka A – liczba masowa (ilość nukleonów w jądrze) Z – liczba atomowa (liczba porządkowa, ilość protonów w jądrze – decyduje o miejscu pierwiastka w układzie   okresowym) Izotopy  – jądra o jednakowej liczbie atomowej i różnych liczbach masowych (różnią się liczbą neutronów, a  liczba protonów jest identyczna). Izotopy tego samego pierwiastka mają identyczne właściwości chemiczne,  różnią się właściwościami fizycznymi. -izotopy chloru -  Cl Cl  37 17 35 17 , - izotopy wodoru -  H H  2 1 1 1 , (deuter)   H 3 1 (tryt) Izobary  – jądra o jednakowej liczbie masowej i różnych liczbach atomowych (liczba nukleonów jest identycz- na, liczba protonów i neutronów mogą być różne)  S i Ar 36 16 36 18 Izotony  – jądra o jednakowej liczbie neutronów, różniące się liczbą protonów.  K i Ca 39 19 40 20 Skład izotopowy   jądra  – stosujemy spektograf masowy – strumień jąder skierowany jest w obszar działania  pola magnetycznego (działa siła Lorenza) ( ) B v q F ⋅ = q – ładunek elektryczny cząstki B – indukcja pola magnetycznego F – siła Lorenza V qBr m r v m qvB r V m F = = = 2 2   Masa jądra Masę mierzymy poprzez promień okręgu po którym poruszają się atomy.(wychylenie w polu magnetycznym) Gęstość materi  jądrowej.  3 17 10 m kg V M = = ρ V – objętość kuli o promieniu r Energia wiązania jądra – jest to ilość energi  jaką trzeba dostarczyć, aby jądro atomowe rozłożyć na poszcze- gólne nukleony. Deficyt masy wynika z faktu, że w jądrze część masy zamienia się na jego energię wiązania,  którą można policzyć ze wzoru:  ( ) m c w E j M n Nm p Zm c w E ∆ ⋅ = − + = 2 2 Podział jąder - jądra trwałe – duża energia wiązania - jądra nietrwałe – (promieniotwórcze) - parzysto-parzyste  - parzysto-nieparzyste - nieparzysto-parzyste - nieparzysto-nieparzyste Własności sił jądrowych. Oddziaływanie pomiędzy nukleonami tworzącymi jądro nazywa się oddziaływaniem silnym.  - silne siły przyciągające - siły jądrowe są krótko zasięgowe (przeciwdziałają siłom Culombowskim) - muszą być na tyle silne by protony dodatnie mogły być wzajemnie przyciągane - nie zależą od ładunku nukleonów, zależą od orientacji spinów. Spin nukleonów – ruch nukleonów w jądrze.

(…)

…)  = 2π
h
( )

Moment spinowy Ls =  S S + 1 Si =
2
Przemiany jądrowe.
Promieniotwórczość naturalna jest to zjawisko samorzutnej przemiany nietrwałych jąder atomowych w jądra
innych pierwiastków i towarzyszącą temu procesowi emisję promieniowania α, β, γ.
1.Przemiana alfa – polega na emisji z jądra cząstki alfa (cząstką alfa jest jądro helu). W wyniku tej przemia -
ny liczba masowa jądra zmienia…
… t jąder tego pierwiastka.
Aktywność promieniotwórcza (A) – źródła promieniotwórczego nazywamy wielkość, która wyraża liczbę
jąder rozpadających się w jednostce czasu (jej wartość maleje
∆N
z czasem) A = ∆ t jedn. 1 Bq (becquerel) 1Bq=1/s
Rozpad sukcesywny – rozpad łańcuchowy + emisja promieniowania. Następuje rozpad jądra pierwotnego
na inne z emisją promieniowania.
Alfa Beta - Beta + Gamma
dN1 dN…
… się, natomiast liczba atomowa rośnie o jeden.
3.Przemiana β + . Podczas tej przemiany emitowane są pozytony (dodatnie elektrony) powstające w wyniku
przemiany protonu w neutron, pozyton i neutrino elektronowe
1
1 p→ 0 n + + 1e+ 0 ve
1 0 0
Zapis schematyczny Z X → Z −AY + + 1β + 0 ve
A
1
0 0
W czasie tej przemiany liczba masowa jadra nie ulega zmianie, natomiast liczba atomowa maleje o jeden.
4.Przemiana γ -rozpadowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz