fizyka - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
fizyka - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)

…. drogi, która rozpoczyna się i kończy w tym samym węźle − równa się zeru.
Nazywane jest napięciowym, albo II prawem Kirchoffa.
(iii) stosunek napięcia między końcami przewodnika do natęŜenia prądu jest wielkością
stałą, nazywaną opornością (prawo Ohma);
Warunki powyŜsze zapisuje się w postaci algebraicznego układu takiej liczby niezaleŜnych równań liniowych, która pozwala na jednoznaczne znalezienie poszukiwanych
prądów. NaleŜy tu uczynić zastrzeŜenie, Ŝe o ile obydwa prawa Kirchoffa są słuszne zawsze,
to prawo Ohma moŜe nie być spełnione w elementach nieliniowych takich jak dioda.
Mostek Wheatstone’a jest układem do pomiaru (porównywania) oporów. Tworzy go
połączenie czterech oporów: R x , R 2 , R 3 , R 4 oraz galwanometru o oporze R 5 . Mostek jest
zasilany z ogniwa galwanicznego lub zasilacza o sile…
… był równy zeru. Przy I5 = 0
drugie i trzecie równanie układu (1) dają:
I2 = I1 ,
I3 = I4 ,
(3)
a pierwsze i drugie równanie układu (2):
I1Rx = I3R3 ,
I2R2 = I4R4 .
(4)
Z równań (3) i (4) wynika, Ŝe
R x R3
=
,
R2 R4
czyli
R x = R2
R3
.
R4
(5)
Ostatnie wyraŜenie pozwala eksperymentalnie wyznaczyć Rx.
Mostek Wheatstone’a uŜywany w ćwiczeniu przedstawiono na rysunku 2. Prąd płynący
z ogniwa galwanicznego E…
… oraz
zmierzonych długości a i l.
Dokładność pomiaru mostkiem Wheatstone’a z drutem oporowym zaleŜy przede
wszystkim od niepewności wyznaczenia odległości a. Zgodnie z prawem przenoszenia
niepewności
u( Rx ) =
dR x
l
u ( a ) = R2
u (a) .
da
al – a 2
(9)
Nasuwa się pytanie, dla jakiej wartości a niepewność pomiaru jest najmniejsza. MoŜna
to obliczyć przez znalezienie pochodnej wzoru (9) względnej zmiennej…
… nieelektrycznych takich
jak napręŜenie (tensometry), ciśnienia hydrostatycznego czy mierniki próŜni. W kaŜdym
przypadku mierzona wielkość nieelektryczna powoduje małą zmianę oporności
odpowiedniego czujnika powodująca utratę pierwotnej równowagi mostka, zaś napięcie
nierównowagi między ramionami mostka jest miarą badanej wielkości nieelektrycznej.
3

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz