Fiskalne i pozafiskalne kryteria konwergencji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fiskalne i pozafiskalne kryteria konwergencji - wykład - strona 1 Fiskalne i pozafiskalne kryteria konwergencji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD VIII
FISKALNE I POZA FISKALNE KRYTERIA KONWERGENCJI
Polska przystępując do UE uzyskała status kraju przygotowującego się i
zobowiązanego do przystąpienia do unii gospodarczej i walutowej, a tym
samym zobowiązała się do zastąpienia waluty narodowej wspólną walutą euro.
Państwa UE z wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii mają bowiem prawo i
obowiązek członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. Na Polsce ciąży
obowiązek dążenia do osiągnięcia ekonomicznej spójności ze strefą euro
poprzez spełnienie kryteriów konwergencji, a po ich spełnieniu przyjęcia
wspólnej waluty.
Kryteria konwergencji:
1. zapewnienie stabilności cen, stopa inflacji nie może być w Polsce wyższa niż
1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji dla 3 krajów strefy euro
o najbardziej stabilnych cenach; inflacja w tym przypadku jest mierzona
wskaźnikiem cen artykułów konsumpcyjnych na porównywalnych zasadach;
Polska obecnie w minimalnym stopniu spełnia ten warunek;
2. zapewnienie zbieżności stop procentowych – średnia nominalna
długoterminowa stopa procentowa nie może być w Polsce wyższa od więcej
niż 2 punktów procentowych od analogicznej stopy 3 państw strefy euro o
najbardziej stabilnych cenach; stopę tę określa się na podstawie
długoterminowych obligacji państwowych lub innych długoterminowych
papierów wartościowych; warunek ten od kilku miesięcy jest spełniany w
minimalnym stopniu;
3. zapewnienie stabilności walutowej potwierdzonej co najmniej dwuletnim
okresem uczestnictwa Polski w mechanizmie kursowym EMR2, w tym
okresie dopuszczalne są odchylenia kursu euro w złotych w minimalnym
stopniu od kursu centralnego, np. skale tego odchylenia ustala się w
uzgodnieniu z Europejskim Bankiem Centralnym; Polska nigdy nie należała i
nie należy do mechanizmu kursowego EMR2;
4. zapewnienie bezpiecznej pozycji fiskalnej – deficyt sektora finansów
publicznych nie powinien przekraczać 3% PKB a dług publiczny 60% tego
produktu;
5. w przypadku deficytu budżetowego kryterium zostało spełnione jedynie w
2007r., jeśli dług wynoszący obecnie ponad 55% będzie stale wzrastał
Polska nie spełni tego kryterium.
O ile nie podlega wątpliwości obowiązek uczestnictwa Polski w UGiW i
obowiązek wprowadzenia wspólnej waluty to kontrowersje budzi
wprowadzenie tej waluty w Polsce, co będzie wymagało zmiany konstytucji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz