Finansowanie przedsiębiorstw - Finansowanie zewnętrzne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie przedsiębiorstw - Finansowanie zewnętrzne - strona 1 Finansowanie przedsiębiorstw - Finansowanie zewnętrzne - strona 2 Finansowanie przedsiębiorstw - Finansowanie zewnętrzne - strona 3

Fragment notatki:

Finansowanie przedsiębiorstw Zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przed­siębiorstwa pochodzi z różnych źródeł i dopływa w różnej formie. Wyróżniamy źródła zewnętrzne i wewnętrzne lub inaczej finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne.
Finansowanie zewnętrzne obejmuje kapitał pieniężny i rzeczowy, jaki dopły­wa do przedsiębiorstwa od podmiotów w zróżnicowanej formie, z wyłącze­niem strumienia pieniężnego z tytułu sprzedaży wyrobów towarów lub świadczenia usług.
Finansowanie zewnętrzne można podzielić na: - zewnętrzne własne i - ze­wnętrzne obce. Finansowanie zewnętrzne własne Uzyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych własnych następuje w różnej postaci w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Kapitał dopływa do przedsiębiorstw m.in.: - w postaci wkładów, - udziałów, - z tytułu sprzedaży akcji z pierwszej i kolejnych emisji, - dotacji, - wpłaty wpisowego. Ważną cechą finansowania zewnętrznego własnego jest to, że uzyskany kapitał pieniężny lub rzeczowy pozostaje do dyspozycji przed­siębiorstwa przeważnie na czas nieokreślony. Konsekwencją bezterminowego angażowania kapitału jest powstanie stosunków własnościowych, z których wynika prawo do udziału w podziale zysku lub czasem obowiązek uczest­niczenia w pokrywaniu strat przedsiębiorstwa. Ponadto uzyskany kapitał ze źródeł zewnętrznych własnych stanowi, z reguły, bazę gwarancyjną dla wierzycieli.
Finansowanie zewnętrzne obce Finansowanie zewnętrzne obce obejmuje wiele form zasilania przedsiębiorstwa w kapitał. Dopływ tego kapitału następuje : - przez rynek finansowy i jego segmenty, - przez rynek towarowy,
- w drodze szczególnych form finansowania. Podstawową cechą finansowania zewnętrznego obcego jest to, że kapitał jest odstępowany przedsiębiorstwom na czas określony i w uzgodnionym terminie podlega zwrotowi. W tym przypadku powstają stosunki dłużnicze. Istotną cechą tego finansowania jest także i to, że od pożyczonego kapitału należy, z reguły, płacić odsetki. Kapitał obcy może być w części utracony w wyniku strat, gdy dla ich pokrycia kapitał własny okaże się nie wystarczający.
Finansowanie wewnętrzne polega w szczególności na uzyskiwaniu środ­ków finansowych przez : - przekształcenia majątkowe i - przez gromadzenie (kształtowanie) kapitału.

(…)

… przedmiot i dzięki jego eksploatacji odtwarza środki na spłatę zobowiązania. W praktyce gospodarczej wykształciło się wiele rodzajów leasingów.
Podstawowymi są :
Leasing bezpośredni i pośredni
Leasing finansowy i operacyjny.
Leasing pośredni polega na tym, że między producentem określonych dóbr a ich użytkownikiem (Leasingobiorcą) występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe (leasingodawca), które nabywa od producenta na swój rachunek przedmiot leasingu i wynajmuje go użytkownikowi.
Przy leasingu bezpośrednim występują dwa podmioty :
Producent dobra (leasingodawca)
Użytkownik (Leasingobiorca)
Leasing finansowy (kapitałowy, właściwy) polega na tym, że leasingoborca korzysta z oddanego mu w leasing przedmiotu przez okres zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności (3-10 lat i dłużej).
Umowa leasingowa nie podlega w zasadzie rozwiązaniu przed upływem czasu, na który została zawarta. Koszty utrzymania przedmiotu leasingu (konserwacji, napraw, remontów, ubezpieczenia) ponosi lesingobiorca i nie są one wliczone do opłat leasingowych.
W leasingu operacyjnym zakłada się, że przedmiot leasingu może być używany przez wielu kolejnych leasingobiorców. Są to umowy z reguły krótkie do 3 lat.
Leasingodawca…
…, które nie spełniają powyższych warunków , zalicza się do umów leasingu finansowego i wtedy przedmiot umowy jest zaliczany do składników majątkowych korzystającego. Przy leasingu finansowym przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku leasingobiorcy. Leasingodawca nie zalicza do przychodów tej ich części, która stanowi spłatę określonej w umowie wartości przedmiotu leasingu (tzw. rata kapitałowa…
… tego dobra.
W Polsce przy leasingu operacyjnym leasingobiorca ma możliwość zaliczania całości opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodów.
Leasing stanowi źródło wysokich zysków dla udostępniającego Stała współpraca z dostawcom może spowodować wzrost obrotu leasingodawcy.
Leasing zapewnia możliwości korzystania z różnego rodzaju preferencji podatkowych, a zwłaszcza z ulg podatkowych związanych…
… po uzgodnionej cenie, uwzględniającej dyskonto. Ważnym prawem, które może przysługiwać akcjonariuszowi, jest tzw. prawo poboru akcji nowej emisji. Wynika ono z faktu, że spółki mogą wielokrotnie emitować akcje, aby powiększyć swój kapitał. Jeżeli posiadacz akcji starej emisji nie zakupi akcji nowej emisji to jego udział we własności spółki, w prawie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy maleje. Aby więc zapewnić dotychczasowym akcjonariuszom utrzymanie udziału we własności, spółka może wyemitować prawo poboru, które daje im prawo do zakupu akcji nowej emisji po ustalonej cenie emisyjnej, przy czym posiadacz akcji prawa poboru ma trzy możliwości : sprzedać wszystkie lub część praw poboru na giełdzie
korzystać z niego, tj. dokonać zapisu na akcje nowej emisji i zakupić je
utrzymać je aż do dnia…
… od kredytu ze względu na ulgi podatkowe. Dla przedsiębiorstw średniej wielkości cenną pomoc finansową może stanowić faktoring, obejmujący zakup krótkoterminowych wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług (z wyjątkiem wierzytelności z tytułu pożyczek) przez towarzystwa faktoringowe. W wyniku umowy faktoringowej dostawca towaru lub usługi (klient faktoringowy) uzyskuje płynność i wzrost zysku w wyniku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz