Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości - wykład - strona 1 Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości - wykład - strona 2 Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

02.03.2011
Wykład 2
Temat: Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości.
Kryzys na rynku nieruchomości:
NINJA - żadnego dochodu, żadnej pracy, żadnych aktywów
Na rynku było dużo nieruchomości, co spowodowało problem z ich zbyciem
W USA kredyty udzielane na nieruchomości były finansowane z bankowych papierów dłużnych
Ratingi papierów dłużnych były zawyżane - po jakimś czasie okazywało się, że ryzyko jest wyższe niż w rzeczywistości
W przyszłości należ uważać, żeby nie było takiej sytuacji
Źródła kapitału
Źródła finansowania - są pojęciem szerszym od pojęcia źródła kapitału. Nie każde źródło kapitału jest źródłem finansowania.
Źródła kapitału w przedsiębiorstwie:
Wewnętrzne
Reinwestowanie części zysku netto (zatrzymanie zysku)
Zewnętrzne
Emisja akcji
Emisja papierów dłużnych
Emisja kredytu w banku
powiększenie kapitału własnego
powiększenie kapitału obcego
Do źródeł kapitału możemy zaliczyć leasing finansowy, ale nie operacyjny.
Kapitał własny:
Rzadko nieruchomości są finansowane ze środków własnych, a często z kapitału obcego, ale kapitał własny jest niezbędny, aby uzyskać kredyt.
Koszt pozyskania kapitału własnego: to kapitał własny jest droższy, bo nawet, jeśli nim dysponujemy to można by go zainwestować.
Jego ryzyko jest wyższe niż ryzyko kapitału obcego.
Właściciele - inwestując w udziały lub akcje liczą na wyższą stopę zwrotu.
Rf - stopa zwrotu papierów wolnych od ryzyka, RP - premia za ryzyko
Porównanie kapitału własnego i obcego:
Kapitał własny:
Okres zwrotu: nieokreślony termin zwrotu,
część zysku może być wypłacana w formie dywidendy,
Dywidendy: wypłacane są z zysku netto (po uwzględnieniu opodatkowania)
Kontrola zarządu: udziałowcy/akcjonariusze mają prawo do kontroli
Ryzyko: wyższe (Np. spółka upada, a zaciągała wcześniej wierzytelności, to po upływie roku od ostatniego ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli można wypłacić dywidendę, najpierw środki otrzymują wierzyciele, a później dopiero akcjonariusze, którzy nie mają pewności, że dla nich starczy, albo, że na tym stracą - odpowiadają do wielkości zainwestowanego kapitału - wniesionego na akcje)
Kapitał obcy:
Okres zwrotu: określony termin zwrotu / wykupu,
Odsetki: wypłacane na podstawie oprocentowania
koszt kapitału po opodatkowaniu jest niższy niż koszt kapitału przed opodatkowaniem

(…)

… te o okresach spłaty 20-30 lat)
Banki, które najwięcej udzielały kredytów na nieruchomości: PKO BP, Millenium i BRE - łącznie 30%, dalej były PKO S.A., BZWBK, Kredyt bank.
Banki hipoteczne:
29.08.1997 - Ustawa (o listach zastawnych i bankach hipotecznych - lex specialis w stosunku do ustawy Prawo Bankowe) na mocy, której mogły funkcjonować banki hipoteczne, pierwsze dwa powstały w 1999 roku (BRE hipoteczny, BPH hipoteczny), a kolejny w 2001 (ING bank hipoteczny) Do 2006 roku funkcjonował Kredyt Bank hipoteczny
Banki hipoteczne, ze względu na zasadę specjalizacji mogą prowadzić tylko czynności, które nie charakteryzują się wielkim ryzykiem
Czynności banków hipotecznych:
Podstawowe:
Udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowanie na tej podstawie hipotecznych listów zastawnych.
Udzielane kredytów podmiotom o wysokiej zdolności kredytowej, takim jak Np. NBP, skarb państwa, jednostki samorządu terytorialnego, albo poręczonych lub gwarantowanych przez te podmioty i emitowanie na tej podstawie publicznych listów zastawnych.
Pomocnicze (dodatkowe):
Emisja obligacji
Zaciąganie kredytów i pożyczek
Nabywanie akcji, lub udziałów innych podmiotów (Banki hipoteczne mogą nabywać takie akcje…
… zastawne
Publiczne listy zastawne
W Polsce listy zastawne mogą emitować tylko banki hipoteczne
Rynek listów zastawnych w Polsce jest niewielki
Wartość wyemitowanych listów zastawnych w 2009 roku - 2,9 mld
Ok. 42,3% finansowania banków hipotecznych to listy zastawne
Od 2002 roku najwięcej listów zastawnych wyemitował BRE bank hipoteczny 70% wszystkich, te listy jako jedyne miały nadane ratingi…
… na koniec okresu
1
20 000
4 309
2 000
6 309
15 691
2
15 691
4 740
1 569
6 309
10 951
3
10 951
5 214
1 095
6 309
5 737
4
5 737
5 735
574
6 309
~ 0
~ 20 000
~ 5 238
~ 25 236
Większość kredytów udzielają banki uniwersalne.
Należności banków z tytułu finansowania nieruchomości
W ostatnich latach rosły
Udział kredytów mieszkaniowych w kredytach dla gospodarstw domowych:
W ostatnich latach rósł
Kredyty…
… powstało we Wrocławiu
I bank hipoteczny - powstał w Monachium
Ich udział w udzielaniu kredytów wynosi zaledwie 2,4%
16.03.2011
Wykład 3
Większość kredytów zaciąganych w Polsce są zaciągane w bankach uniwersalnych 97,96%, (2009), prawie 99% (2010).
Należności banków z tytułu finansowania nieruchomości - cały czas rosły: 2003 (21%), 2004 (24%), 2005 (28%), 2006 (33%), 2007 (38%), 2008 (42%).
Udział kredytów…
… wskaźniki wierzytelności, nieruchomości stanowiące zabezpieczenie muszą być wyceniane w sposób ostrożny (możliwość spadku wartości, jest brana pod uwagę)
Gdyby bank hipoteczny upadł, to masa upadłościowa idzie przede wszystkim na wypłaty wierzycielom lisów zastawnych
Banki komercyjne:
Głównie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (86,20% - 2008 rok)
Głównie kredyty indywidualne (78,30% - 2008)
Kredyty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz