Finanse. Zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5810
Wyświetleń: 7602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse. Zagadnienia do egzaminu - strona 1 Finanse. Zagadnienia do egzaminu - strona 2 Finanse. Zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


1. Pieniądz - to szczególnego rodzaju towar, w którym wyrażana jest wartość dóbr akceptowany powszechnie jako środek płatniczy w transakcji wymiany tych dóbr oraz w regulowaniu zobowiązań np. Przyjmuje postać gotówkową (bilon, banknot), bezgotówkową (zapis na rachunku). Pieniądz ze względów praktycznych powinien posiadać następujące właściwości: stabilność, trwałość, jednolitość, podzielność i rozpoznawalność. Siła nabywcza pieniądza - informuje nas jaką ilość różnego rodzaju dóbr i usług można nabyć za jego jednostkę, lub inna określoną sumę. Spadek cen towarów i usług powoduje wzrost siły nabywczej, zaś wzrostem towarów i usług wywołuje spadek siły nabywczej pieniądza.
2 . Funkcje pieniądza :
Środek wymiany - pieniądz jako środek wymiany pełni funkcje ogniwa (dobra pośredniego) pozwalającego na zastąpienie wymiany bezpośredniej (towar za towar) wymiana pośrednią (towar-pośrednik-towar).
Miernik wartości - pieniądz jest miernikiem wartości dóbr gdyż w pieniądzu określana jest cena wyrażająca wartość danego dobra. Oznacza to, że każdorazowo nie trzeba ustalać proporcji wartości różnych dóbr.
Środek przechowywania wartości (tezauryzacji) - polega na wykorzystaniu pieniądza do gromadzenia i przechowywania zasobów Skarbu. Funkcja ta daje możliwość przenoszenia siły nabywczej w przyszłość. Oznacza to, że dziś zarobione pieniądze wydamy w przyszłej konsumpcji
Środek płatniczy - pieniądz pełni funkcję środka płatniczego przy regulowaniu zobowiązań powstających na rynku wymiany dóbr, a także zobowiązań dotyczących podatków, mandatów, opłat, kar itp. Oznacza to, że pieniądz jako środek płatniczy pełni szerszą funkcję niż środek wymiany.
Pieniądz, który w gospodarce światowej może spełniać powyższe 4 funkcje określany jest mianem pieniądza światowego . Dotyczy to takich walut jak:
dolar amerykański
euro
funt brytyjski
jen japoński
Waluty te są wykorzystywane do rozliczeń międzynarodowych.
3. Finanse publiczne - to ekonomiczne, prawne, społeczne, polityczne procesy oraz zjawiska odnoszące się do gromadzenia i wydatkowania publicznych środków pieniężnych.
Finanse - to zarówno zasoby pieniężne jak i procesy realizowane za pomocą pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego oraz unormowania prawne w tym zakresie. Do typowych procesów o charakterze finansowym należą: operacje gromadzenia, wydawania i lokowania środków pieniężnych.
Finanse prywatne - obejmują pozyskiwane i wydatkowanie zasobów pieniężnych przez przedmioty prawne (osoby fizyczne, prawne). Oba systemy finansów publicznych i prywatnych są ze sobą powiązane głównie przez system podatkowy oraz przez nieodpłatne usługi publiczne.

(…)

… na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
Pożyczka hipoteczna - środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości).
16. Na czym polega poręczenie, jaka jest odpowiedzialność poręczyciela.
Umowa poręczenia - umowa cywilnoprawna, przez którą jedna strona - poręczyciel - zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał.
Poręczyciel odpowiada względem wierzyciela jak współdłużnik solidarny dłużnika głównego, o ile w umowa poręczenia nie formułuje odmiennych przesłanek odpowiedzialności poręczyciela (w postaci np. bezskuteczności egzekucji z majątku dłużnika czy bezskutecznego wezwania dłużnika do wykonania zobowiązania).
17. Podziel podatki na: a) podatki budżetu państwa b…
… może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka.
Factoring - jest rodzajem specjalistycznego pośrednictwa handlowego, w którym wyspecjalizowana…
… polega na wprowadzeniu określonego podatku, na różnicowaniu stawek podatkowych, na stosowaniu zwolnień, ulg podatkowych.
12. Wyjaśnij zakres ubezpieczenia społecznego (wymień 4 składki)
Ubezpieczenia Społeczne to ubezpieczenia mające charakter obowiązkowy i wynikają ze stosunku pracy. ZUS dochodzi należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w drodze egzekucji administracyjnej i sądowej,
#Stawki składek ubezpieczeniowych na rok 2008:
- Ubezpieczenia emerytalne: 19,52% podstawy wymiaru składki (płatnik i ubezpieczony opłacają po połowie).
- Ubezpieczenia rentowe: 6% przy czym ubezpieczony płaci 1,5%, płatnik 4,5% (obowiązuje od 2008 r.)
- Ubezpieczenia chorobowe: 2,45% podstawy wymiaru składki (opłacane…
…) podatki budżetów samorządowych.
Podatki budżetu państwa:
Podatek VAT - istota VAT polega na tym, ze obciąża on jedynie wartość dodaną w konkretnej fazie obrotu. Obciąża ostatecznego nabywcę. W celu obliczenia VAT wpłaconego do US uwzględnia się: podatek VAT należny, naliczony i wpłacony.
Podatek akcyzowy - opodatkowaniu akcyzą podlega w Polsce kilkanaście towarów i grup towarowych. Są to min. Paliwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz